Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1992
Title: İşletmelerde çevresel sürdürülebilirlik bilinci, Denizli tekstil işletmelerine yönelik bir araştırma
Other Titles: Awareness of environmental sustainability in enterprises, research for Denizli textile firms
Authors: Şenocak, Burak
Advisors: Yeliz Mohan Bursalı
Keywords: Çevre
Çevre Kirliliği
Çevresel Sürdürülebilirlik
Yeşil İşletmecilik
Yeşil Yönetim
Environment
Environmental Pollution
Environmental Sustainability
Green Management Activities
Green Management
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı işletmeleri çevresel sürdürülebilirlik bilinci, çevre duyarlılığı ve yeşil işletmecilik faaliyetleri açısından incelemektir. Bu yönde ilk olarak işletmeleri, bir çevre standardı olan OEKO-TEX Standart 100 sertifikası almaya yönelten faktörler araştırılmıştır. İkinci olarak işletmelerin üretim, pazarlama, finansman, Ar-Ge ve insan kaynakları gibi işletme fonksiyonlarına ilişkin çevresel faaliyetleri yerine getirme durumları ve düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü olarak ise çevresel sürdürülebilirliğe yönelik yeşil işletmecilik faaliyetleri ile işletmelerin başarı göstergeleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu temel ve alt amaçlar doğrultusunda bir yazın taraması yapılmıştır. Daha sonra Denizli ilinde faaliyet gösteren OEKO-TEX Standart 100 sertifikasına sahip işletmeleri kapsayan bir alan araştırması yürütülmüştür. Bu doğrultuda özel sektörde faaliyet gösteren 102 tekstil işletmesinin tamamına ulaşılmış ancak yoğun iş temposu nedeniyle 54 işletme araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. İşletmeler üzerinde yapılan araştırma bulgularına göre işletmelerin OEKOTEX Standart 100 Sertifikasına sahip olmalarını istemelerinde ekonomik faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. İşletmelerin faaliyetlerini büyük ölçüde çevresel sürdürülebilirlik anlayışına uygun olarak gerçekleştirdikleri ve işletmelerin çevre bilincine sahip oldukları görülmektedir. Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik yeşil işletmecilik faaliyetleri ile işletme başarı göstergeleri arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
The objectives of this study are to examine environmental sustainability awareness, environmental awareness and green management activities. In this respect, firstly, the factors that have led enterprises to obtain an environmental standard Oeko-Tex Standard 100 certificate have been researched. Secondly, attempts have been made to determine the levels and levels of environmental activities related to business functions such as production, marketing, financing, R & D and human resources. Thirdly, it has been investigated whether there is a relationship between green management activities for environmental sustainability and success indicators of the enterprises. A literature survey was conducted in line with these basic and sub-objectives. Later, a field survey covering Oeko-Tex Standard 100 certificates operating in Denizli province was conducted. In this direction, 102 textile enterprises operating in the private sector have been reached, but due to intensive work experience 54 enterprises agreed to participate in the research. According to research findings on businesses, it seems that economic factors are influential when companies want to have OEKO-TEX Standard 100 Certificate. It is seen that the enterprises perform their activities to a great extent in accordance with the understanding of environmental sustainability and that the enterprises have environmental awareness. There is a meaningful relationship between the green management activities for environmental sustainability and the business success indicators.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1992
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burak Şenocak.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

206
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,084
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.