Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2108
Title: Eğitim kurumları dışındaki sanat Oluşumlarının toplumun sanat eğitimine etkileri (UKKSA örneği)
Other Titles: Except for educational institutions, art institutions’ effects to art education of society (as an example, UKKSA/IKCAA)
Authors: Okur, Hamit Emre
Advisors: Nuray Mamur
Keywords: Sivil Toplum Kuruluşları
Hayat Boyu Öğrenme
Görsel Sanatlar Eğitimi
Sanatçı Oluşumları
Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi
Non-Governmental Organizations
Lifelong Learning
Visual Arts Education
Artist Formations
International Knidos Culture and Art Academy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, eğitim kurumları dışındaki sanatçı oluşumlarının bulundukları bölgede yaşayan toplumun sanat eğitimi ve kültürüne etkileri Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) örnekleminden yola çıkılarak incelenmiştir. Araştırma kapsamında, kurumun yıllık sanat faaliyet alanları gözlemlenmiş, hedef ve misyonuna uygun olarak yöreye gelen kısa dönem gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ve sanatçıların UKKSA’nın sanatsal faaliyetlerini sosyal bağlamda nasıl değerlendirdikleri ortaya konulmuş ve faaliyet gösterdiği bölgede sunduğu sanat öğretim etkinliklerinin katılımcı öğrencilere katkıları incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma modellerinden “Temel Nitel Araştırma” deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde araştırmanın amacı doğrultusunda nitel araştırmanın geleneği içinde ortaya çıkmış amaçlı örnekleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda çalışılacak kurumun belirlenmesinde UKKSA’nın konum itibariyle araştırmacıya ulaşılabilirlik imkânı vermesi nedeniyle uygun örneklemeden yararlanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu ise Muğla ilinin Datça ilçesinde UKKSA’dan sorumlu 1 yetkili ve 2016 sezonunda çalışmalarıyla etkinliklere katılan 3 yerli ve 3 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 sanatçı, sezon içerisinde UKKSA’nın sanat eğitimi programından yararlanan 10 öğrenci ve faaliyetlere izleyici olarak katılan 3 ziyaretçi oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri; UKKSA’nın önceki dönemlerde gerçekleştirdikleri etkinliklerde tutulan kayıtlar ve faaliyet biçimleri, derneğin tüzüğü ve yazılı kayıtlarını içeren dokümanlar, kurum yetkilileri, katılımcı sanatçılar, ziyaretçi ve sanat eğitimi programlarına katılan çocuklarla yapılan görüşmeler ve araştırmacının gözlemlerini içeren araştırmacı saha günlüğü ve faaliyet ortamı gözlem formu yoluyla toplanmıştır. Araştırma verileri içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları UKKSA gibi örgütlü sanat hareketlerinin topluma temel düzeyde sanat kültürü verme, sanata ilgiyi artırmada, onula temas etme ve etkileşime girmede, kültürlerarası etkileşime katkıda etkisinin olduğunu göstermektedir. UKKSA’nın büyükşehir gibi merkez noktalardan uzaktaki insanlarla etkileşimine dönük faaliyetleri sanatsal anlamda fırsat eşitliğine katkı olarak görülebilir. UKKSA gibi kuruluşlarında toplumsal uyuma katkısı göz ardı edilemeyecek derece büyüktür. Ancak bu faaliyetlerin kendi içerisinde bir takım aksaklıklarının yaşanmaması yerli ve yabancı sanatçıların katılımının sürekliliğinin sağlanması ve farklı yaş gruplarının ilgileri doğrultusunda sanat eğitimi faaliyetleri ile sürdürülebilirliğinin sağlanması için daha fazla gönüllü desteğine ihtiyacı olduğu ortadadır.
In this research, except for educational institutions, art institutions’ effects to the living community in the region where these institutions are located have been tried to be examined with considering the sample of the International Knidos Culture and Art Academy (UKKSA/ IKCAA). Within the scope of the research, the annual art activity areas of the institution have been observed, what their mission and objectives are have been determined, how local and foreign visitors and artists who come to the region for short term- assessed artistic activities of IKCAA in social context has been revealed and contributions of artistic educational activities which were introduced to the region to participant students have been examined. In the research, as one of the qualitative research models "Basic Qualitative Research" design has been applied. For this purpose, purposeful/ purposive sampling which is arisen out of qualitative research tradition, has been applied in line with the objective of the research, in order to determine working group of the research. In this context, to decide to institution to study, the appropriate sample has been utilized since location of IKCAA makes it possible to reach the researcher. The working group of this research consists of one person who is in charge of IKCAA in Datça, Muğla, three local and three foreign artist who attend with their art works in 2016, ten students who attend art education program and three visitors who participate in the activities as audience. In order to determine the working group of the study, the maximum diversity sample has been applied. Data of the study, records and activities held during previous IKCAA events have been compiled through interviews with the participant artists, interviews with children who participated in the activities,executives of institution, participant artists, visitors; charter of the foundation and documents which include written records, and researcher field diary which consists of observations of the researcher and observation form for activity area. The research data has been analysed through content analysis. The results of the research have shown that organized art movements such as the IKCAA influences intercultural interaction in creating a basic art culture in society, increasing artificiality, contacting and interacting with it. The activities of the IKCAA to interact with people from distant places such as the metropolitan area can be seen as an artistic contribution to the equality of opportunity. The contribution to social cohesion of organizations such as the IKCAA is too great not to be overlooked. However, it is obvious that these activities require more volunteer support not to have disruptions in it, to ensure the continuity of participation of artists from indigenous and different countries and to ensure the sustainability of art education activities in the interest of different age groups.
Description: Bu çalışma PAUBAP tarafından 2016EĞBE014no’lu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2108
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hamit Emre Okur.pdf4.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

204
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.