Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2022
Title: Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin sorunları (Denizli ve Erzurum örnekleri)
Other Titles: The problems of teachers who work in multigrade classes (examplesin Denizli and Erzurum)
Authors: Çıkrık, Müge
Advisors: Hüseyin Kıran
Keywords: Birleştirilmiş Sınıf
Okul Yönetim İşleri
Program Okuryazarlığı
Öğretim ve Değerlendirme
United Class
School Management Works
Programme Literacy
Teaching and Evaluating
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, doğu ve batı illerinden Erzurum ve Denizli’deki birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin hazırlanmış olan anket sorularına verdikleri cevaplardan yola çıkarak; birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin sorunlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada, Erzurum ilinin Karayazı ilçesi ile Denizli ilinin Çal, Bekilli, Çivril, Kale, Tavas, Beyağaç ilçelerinde görev yapan birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin sorunları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Erzurum ilinin Karayazı ilçesinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerden örneklem olarak seçilen 55 tanesinden 48’i geri dönüş yapmıştır. Denizli ilinde örneklem olarak seçilen 52 kişiden 47’si dönüş yapmıştır. Belirlenen tüm öğretmenler anket formu dağıtılmıştır. Verileri toplamak için Sağ ve diğ. (2008) tarafından geliştirilen “Birleştirilmiş Sınıf Öğretmeni Olamaya İlişkin Yeterlik Görüşleri Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel özellikleri 4 maddeyle belirlenmiştir. Bu araştırmanın okul yönetim işlerine dair birinci faktörün güvenilirlik değeri (?) 0,76, program okuryazarlığına dair güvenilirlik değeri(?) 0,87, öğretim ve değerlendirmeye dair güvenilirlik değeri(?) 0,88 dir. Çalışmanın bütününe dair güvenilirlik değeri ise (?) 0,92 olarak bulunmuştur. Araştırmada sayı, ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü anova testi, faktörlerin doğrulaması yapılırken ise faktör analizi kullanılmıştır. Türkiye’nin doğusunda (Erzurum) ve batısında (Denizli) araştırma için örneklem alınan okullarda ihtiyaç ortalama düzeyde bulunmuştur. Erzurum ilinde ihtiyaç Denizli’ye göre belirgin ölçüde fazla hissedilmektedir.
This study’s target is; comparing the problems of united class teachers by checking the answers which are given by united class teachers who are working in Denizli and Erzurum cities that are in east and west part of the country to the prepared survey questions. In this study, analysed the problems of teachers, who are working in united classes in Karayazı town of Erzurum city and Çal, Bekilli, Çivril, Kale, Tavas, Beyağaç towns of Denizli city, with different variables. 48 teachers who are working in united classes in Karayazı town of Erzurum city answered this survey among 55 teachers and these teachers are the random sample of this study. In Denizli city, 52 teachers were signed as random sample but 47 teachers answered. The survey form was delivered to all declared teachers. The “Qualilfication Opinion Scale of Being United Class’ Teacher” method, which was developed by Sağ and diğ. (2009), was used. Teachers’ professional and individual specialties are signed with 4 elements. In this study, the first factor stability value of school management works is (?) 0,76, stability value of programme literacy is (?) 0,87, stability value of teaching and evaluating is (?) 0,88. Stability value of the all study was found as (?) 0,92. In this study, factor analysing was used while verifying the factors, one way anova test, t test, number, mean average, standart deviation. The requirement was found average level in schools which are in the east (Erzurum) and west (Denizli) of Turkey while taking the random sample. In Erzurum city, the requirement level is markedly higher than Denizli.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2022
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Müge Çıkrık.pdf2.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,718
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.