Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2117
Title: Pamukkale Üniversitesi göğüs hastalıkları kliniğinde fiberoptik bronkoskopi yapılan hastaların retrospektif analizi
Other Titles: Retrospective analysis of patients performed fiberoptic bronchoscopy in Pamukkale University clinic of pulmonary diseases
Authors: Marım, Feride
Advisors: Sevin Başer Öncel
Keywords: Fiberoptik Bronkoskopi
Akciğer Kanseri
Tanı Gecikmesi
Tedavi Gecikmesi
Doktor Gecikmesi
Fiberoptic Bronchoscopy
Lung Cancer
Delay of Diagnosis
Delay of Treatment
Delay of Physician
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapılan hastaların, retrospektif olarak incelenerek, demografik özelliklerinin belirlenmesi, işlem endikasyonlarının gözden geçirilmesi, ayırıcı tanıda bu işlemlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve gelişen komplikasyonların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle akciğer kanseri tiplerinin dağılımı, histopatolojik tipler arası olası farklılıkların gözden geçirilmesi, sağkalım sürelerinin ve oranlarının değerlendirilmesi planlanmıştır. Ayrıca akciğer kanseri hastalarında tanı, tedavi ve doktor gecikmelerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: 2009 Ağustos ile 2014 Ağustos tarihleri arasında kliniğimizde tanısal FOB yapılan hastalar retrospektif olarak taranmıştır. Demografik bilgiler, yaşamsal veriler, görüntüleme ve işlem raporları dahil tüm hasta verilerine elektronik hasta kayıt sisteminden ulaşılmıştır. Akciğer kanseri tanısı alan hastalarda 7. TNM sistemine göre evreleme yapılmıştır. Ayrıca akciğer kanseri tanısı alan hastalarda kliniğimize başvuru ile tanı, tanı ile tedavi, başvuru ile tedavi arası geçen süreler hesaplanarak, tanı, tedavi ve doktor gecikmeleri değerlendirilmiştir. Bulgular: 1400 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 1057 (%75,5)’si erkek, 343 (%24,5)’ü kadındır. Hastaların yaş ortalaması 60,11±13,18’dir. En sık FOB endikasyonu, 751 (%53,6) hastada akciğer kanseri şüphesidir. 207 (%14,8 ) hastada pnömoni, 176 (%12,6) hastada İAH, 122 (%8,7) hastada TB, 68 (%4,9) hastada akciğere metastaz şüphesiyle, 51 (%3,6) hastada tek ya da multipl nodül varlığı (%3,6) ve 25 (%1,8) hastada hiler ya da mediastinal LAP varlığı nedeniyle FOB yapılmıştır. Öksürük (%53,4), nefes darlığı (%42,2), balgam (23,4) ve göğüs ağrısı (16,8) en sık başvuru şikayetleridir. FOB’un 1400 hastada genel tanı başarısı %50,7’dir. Kesin tanılara göre FOB’un tanı başarısı; akciğer kanseri hastalarında (%59,8), pnömonide (%45,7), İAH’de (%15,4) bulunmuştur. TB’de (%64,1), akciğer metastazında (%27,8) olarak bulunmuştur. Akciğer kanserinde Toraks BT’de santral yerleşimli kitlesi olanlarda (%91,2) ve FOB’da direkt tümör bulgusu görülen hastalarda (%78,7) FOB’un tanı başarısı daha yüksektir. 156 hasta İAH tanısı almıştır ve FOB’un tanı başarısının en yüksek olduğu hastalar PAP (%100), HP (%33,3), sarkoidoz (%32,6) ve OP (%21,7) tanısı alan hastalardır. Sadece 80 (%5,7) hastada FOB’a bağlı komplikasyon görülmüştür. Genel olarak en sık görülen komplikasyonlar kanama (%2), bronkospazm (%1,7), solunum depresyonu (%1,6) ve pnömotorakstır (%0,1). 681 hasta akciğer kanseri tanısı almıştır. En sık görülen kanser tipleri %39,9 skuamöz hücreli akciğer kanseri, %22,8 adenokanser, %17,3 KHAK’dir. Hastaların %51,2’si evre 4’te tanı almıştır. Sadece %17,4 hastaya cerrahi tedavi uygulanabilmiştir. Akciğer kanseri hastalarının genel sağkalım süresi ortalama 19,15±1,11 (%95 GA:16,97-21,34) ay, medyan sağkalım süresi ise 8,50±0,48 (%95 GA: 7,54-9,45) aydır. Majör tipler içinde en kısa medyan sağkalım süresi 7,20±1,04 (%95 GA: 5,16-9,24) ayla KHAK’dedir. En düşük medyan sağkalım süresi 4,50±0,39 (%95 GA: 3,72-5,27) ay olup, evre 4 hastalardadır. Genel 5 yıllık sağkalım oranı %9,8’dir. En düşük 5 yıllık sağkalım oranları KHDAK’de evre 4 (%1) ve KHAK’de evre 4 (%0) hastalardadır. Başvuru ve tanı arası süre ortalama 27,62±29,09 (medyan 18) gün, tanı ve tedavi arası süre 20,53±24,35 (medyan 14) gün, başvuru ve tedavi arası süre ise 43,29±36,88 (medyan 32) gündür. %57,7 hastada tanı gecikmesi, %47,8 hastada tedavi gecikmesi ve %56,8 hastada doktor gecikmesi mevcuttur. Doktor gecikmesi olmayan hastalarda, ortalama sağkalım süresi daha kısadır (p=0,0001). Küratif tedavi alan hastalarda doktor gecikmesi sağkalımı etkilememiştir ((p=0,410). Sonuçlar: FOB, birçok solunumsal hastalıkta tanısal yararlığı yüksek ve komplikasyon oranı düşük bir işlemdir. En sık kullanıldığı ve tanı başarısı en yüksek olan hastalık akciğer kanseridir. Akciğer kanseri hastalarındaki genel sağkalım süresi, yıllık ve 5 yıllık sağkalım oranları, ülkemizdeki eski verilerle karşılaştırıldığında daha yüksek bulunmuştur. Tanı gecikmesi oranımız benzer çalışmalardan yüksek olup, doktor gecikmesi oranımızın yüksek olmasında da etkili olmuştur. Doktor gecikmesi olan hastalarda erken evre kanser oranı yüksek olup, sağkalım daha uzun bulunmuştur. Doktor gecikmesinin tedavi türünden bağımsız olarak, küratif tedavi alan hastalarda sağkalımı etkilemediği görülmüştür.
