Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1974
Title: Artroskopik yardımlı mini-açık yöntem ile rotator manşet tamiri yapılan hastalarda fizyoterapi programı ile ev programının etkilerinin karşılaştırılması: Retrospektif çalışma
The comparison of effects of physiotherapy and home based exercise program in patients treated rotator cuff repair with arthroschopic aided mini-open approach: A retrospective study
Other Titles: The comparison of effects of physiotherapy and home based exercise program in patients treated rotator cuff repair with arthroschopic aided mini-open approach: A retrospective study
Authors: Büker, Nihal
Advisors: Semih Akkaya
Keywords: Rotator Manşet Patolojileri
Rotator Manşet Tamiri
Fizyoterapi
Ev Programı
Maliyet Analizi
Rotator Cuff Pathologies
Rotator Cuff Repair
Physiotherapy
Home Based Exercises Programme
Cost Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışmamız rotator manşet (RM) tamiri sonrası fizyoterapist gözetimi olmaksızın standardize edilmiş bir ev egzersiz programına karşılık fizyoterapist gözetiminde tedavi edilen hastaların kısa dönem ağrı şiddeti, eklem hareket genişliği (EHG), kas kuvveti ve fonksiyonel sonuçlarının ve tedavi maliyetlerinin karşılaştırılması amacıyla planlanmıştır. Bu çalışmaya yaş ortalaması 59,75±9,07 yıl (40-83 yıl) olan ve RM tamiri yapılan toplam 28 hasta katılmıştır. Hastalar fizyoterapi programına alınan (15 hasta) ve ev programına alınan (13 hasta) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Tüm hastalara RM tamiri sonrası sarkaç egzersizleri ve ağrı sınırı içinde pasif egzersizler uygulanmıştır. 6 haftalık immobilizasyon dönemini takiben ev programı grubundaki hastalara aktif egzersizler öğretilmiştir. Fizyoterapi grubundaki hastalara ise fizyoterapist tarafından omuz eklemi aktif egzersizleri yaptırılmıştır. Aktif egzersizler tam hareket genişliğinde yapılmaya başladıktan sonra kuvvetlendirme egzersizleri ile devam edilmiştir. Egzersizler günde 3 defa 10 tekrarlı ve haftada 5 gün yapılmıştır. Çalışmada hastalar cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası 1. ve 3. ayın sonunda değerlendirilmiştir. Hastaların ağrı şiddetini belirlemek için Görsel Analog Skala (GAS) ve omuz eklemi normal hareket sınırını belirlemek için gonyometri kullanılmıştır. Ekstremitenin genel durumu Constant Omuz Skoru ve ekstremitenin fonksiyonel durumu Kol Omuz ve El Sorunları Anketi'nin Türkçe versiyonu (DASH-T) kullanılmıştır. Hastaların genel sağlık durumunu belirlemek için Genel Sağlık Anketi'nin kısa formu (KF-36) kullanılmıştır. Hastaların depresif semptomlarının değerlendirilmesi amacıyla Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. Ayrıca kavrama kuvveti el dinamometresi ile ölçülmüştür. Bu çalışmanın sonunda her iki grupta da RM tamiri sonrası yapılan tüm değerlendirme yöntemlerinin sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,05) gelişme gözlenmiştir. Gruplar arasında tedavi etkinliği açısından istatistiksel olarak bir farklılık bulunmazken, grupların aldıkları rehabilitasyon programlarının maliyet açısından incelendiğinde fizyoterapi grubunun daha yüksek maliyete sahip olduğu bulunmuştur.
This study was planned for comparing to results of pain relief in short term, range of motion (ROM), muscle strength and functional results in patients treated with standardised home based programme except supervision versus under supervision by a physiotherapist after rotator cuff repair. In this study 28 patients with mean age of 59,75±9,07 years (40-83 years) were participated. Patients were divided into two groups at treated with physiotherapy (15 patients) and home based programme (13 patients). Pendulum exercises and passive exercises in pain limits were applied for all patients after rotator cuff repair. After immobilization for 6 weeks, patients in physiotherapy group were treated with active shoulder exercises. After applying active exercises in full range, strengthening exercises were continued. Exercises were applied in 10 repetitions for 3 times a day at 5 days a week. Patients were assessed preoperatively and postoperatively 1st and 3rd months. It was used Visual Analogy Scale (VAS) for assessing pain and a goniometry for ROM measurements at shoulder. General condition of extremities was evaluated with Constant Shoulder Score and functional status of shoulder was evaluated with Turkish version of Disabilities of Arm, Shoulder and Hand (DASH-T). We were used to Short Form-36 to assess general health status of the patients. While Beck Depression Scale was used for evaluated depressive symptoms, it was used hand dynamometer for assessing hand strength. At the end of this study, it was found same results in two groups after rotator cuff repair (p<0,05). It was found no correlation between groups statistically in treatment results; cost of treatment in physiotherapy group was higher than the other group.
URI: http://hdl.handle.net/11499/1974
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nihal Büker.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

190
checked on May 6, 2024

Download(s)

152
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.