Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2032
Title: Rektum tümörlerinde perinöral invazyonun surveye olan etkisinin araştırılması
Authors: Özgen, Utku
Advisors: Uğur Sungurtekin
Keywords: Rektum Tümörleri
Surveye
Perinöral İnvazyon
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Kolorektal kanser gelişmiş ülkelerdeakciğer ve meme karsinomlarından sonra en sık ölüme neden olan malignite grubunu oluşturmaktadır ve insidansı birçokülkede artış göstermektedir. Rektum kanseri yönetimindeki en önemli basamaklardan birisi hastanın preoperatif olarak tam ve doğru değerlendirilmesidir. Ancak bu durumda hastaya uygun cerrahi ve adjuvan tedaviler seçilebilir. Reku? rrens ve sağkalımüzerine etkisi olan birçokfaktörtanımlanmış? olmasına rağmenhiçbirfaktörtümör evresi kadar prognostik değere sahip değildir. Hastalarda beş? yıllık sag? kalım oranları TNM sistemindeki evrelerine go? re deg? is?mektedir. Perinöral invazyon (PNİ) kolorektal kanserlerde sağkalımla direkt olarak ilgili olabilecek parametrelerden birisidir. Bu çalışmadaki amacımız rektum tümörü nedeniyle opere edilen hastaların histopatolojik prognostik faktörlerinden başta PNİ olmak üzere diğer prognostik faktörlerin hastalıksız sağkalıma, genel sağkalıma, rekürrens oranlarına etkisinin ortaya konmasıdır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 2008-2014 yılları arasında rektum kanseri tanısı ile opere edilen hastaların klinik kayıtları incelendi. Hastalarda hastalıksız sağkalıma, rekürrens oranlarına ve genel sağkalıma etki eden faktörleri araştırmak amacıyla başta PNİ olmak üzere hastaların serum CEA düzeyleri, cTNM evresi, pT evresi, pN evresi, metastatik LN sayıları, tümör budding durumları, histopatolojik gradeleri, lenfosit infiltrasyonu ve desmoplazi varlığı değerlendirildi. Çalışma kapsamında toplam 124 hasta incelendi. Hastaların 42 tanesinde (%33,9) PNİ saptanırken kalan 82 hastada (%66,1) PNİ saptanmadı. Nüks saptanan 45 hastanın 26 tanesinde PNİ saptanırken 19 tanesinde saptanmamıştır. Nüks saptanmayan 79 hastanın 16 tanesinde PNİ varken 63 tanesinde PNİ saptanmamıştır. Benzer şekilde hastalığa bağlı ölümlerde PNİ anlamlı olarak daha sık görülmektedir. PNİ olan ve olmayan hastaların 3 yıllık ortalama sağkalımları sırası ile %55 ve %89 olarak saptandı (p<0.05). 5 yıllık sağkalımları ise sırası ile %38 ve %83 olarak saptandı (p<0.05). Benzer şekilde PNİ varlığı ile 3 yıllık hastalıksız sağkalım (sırası ile %46,8 ve %84,1, p<0.05) ve 5 yıllık hastalıksız sağkalımları (sırası ile %22,3 ve %80,4, p<0.05) arasında anlamlı ilişki bulundu. Diğer prognostik faktörlerin de incelendiği multivariate analizde PNİ varlığı hem genel sağkalım için (HR:3,4; 1,7-6,7; 95%CI, p<0.001) hem de hastalıksız sağkalım için (HR: 2,5; 1,2-4,9; 95% CI, p<0.001) bağımsız prognostik faktör olarak saptanmıştır. Sonuç olarak PNİ varlığı bizim çalışmamızda sağkalım için güçlü ve bağımsız bir prognostik faktör olarak saptanmıştır. PNİ varlığının kolorektal kanser evrelemesinde dikkate alınması ya da adjuvan tedavi seçiminde rol oynayabilmesi için geniş katılımlı mümkünse randomize prospektif olarak dizayn edilmiş çalışmalara ihtiyaç vardır.
Colorectal carcinomas are the leading cause of cancer related deaths after lung and breast carcinomas in developed countries, and the incidence of colorectal cancers tend to rise in most of the countries. One of the most important step in the management of colorectal cancers is appropriate evaluation of the patient preoperatively. Only in this condition, the patients can receive a proper adjuvant therapy.Several prognostic factors on recurrence rates and survival have been defined but none of them had been found as prognostic as disease stage. Five years survival rates of the patients are dependent to the TNM stage of the disease. Perineural invasion (PNI) is one of the independent prognostic factors which is related directly to the survival in colorectal cancers. The aim of the present study is, to determine the prognostic effect of the histopathological parameters, especially PNI, on survival and recurrence rates in colorectal cancers. Clinical records of the patients who were operated in the Department of General Surgery, Pamukkale University, Faculty of Medicine between 2008 and 2014 were retrospectively analyzed. We investigated the possible prognostic effects of plasma CEA levels, cTNM stage, pT stage, pN stage, metastatic lymph node counts, tumor budding status, histopathologic tumor grade, lymphocyte infiltration, presence of desmoplasia and PNI status of the patients on recurrence rates, recurrence free survival and overall survival. A total of 124 patients included in the analysis. 42 patients (33.9%) had PNI, while remaining 82 patients (66.1%) had no PNI in histopathology specimens. 16 of the 79 patients without recurrence had PNI, while remaining 63 patients did not have PNI. Similarly, 26 of the 45 patients with recurrence had PNI, while remaining 19 patients had no PNI. PNI status was significantly correlated with disease specific deaths. Three years overall survival rates of the patients with and without PNI were 55% and 89%, respectively (p<0.05). Five years overall survival rates were also 83% and 38%, respectively (p<0.05). Similarly, three years disease free survival of the patients with and without PNI were 46.8% and 84.1, respectively (p<0.05). Five years disease free survival rates were also 22.3% and 80.4%, respectively (p<0.05) among patients with and without PNI. In multivariate analysis, PNI was found to be an independent and strong prognostic factor for both overall survival (HR: 3,4; 1,7-6,7; 95% CI, p<0.001) and disease free survival (HR: 2,5; 1,2-4,9; 95% CI, p<0.001) In conclusion, PNI is found to be a strong and independent prognostic factor for survival. Future randomized prospective studies with large patient numbers are needed to adopt the PNI status into the colorectal cancer staging system.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2032
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Utku Özgen.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,406
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.