Aim: In this study, we aimed to examine to determine the demographic features, to observe the treatment indications, to evaluate the adequacy of these procedures and to evaluate the complications in the patients who underwent fiberoptic bronchoscopy (FOB) in our clinic retrospectively. Particularly the distribution of types of lung cancer, observations of possible differences between histopathological types, evaluation of survival periods and rates were planned. It was also aimed to evaluate diagnosis, treatment and doctor delays in lung cancer patients. Materials and Methods: Patients who underwent diagnostic FOB in our clinic between August 2009 and August 2014 were retrospectively screened. All patient data including demographic information, vital data, imaging and transaction reports were obtained from the electronic patient registration system. Patients who were diagnosed with lung cancer were staged according to 7th TNM system. In addition, durations between application and diagnosis,diagnosis and treatment and diagnosis and treatmen were one by one calculated, so we evaluated diagnosis, doctor delays and treatment of patients with lung cancer Findings: 1400 patients were included in the study. 1057 (75.5%) were male and 343 (24.5%) were females. The mean age of the patients is 60,11 ± 13,18. The most common indication for FOB was lung cancer doubt and it was performed in 751 (53.6%) patients. Besides, 207 (14,8%) patients were pneumonia, 176 (12,6%) patients were diagnosed with ILD, 122 (8.7%) patients were TB and 68 (4.9%) patients were lung metastases.51 patients were performed FOB for Single or multiple nodule presence (3.6%) and 25 (1.8%) cases were performed FOB due to hilar or mediastinal LAP presence. Cough (53,4%), shortness of breath (42,2%), sputum (23,4) and chest pain (16,8) are the most common complaints. Overall diagnosis of FOB in 1400 patients was 50.7%. Diagnostic success rates of FOB according to definite diagnosis were 59,8% in Lung cancer, 45,7% in pneumonia , 15,4% in ILD , 64.1% in TB and 27.8% in lung metastasis. FOB has a higher diagnostic success rate in patients with lung cancer (91.2%) and patients with direct tumor finding (78.7%) in central thoracic mass in thoracic CT. 156 patients were diagnosed with ILD and the patients with the highest diagnostic success rate of FOB were in PAP (100%), HP (33,3%), sarcoidosis (32,6%) and OP (21,7%). Only 80 (5.7%) patients had complications due to FOB. The most common complications were bleeding (2%), bronchospasm (1.7%), respiratory depression (1.6%) and pneumothorax (0.1%). 681 patients were diagnosed with lung cancer. The most common types of cancer were squamous cell lung cancer (39.9%), adenocarcinoma (22.8%), and SCLC (17.3%). 51.2% of the patients were diagnosed at stage 4. Only 17.4% of patients were treated surgically. The overall survival of the lung cancer patients was 19,15 ± 1,11 (95% GA: 16,97- 21,34) months and the median survival was 8,50 ± 0,48 (95% GA: 7,54-9 , 45) months. The shortest median survival in major types was 7,20 ± 1,04 (95% GA: 5,16-9,24) months in SCLC. The lowest median survival time was 4,50 ± 0,39 months (95% GA: 3,72-5,27) months and the stage was 4 patients. Overall 5- year survival rate was 9.8%. The lowest 5 year survival rates are stage 4 (1%) in NSCLC and stage 4 (0%) in SCLC. Mean duration between admission and diagnosis was 27,62 ± 29,09 (median 18) days, mean duration between diagnosis and treatment was 20,53 ± 24,35 (median 14) days and duration between admission and treatment was 43,29 ± 36,88 (median 32) days. Delayed diagnosis was determined in 57,7% of patients, delayed treatment was determined in 47,8% of patients and delay of phsicians was determined in 56,8% of patients. In non-delayed patients, the mean survival was shorter (p = 0.0001). In patients receiving curative therapy, delay of the physician did not affect survival (p = 0.410). Conclusion: FOB is a diagnostic procedure with a low complication rate and high diagnostic utility rate in many respiratory diseases. The most commonly used disease with the highest diagnostic yield is lung cancer. The overall survival , annual and 5-year survival rates in lung cancer patients were found to be higher when compared to the previos datas in our country. Our diagnosis delay rate was higher than similar studies and it was also effective that our doctoral delay rate was higher than others. Patients who were performed delayed chemotherapy had a higher rate of early stage cancer and longer survival. It was shown that regardless of the type of treatment, the delay of the physician did not affect survival in patients receiving curative treatment.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2117
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Feride Marım.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 6, 2024

Download(s)

82
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.