Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2115
Title: Öğretmenlerin iş doyumu ve motivasyon düzeylerinin incelenmesi
Authors: Hasanoğlu, Abdullah
Keywords: Öğretmenlerin İş Doyumu ve Motivasyonları
Teachers' Job Satisfaction and Motivations
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin iş doyumu ve motivasyonlarının demografik değişkenlerine göre farklılaşmasını ve öğretmenlerin iş doyumu ve motivasyonları arasında ilişkiyi incelemektir. Araştırmada tarama ve ilişkisel model tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu uygun örneklem yöntemiyle seçilen 217 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri öğretmenlere ölçek uygulama yoluyla elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; Cinsiyet değişkenine göre öğretmenlerin iş doyumu ve motivasyon puanları farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin iş doyumu ve motivasyon puanları yaşlarına göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin iş doyumu ve motivasyon puanları branşlarına göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin iş doyumu ve motivasyon puanları kıdemlerine göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin iş doyumu ve motivasyon puanları okuldaki hizmet sürelerine göre farklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin iş doyumu ve motivasyon puanları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Ülkemizde iş doyumu ve motivasyon hakkında çalışmalar yapılması, uygulayıcılar ve araştırmacılar açısından önemlidir.
The aim of this research is to examine the differences between job satisfaction and motivation of teachers according to their demographic variables and the relationship between teachers' job satisfaction and motivations. Survey and relational model were preferred in the research. The study group, 217 teachers was selected by convenience sampling method. The data of the study were obtained by applying the scale to the teachers. Findings; According to the gender variable, teachers' job satisfaction and motivation scores do not differ. Teachers' job satisfaction and motivation scores do not differ according to their ages. Job satisfaction and motivation scores of teachers do not differ according to their branches. Teachers' job satisfaction and motivation scores do not differ according to their seniority. The job satisfaction and motivation scores of the teachers do not differ according to the length of service hours in the school. There is no significant relationship between teachers' job satisfaction and motivation scores. Studying the job satisfaction and motivation in our country is important for practitioners and researchers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2115
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
556, Abdullah Hasanoğlu Onay.PDF95.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Abdullah Hasanoğlu.pdf955.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 6, 2024

Download(s)

124
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.