Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2043
Title: Okul yöneticilerinin çatışma çözme stilleri (Denizli Sarayköy örneği)
Authors: Hartoka, Ersin
Abdurrahman Tanrıöğen
Keywords: Çatışma
Çatışma Çözme Tarzları
Okul Müdürü
Öğretmen Görüşleri
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Denizli ili Sarayköy ilçesinde resmi okullarında görev yapan öğretmen görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi stillerini kullanma durumları araştırılmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015–2016 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Sarayköy ilçesinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 15 öğretmene ulaşılarak veriler toplanmıştır. Görüşme sorularının tamamına cevap veren 5 ilkokul, 5 ortaokul ve 5 ortaöğretim-lise öğretmenidir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “kişisel bilgi formu” ve “çatışma çözme stratejileri” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları okul öğretmen sayılarına bakıldığında en az 4 en fazla 14 öğretmenli okullarda çalıştıkları, cinsiyet dağılımının ise 7 erkek ve 8 kadın öğretmenden oluştuğu, yaş dağılımının ise en genç öğretmenin 25 yaşında ve en yaşlı öğretmenin 50 yaşında olduğu, çalıştıkları okullardaki öğrenci sayısı dağılımına bakıldığında ise en az öğrenci sayısının 63 öğrenci ve en fazla öğrenci sayısının 155 olduğu, çalıştıkları okulların çoğunun ilçede bulunduğu, en az hizmet süresine haiz öğretmenin 1 yıl ve en fazla 25 yıl olduğu ve okul türünün 5’erli olarak eşit sayıda örnekleme alındığı görülmektedir. Buradan hareketle öğretmen sayılarının çok fazla olmadığı, cinsiyet sayılarının birbirine yakın olduğu, yaş olarak genç ve orta yaşlardakilerin yoğun olduğu ve öğrenci sayılarının da yine az olduğu söylenebilir. İlkokul müdürlerinin çatışma çözme stratejilerine genel olarak bakıldığında işbirliği problem çözme, kaçınma, intibak kendi ve diğerlerinin kararlarına uyma stratejilerinin kullanıldığı görülmektedir. Diğer stratejilerin ise zaman zaman ve müdürlerden bazılarınca kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Ortaokul müdürlerinin çatışma çözme stratejilerine genel olarak bakıldığında işbirliği problem çözme, intibak kendi ve diğerlerinin kararlarına uyma stratejilerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Diğer stratejilerin ise bazen ve müdürlerden bazı tarafından kullanıldığı görülmüştür. Lise okul müdürlerinin çatışma çözme stratejilerine genel olarak bakıldığında tamamının ortak kullandığı bir çatışma çözme yönteminin olmadığı, duruma ve çatışmanın içerik ve niteliğine göre müdürlerin değişik çatışma çözme stillerini uyguladıkları görülmüştür. Buradan hareketle ilk ve ortaokul müdürlerinin çatışma çözme stratejilerinin belirgin ancak lise müdürlerinin belirgin olmadığı düşünülmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2043
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ersin Hartoka.pdf963.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

14
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.