Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1952
Title: Demir toksisitesinde alfa tokoferolün etkisi
Other Titles: Effect of alpha tocopherol in iron related toxicity
Authors: Süleyman Demir
Tortop, Neslihan
Keywords: Serbest Radikal
Demir Toksisitesi
Oksidatif Stres
Alfa Tokoferol
Malondialdehit
Karaciğer
Free Radical
Iron Toxicity
Oxidative Stress
Alpha Tocopherol
Malondialdehyde
Liver
Issue Date: Jun-2007
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Biyolojik sistemlerdeki serbest radikallerin oluşum ve metabolizmasında demir önemli bileşendir. Demir yüklemesi metale bağlı en yaygın toksisitelerden biridir. Karaciğerde demir birikimi lipit peroksidasyonuna yol açar. Membran fosfolipitleri peroksidatif bozunmaya uğradıklarında malondialdehit meydana gelir. E vitamini demire bağlı hasarın çoğunu önleyebilir. Bu çalışmada demir yüklemesinin karaciğerde yaratığı oksidatif stres ve E vitamininin oksidatif strese etkisi araştırılmıştır. Elli adet Wistar rat rasgele beş gruba ayrılmıştır. Gruplardan ikisi haftada 3 doz olacak şekilde, 6 doz 100 mg /kg demir dekstran (i.p.) almıştır. Bu iki gruptan biri altı hafta süreyle her gün 200 mg/kg alfa tokoferol asetat (i.p.) almıştır. Diğer iki grup 6 hafta süreyle karbonil demir (%2,5 w/w) ilaveli diyet ile beslenmiştir. Bu iki gruptan biri altı hafta süreyle her gün 200 mg/kg alfa tokoferol asetat (i.p.) almıştır. Kontrol gurubu 6 hafta süreyle normal diyet almıştır. Her iki yolla demir yüklemesi kontrole göre karaciğer MDA düzeylerinde artışa (p<0.05), GSH düzeylerinde azalmaya (p<0.05) neden oldu. Demir dekstran alan ratlarda karbonil demir alan ratlara kıyasla daha yüksek MDA düzeyleri gözlendi (p<0.05). Sonuç olarak, demir yüklemesinin lipit peroksidasyonunu arttırdığına ve vitamin E'nin demirin neden olduğu oksidatif streste koruyucu olabileceğine karar verilmiştir.
Iron is a major component in the production and metabolism of free radicals in biological systems. Iron overload is one of the most common metal related toxicity. Iron deposition in liver leads to peroxidation of lipits. Malondialdehyde is formed when membrane phospholipits undergo peroxidative decomposition. Vitamin E can prevent the majority of iron related damage. In this study oxidative stress which is caused by iron overload in liver and the effect of alpha tocopherol on oxidative stress have been evaluated in rats. 50 Wistar rats were distributed in five groups randomly. Two groups received 6 doses (three doses per week) 100 mg/kg each iron-dextran (i.p.). One of these groups received daily 200 mg/kg each alpha tocopherol acetate (i.p.) for six weeks. The other two groups were fed diets supplemented carbonyl iron (2,5% w/w) for six weeks. One of these groups received daily 200 mg/kg each alpha tocopherol acetate (i.p.) for six weeks. Control group was fed normal diet for six weeks. In the both way, iron overload led to increase MDA levels (p<0.05) and decrease GSH levels (p<0.05) in liver compared with control rats. Higher MDA level was observed in iron-dextran-treated rats compared to carbonyl iron treated rats (p<0.05). In conclusion, it was decided that iron overload leads to increase in lipid peroxidation and vitamin E can give protection against oxidative stress caused by iron.
Description: Bu tez, Pamukkale Üniversitesi Biilimsel Araştırma Projesi Birimi tarafından desteklenen, 2006-SBE-005 nolu proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu tezin yapılmasına Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Etik Kurulu tarafından onay verilmiştir (2006/41).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1952
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neslihan Tortop.doc540.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.