Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2107
Title: Çalışan adölesanlarda kas iskelet sistemi semptomlarının sıklığı, etkileyen faktörler ve sonuçları
Other Titles: The prevalence, affecting factors and results of musculoskeletal system symptoms in working adolescents
Authors: Ahmet Ergin
Çubukçu, Birgül
Keywords: Adölesan
Kas İskelet Sistemi Ağrısı
Çocuk İşçi
Ergonomi
Yaşam Kalitesi
Adolescent
Musculoskeletal Pain
Child Labour
Ergonomics
Quality of Life
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: İşle İlgili Kas İskelet Sistemi (KİS) Bozuklukları, çalışan nüfus içinde sık görülmektedir. Bu konudaki araştırmalar genellikle yetişkinlerde yapılmıştır. Çalışan nüfus daha çok yetişkinlerden oluşur ancak adölesan çağın kendine özgü farklılıkları vardır ve yetişkinlere ait bulgular adölesanları tam olarak yansıtmayabilir. Çalışan adölesanlarda işle ilgili bozuklukların saptanması son derece önemlidir. Öncelikle bir durum belirleme olanağı sağlar. Böylece çalışan çocuklar ve gençlerle ilgili geliştirilecek sağlık politikaları için yol gösterici bulgular elde edilebilir. Ayrıca, sağlık sorununun erken belirlenmesi genç çalışanın ilerde karşılaşacağı sağlık sorunları için uyarıcı olabilir. Bu araştırma, çalışan adölesanlarda işle ilgili KİS bozukluklarının sıklığını, etkileyen faktörleri ve sonuçlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 14-18 yaş arası çocuklar dahil edilmiştir. Evren 700 kişiden oluşmaktadır ve %93,1’i (652) araştırmaya katılmıştır. Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırmada kullanıcılar tarafından oluşturulmuş soru formu, Teen Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi ve Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (PedsQL) kullanılmıştır. Çalışan adölesanların KİS ağrı sıklığı %73,6 olarak bulunmuştur. En sık ağrı hissedilen bölgeler sırt ve boyundur. Çok değişkenli analizlerin sonucunda; KİS ağrısı ile cinsiyet, sigara içme durumu, günlük çalışma saati ve bazı ergonomik risk faktörleri arasında ilişki saptanmıştır. Ayrıca ağrısı olanların yaşam kalitesi toplam ölçek puanı daha düşük bulunmuştur. Sonuç olarak çalışan adölesanlarda KİS semptom sıklığı yüksek bulunmuştur. Cinsiyet, sigara içme, çalışma saatinin uzunluğu ve ergonomik riskler ilişkili faktörler olarak tespit edilmiştir. Ayrıca KİS ağrısı yaşamak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Work-Related Musculoskeletal Disorders are common among the working population. About this it, research has been done mostly among adults. The working population is usually consisted of adults but the adolescent age has its own differences and findings from adults may not apply to adolescents. It is very important to identify work related disorders in working adolescents. Primarily, it provides to determine situation. Thus, guiding findings can be detected, for health policies related to working children and young people. In addition, early detection of health problems can be warning, about the future health problems of working adolescents. This study was designed to determine the prevalence and the affecting factors and results of musculoskeletal disorders in working adolescents. This study was included children aged between 14-18 and in centre of vocational training. The universe of this study consists of 700 people and 93,1% (652) of them participated in the survey. This study was designed cross sectional type. Questionnaire developed by researchers, Teen Nordic Musculoskeletal System Questionnaire(TNMQ) and the Children's Quality of Life Scale (PedsQL) were used in this study. The prevalence of musculoskeletal system pain was found to be 73,6% in working adolescents. Back and neck pain were most commen occured. The association between musculoskeletal pain and gender, smoking, working duration and many ergonomic risk factors was shown by multivariate analyzes. In addition, quality of life total scores was found to be lower in those with pain. As a result, prevalence of musculoskeletal system symptoms was high in working adolescents. Gender, smoking, working duration and ergonomic risks were identified as related factors. Moreover, living with musculoskeletal pain affects quality of life negatively.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 23.09.2016 tarih ve 2009TIPF021 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2107
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Birgül Çubukçu.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

296
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.