Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1930
Title: Serbest zaman doyumunun yaşam doyumu ve sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: Examining of the leisure satisfaction with the relation between life satisfaction and socio - demographic variables
Authors: Gökçe, Hüseyin
Advisors: Kamil Orhan
Keywords: Serbest Zaman
Rekreasyon
Yaşam Doyumu
Serbest Zaman Doyumu
Leisure Time
Recreation
Life Satisfaction
Leisure Satisfaction
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, serbest zaman doyumunun yaşam doyumu ve sosyo-demografik değişkenler açısından farklı grupların serbest zaman doyum düzeylerini arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini; Denizli Merkez İlçe'de yaşayan 15-55 yaş arası bireyler arasından serbest zamanlarında spor yapıp yapmama durumlarına göre kota örneklem metoduyla seçilmiş 454 kişi (235 Erkek, 219 Kadın) oluşturmaktadır. Serbest zaman doyum düzeyleri Beard ve Ragheb (1980) tarafından geliştirilen ve Gökçe ve diğerleri (2008) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Serbest Zaman Doyum Ölçeği (SZDÖ/Leisure Satisfaction Scale) ile, yaşam doyumu düzeyleri ise Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen ve Yetim (1993) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ/Life Satisfaction Scale) ile ölçülmüştür. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Pearson Korelasyon Analizi ve Çok Yönlü Varyans Analizi tekniklerinden faydalanılmıştır. Ortaya çıkarılan bulgulardan şu sonuçlar elde edilmiştir: 1. Serbest zaman doyumu ile yaşam doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05) 2. Serbest zaman doyum düzeyleri arasında spor yapıp yapmama durumuna göre SZDÖ'nün tüm alt boyutlarında ve toplam puanda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 3. Serbest zaman doyum düzeyleri arasında cinsiyete göre SZDÖ'nün rahatlama ve fizyolojik alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 4. Serbest zaman doyum düzeyleri arasında eğitim durumlarına göre SZDÖ'nün alt boyutlarından estetik alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 5. Serbest zaman doyum düzeyleri arasında yaşa göre SZDÖ'nün alt boyutlarından psikolojik, fizyolojik, rahatlama ve estetik alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). 6. Serbest zaman doyum düzeyleri arasında medeni duruma göre SZDÖ'nün tüm alt boyutlarında ve toplam puanda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).
The purpose of this study is to examine the leisure satisfaction relation between life satisfaction and socio - demographic variables. The sample of the study consists of 454 people (235 Male, 219 Female) who were selected according to restricted sample method. Restricted sample method was applied in pursuance of their engaging with sports in their leisure time. To assess leisure satisfaction 'Leisure Satisfaction Scale', which was developed by Beard and Ragheb (1980) and adapted by Gokce, et all (2008 Unpublished) into Turkish. To assess life satisfaction 'Life Satisfaction Scale' which was developed by Diener et all (1985) and adapted by Yetim (1993) into Turkish. The data has been analyzed by using the techniques such as average, standard deviation, Pearson Correlation Analyses and Multiple Variance Analyses. Obtained results from the evidences had given below:1. There is no statistically significant relationship between leisure satisfaction and life satisfaction (p>0.05).2. Between leisure satisfaction of people who engage sports and who do not engage sports in their leisure time there are statistically significant difference between all sub dimensions and total points (p<0.05).3. Between leisure satisfaction of male and females there are statistically significant differences between relaxation and physiological sub dimensions (p<0.05).4. Between leisure satisfaction of different educated groups there are statistically significant differences between aesthetic sub dimensions (p<0.05).5. Between leisure satisfaction of age groups there are statistically significant differences between educational, physiological, relaxation and aesthetic sub dimensions (p<0.05).6. Between leisure satisfaction of married and single people there is no statistically significant differences between sub dimensions (p>0.05).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1930
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Gökçe.pdf475.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,018
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.