Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2037
Title: İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan okul müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğretmen motivasyonu üzerine etkisi
Other Titles: The effect of attıtude and motıvatıon of school dırectors on teacher's motıvatıon durıng prımary and secondary educatıon
Authors: Keçer, Fatma
Keywords: Motivasyon
Tutum ve Davranış
İlköğretim ve Ortaöğretim
Motivation
Attitude and Behavior
Primaryand Secondary Education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada okul müdürlerinin tutum ve davranışlarının öğretmen motivasyonu üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Denizli İli Bekilli İlçesinde görev yapan 68 öğretmen araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, öğretmenlerin okul müdürlerinin tutumlarına ilişkin motivasyonlarıyorumlanmıştır. Araştırma, genel tarama modeli esas alınarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Kocabaş&Karaköse (2010) tarafından geliştirilen “Okul Müdürlerinin Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerinin Motivasyonuna Etkisi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin okul ve yöneticilere ilişkin motivasyonları cinsiyet, yaş ve branş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Diğer yandan öğretmenlerin okul ve yöneticilere ilişkin motivasyonları hizmet yılı ve görev yaptıkları öğretim kademesine göre farklılık göstermektedir. (0-5) yıl hizmet süresine sahip olanların ve ortaokul kademesinde görev yapan öğretmenlerin daha fazla motivasyon puanlarına sahip olduğu saptanmıştır. Bu durum yönetici tutum ve davranışlarından kaynaklandığı ifade edilebilir.
Inthisstudy, it wasaimedtodeterminetheeffect of attitudesandbehaviors of schoolprincipals on teachermotivation. Forthispurpose, 68 teachersworking in Denizli Ilı Bekilli Districtwereincluded in theresearch. Accordingtotheresultsobtained as a result of theresearch, themotivations of theteachersabouttheattitudes of theschoolprincipalsareinterpreted. Theresearchwasbased on the general screening model. As an instrument of datacollection, "Motivation of Teachers' AttitudesandBehaviors of School Principals" developedby Kocabaş &Karaköse (2010) wasused. As a result of theresearch, motivations of teachersaboutschoolandmanager do not Show anysignificantdifferenceaccordingtogender, age and branchvariables. On theotherhand, teachers' motivations for school and manager differaccording to years of service andthelevel of teachingtheyareworking on. (0-5) years of service and teachers working at secondaryschoollevelhavemoremotivation scores. This can be said to be duetomanagerialattitudesandbehaviors.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2037
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Keçer.docx183.96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Fatma Keçer onay.pdf330.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.