Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1920
Title: Pozisyona bağlı intralabirentin basınç değişikliklerinin geniş bant timpanometri ve distortion product otoakustik emisyon testi üzerine etkileri
Other Titles: Effects of position-dependent ıntralabyrinthine pressure changes on wideband tympanometry and distortion product autoacoustic emission test
Authors: Yücel, Emrah
Advisors: Fazıl Necdet Ardıç
Keywords: DPOAE
Geniş Bant Timpanometri
İntralabirentin Basınç
Intralabyrinthine Pressure
Wideband Tympanometry
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: İntrakranial basınç artışının kohlear akuadukt ve vestibüler akuadukt aracılığıyla iç kulak basınçlarını etkilediği bilinmektedir. İntrakranial ve intralabirentin basınç artışı iç kulakta basınç artışına neden olarak klinikte işitme kaybı, vertigo, çınlama ve aural dolgunluk gibi semptomlara neden olabilmektedir. Bu basınç artışını tespit etmek için önceleri genellikle invaziv teknikler kullanılırken son yıllarda non invaziv olarak otoakustik emisyonlar ve geniş bant timpanometri testleri ile tespit edilmeye çalışılmaktadır. 40 sağlıklı katılımcının her iki kulağına sırasıyla oturur, supin ve trendelenburg pozisyonlarda GBT ve DPOAE testleri uygulandı. Pozisyon değişimiyle intrakranial ve sekonder olarak intralabirentin basınç artışı sağlanarak testlerde ne gibi değişikliklerin olduğunu saptamak amaçlanmıştır. Ölçümler sonrası elde edilen sonuçlara bakıldığında pozisyon değişimi sonrası basınç artışına sekonder kondüktans pik basınçta artma ve RF’ta azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu. DPOAE testinde ise normal protokolde 1 kHz frekansında SNR azalması ve 2, 3, 6 kHz’de SNR artması; basınçlı protokolde sadece 1 kHz’ de SNR azalması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İntrakranial basıncı ve iç kulak basıncını artıran patolojilerde GBT ve DPOAE testleri non-invaziv ve hızlı uygulanabiliyor olmaları sebebiyle tanıyı desteklemek için kullanılabilir.
Intracranial pressure increase is known to affect inner ear pressure through cochlear aqueduct and vestibular aqueduct. Increased intracranial and intralabyrinthine pressure may cause symptoms such as hearing loss, vertigo, tinnitus and aural fullness in the clinic by causing increased pressure in the inner ear. In the past years, invasive techniques have been usually used to detect this pressure increase, whereas in recent years it is attempted to be detected by autoacoustic emissionsDPOAE and wideband tympanometry tests non-invasively. Wideband tympanometry and DPOAE tests were applied to both ears of 40 healthy participants in sitting, supine and trendelenburg positions, respectively. It was aimed to determine what kind of changes in the tests by providing the intracranial and secondary intralabyrinth pressure with the change of position Considering the results obtained after measurements, it was found statistically significant that the increase in the conductance peak pressure and the decrease in RF as a secondary to the pressure increase after position change. It was found statistically significant that in the DPOAE test, the SNR decrease at 1 kHz frequency and the SNR increase at 2, 3, 6 kHz in the normal protocol; the SNR decrease only at 1 kHz in the pressure protocol WBT and DPOAE tests can be used to support diagnosis in pathologies that increase intracranial pressure and inner ear pressure, as they are non-invasive and rapidly applicable.
Description: BU ÇALIŞMA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ’NİN 09.02.2016 TARİH VE 03 SAYILI 2016TIPF014 NUMARALI KARARI İLE DESTEKLENMİŞTİR.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1920
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emrah Yücel.pdf905.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

140
checked on May 27, 2024

Download(s)

534
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.