Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2097
Title: Kan dolaşım infeksiyonlarının prospektif izlemi ve risk faktörlerinin irdelenmesi
Other Titles: Prospective monitoring and investigation of risk factors of blood circulatory infections
Authors: Kocaoğlu, Ceyda
Advisors: Selda Sayın Kutlu
Keywords: Kan Dolaşım İnfeksiyonu
Prospektif-Olgu Kontrol Çalışması
İnsidans
Risk Faktörleri
Bloodstream Infections
Prospective-Case Control Study
Incidence
Risk Factors
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Kan dolaşım infeksiyonları hem hastane kaynaklı hem toplum kaynaklı infeksiyonlar arasında önemli oranlarda görülmektedir. Bu çalışmada hastanemizdeki KDİ insidansı, etkenler ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi‘nde (PAÜ-SARUM) Nisan 2014-Nisan 2016 tarihleri arasında prospektif vaka- kontrol çalışması olarak iki yıl süre ile yürütüldü. Kan kültüründe üreme olan 311 hasta vaka grubunu, cinsiyet, servis ve yatış zamanı açısından vaka grubu ile eşleştirilerek kan kültüründe üreme olmayan 311 hasta kontrol grubunu oluşturdu. Vaka ve kontrol gruplarındaki hastaların 196’sı dahili birimlerde, 29’u cerrahi birimlerde ve 86’sı yoğun bakım ünitelerinde yatmaktaydı. KDİ insidans hızı %0.43, KDİ insidans dansitesi 0.083/1000 hasta günü olarak bulundu. Vaka grubunun kontrol grubu ile karşılaştırlması sonucunda çoklu değişkenli analizde antibiyotik kullanma öyküsü [odds ratio (OR): 75.377, %95 güven aralığı (GA): 6.156-922.990 p<0.001] , APACHE 2 skorunun ?16 olması (OR: 11.750, %95 GA: 1.778-77.649, p=0.011) diyabet (OR: 18.850, %95 GA: 1.150-380.976, p=0.040) ve yedi gün ve üzerinde kateter varlığı olması (OR: 8.400, %95 GA: 1.468-48.053 p=0.017), KDİ için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Sonuç olarak morbiditesi ve mortalitesi yüksek KDİ için risk faktörlerinin belirlenmesi, KDİ’nın kontrolü ve uygun tedavinin başlanmasına ayrıca uygun infeksiyon kontrol önlemlerin alınmasına katkı sağlayacaktır.
Blood stream infections (BSI) is an important cause of both hospital-acquired and community-acquired infections. In this study, it was aimed to determine the incidence, pathogens and the risk factors for the microorganisms causing BSI. The study was planned as a prospective case-control study between April 2014 and April 2016 at Pamukkale University Faculty of Medicine, Health Research and Application Center (PAU-SARUM) for two years. Case group included 311 patients who had microorganism at their blood culture, the control group included 311 patients who had no microoragnisms at their blood culture, which were matched with the case group in terms of gender, service and hospitalization time. Of the patients in the both case and control groups, 196 were in internal units, 29 in surgical units and 86 in intensive care units. The incidence of BSI is %0.43, incidence rate was found to be 0.083 / 1000 patient days.multi variant analyse showed that the story of antibiotic usage [odds ratio (OR): 75.377, 95% confidence interval (GA): 6.156-922.990 p <0.001] and APACHE 2 score ?16 (OR: 11.750, (OR: 18.850, 95% GA: 1.150-380.976, p = 0.040) and catheter presence seven and more days (OR: 8.400, 95% GA: 1.468-48.053 p = 0.017) were found as independent risk factors for BSI. In conclusion, determining the risk factors for BSI with high morbidity and mortality will contribute to the control of BSI and the initiation of appropriate treatment as well as appropriate infection control measures.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2097
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceyda Kocaoğlu.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 6, 2024

Download(s)

42
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.