Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2089
Title: Okul yöneticilerinin ders denetimi yapmalarına ilişkin öğretmen algıları ( Denizli ili Acıpayam ilçe örneği )
Authors: Dağ, Ayşegül
Meral Uras Başer
Issue Date: 2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli Acıpayam ilçesinde Okul Yöneticilerinin Ders Denetimi Yapmalarına İlişkin Öğretmen Algıları ve bu algılarının farklı değişkenlere göre ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2016–2017 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Acıpayam ilçesinde görev yapan 426 öğretmenden oluşmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 350 öğretmene ulaşılarak anket sorularının tamamına cevap veren 297 öğretmenden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgiler” ve “Öğretmen Algıları Ölçeği” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 50,5’inin kadın; % 49,5’inin erkek olduğu görülmektedir. Buna göre katılımcıların büyük kısmının kadın olduğu, % 42,4’ünün sınıf öğretmeni ve % 57,6’sının branş öğretmeni olduğu, en fazla katılımcının 116 katılımcı ile ( % 39,1 ) 10-19 yıl aralığında mesleki kıdeminin olduğu ve bunu 113 katılımcı ile ( % 38,0) 0-9 yıl aralığında mesleki kıdemi olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 14 katılımcı ile (% 4,7 ) 30 yıl ve üzerinde mesleki kıdemi olanların olduğu, en fazla katılımcının 241 katılımcı ile (% 81,1) Eğitim Fakültesi mezunu olduğu ve bunu 27 katılımcı ile (% 9,1) diğer fakülte mezunlarının izlediği görülürken en az katılımcının ise 9 katılımcı ile ( % 3,0) ilahiyat fakültesi mezunu olduğu, en fazla katılımcının 215 katılımcı ile (% 72,4) sendika üyesi olduğu görülürken 82 katılımcının (% 27,6) ise sendikalı olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Sınıf Denetimi Yapmalarına İlişkin algılarıyla ilgili Zaman Alt Boyutuna ilişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=1,51) ortalama ile “Okul müdürü denetim süresinde, denetim ile ilgili olmayan işlerle uğraşarak zamanı boşa geçirir.” önermesine “Hiçbir zaman” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X=4,27) ortalama ile “Okul müdürü denetim süresinde zamanı iyi kullanır (Zamanı iyi yönetir).” önermesine “ Her zaman” derecesinde olduğu görülmektedir. Genel ortalamanın ise (X=3,06) ortalama ile “ Ara Sıra” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Okul Yöneticilerinin Sınıf Denetimi Yapmalarına İlişkin Öğretmenlerin Zaman Alt Boyutuna ilişkin katılımlarının“ Ara Sıra” düzeyinde olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Sınıf Denetimi Yapmalarına İlişkin algılarıyla ilgili Yeterlilik Alt Boyutuna İlişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=1,53) ortalama ile “Öğretmenlerin açığını bulmaya çalışır.” önermesine “Hiçbir zaman” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X=4,57) ortalama ile “Türk eğitim sistemindeki yasal düzenlemeleri (yasa ve yönetmelikleri) bilir, uygular.” önermesine “Her zaman” derecesinde olduğu görülmektedir. Genel ortalamanın ise (X=3, 96) ortalama ile “ Sık Sık” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Okul Yöneticilerinin Sınıf Denetimi Yapmalarına İlişkin Öğretmenlerin Yeterlilik Alt Boyutuna ilişkin katılımlarının“ Sık Sık” düzeyinde olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Sınıf Denetimi Yapmalarına İlişkin Algılarıyla ilgili adil davranılma Alt Boyutuna İlişkin en az katılım gösterdikleri önermenin (X=1,42) ortalama ile “Öğretmenine üye olduğu sendikasına göre davranış sergiler.” önermesine “Hiçbir zaman” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise (X=4,55) ortalama ile “Yasal ödevlerini yerine getirirken kanun ve yönetmeliklere göre hareket eder.” önermesine “ Her zaman” derecesinde olduğu görülmektedir. Genel ortalamanın ise (X=3,41) ortalama ile “ Sık Sık” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Okul Yöneticilerinin Sınıf Denetimi Yapmalarına İlişkin Öğretmenlerin Adil Davranılma Alt Boyutuna ilişkin katılımlarının“ Sık Sık” düzeyinde olduğu söylenebilir. Denizli Acıpayam ilçesinde ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin Okul Yöneticilerinin Denetim Uygulamalarına İlişkin Algılarıyla cinsiyet, en son mezun olunan okul ve sendikalılık değişkeni arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunurken Branş ve Mesleki Kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2089
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşegül Dağ.docx320.24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.