Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2127
Title: İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde görsel okuma–görsel sunu çalışmalarında değerler eğitiminde kitle iletişim araçları kullanılmasının değer edinimine ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi
Other Titles: Primary 4th class' visual reading and visual presentation studies in Turkish courses use of mass media and its effect of acquisition of values education and attitude towards the Turkish course
Authors: Tarakçı, Aynur
Advisors: Fatma Susar
Keywords: Türkçe Dersi
Değer
Tutum
Görsel Okuma Görsel Sunu
Gazete ve Dergi Haberleri
Turkish Lessons
Values
Attitudes
Visual Reading- Visual Presentation
Newspaper and Magazine News
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Küreselleşme ve kitle iletişim araçlarının etkisiyle daha da hızlanan değer yozlaşmasının özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için değerler eğitimi son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Bu araştırmanın amacı İlkokul 4. Sınıf Türkçe dersinde görsel okuma görsel sunu çalışmalarında değerler eğitiminde kitle iletişim araçlarının kullanılmasının değer edinimine ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisini tespit etmektir. Bu araştırma 2012- 2013 eğitim-öğretim yılı içerisinde Denizli ilinde, orta sosyo-ekonomik düzeyde bir ilkokulun 4. sınıflarında bulunan 37 öğrenciyle yürütülmüştür. Ön test, son test yarı deneysel deseninin benimsendiği araştırma on dört hafta boyunca iki ders saati olarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Deney grubunda uygulanan değerler eğitimi çalışmalarına ilişkin olarak öğrenci görüşlerini tespit etmek için görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Nicel araştırmada Tarakçı tarafından geliştirilen DEÖ ve TÜDTÖ; nitel araştırmada ise DEGÖF kullanılmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde "SPSS 16 for Windows", nitel araştırma verilerinin çözümlenmesinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır: 1. Değerler eğitimi programı ile yapılan çalışmalar öğrencilerin değer edinimini olumlu yönde etkilemiştir. 2. Değerler eğitimi programı çalışmalarına katılan öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarında artış olmuştur. 3. Değerler eğitimi programına ilişkin olarak öğrenciler olumlu görüş bildirmişlerdir.
Values education has gained importance in recent years to values education in order to reduce the negative impact of values degeneration that is further accelerated by the effect of globalization and the mass media, especially on children and young people. The aim of this study is to determine the effect of primary 4th class’ visual reading and visual presentation studies in Turkish courses use of mass media and its effect of acquisition of values education and attitude towards the Turkish course. This research had been conducted in the province of Denizli, in 2012-2013 academic year, 37 students of 4th class in a primary school which had middle socio-economic level. Research in which, the pre-test, post-test experimental pattern had been chosen, carried out in two hours, for fourteen weeks. To obtain the data a combination of qualitative and quantitative research methods were used. Interview technique are applied to the experimental group to determine students’ opinions in relation to values education workshops. In quantitative research DEÖ and TÜDTÖ which is developed by Tarakçı, in qualitative research the DEGÖF, are used. "Spss 16 For Windows" was used to resolve the quantitative analysis of the data, the content analysis method was used to resolve qualitative research the data. Some of the following conclusions were reached in the study; 1. Workshops with values education program effected the students’ acquisition of values, positively. 2. There has been increase in attitudes toward Turkish classes of students participated in values education workshops. 3. Students reported favorable positive opinions about values education workshops.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2127
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aynur Tarakçı YL.pdf19.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

264
checked on May 27, 2024

Download(s)

298
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.