Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2134
Title: Risk altındaki kız çocukların gelecek ve meslek algılarının çizdikleri resimlere yansıma biçimleri [Master Thesis]
Other Titles: The reflections of girls at risk about their future and profession perceptions to their drawings [Master Thesis]
Authors: Tekin Karagöz, Ceren
Advisors: Nuray Mamur
Keywords: Risk Altındaki Çocuk
Risk Altındaki Kız Çocuk
10-14 Yaş Grubu Çocuk Resimleri
Gelecek Beklentileri
Meslek Algıları
Children at Risk
Girls at Risk
Children Drawings Aged 10-14
Expectations of Future
Profession Perceptions
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma risk altındaki 10-14 yaş grubu kız çocuklarının yaptıkları resimlerdeki çalışan insan, gelecekteki meslek algıları, gelecek beklentileri ile kompozisyon kurgularındaki belirgin farklılıkları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu çalışma, Ankara'da Güç Koşullardaki Bireyler Federasyonu'na kayıtlı iletişim bilgileri bulunan, Yenidoğan bölgesinde ikamet eden risk altındaki 12 kız çocuğu ile yürütülmüştür. Araştırma keçeli kalem, A4 resim kâğıtları kullanılarak yapılan üç resim ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın modeli, "Durum Çalışması"dır. Araştırmada veriler gözlem, görüşme ve dokümanlar yoluyla toplanmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında, farklı bakış açılarını, farklı göstergeleri ve anlamları ortaya çıkarabilmek için araştırmacı dışında dört uzmanın görüşlerine başvurulmuştur. Veri analizinde ise iki alan uzmanından destek alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; kız çocukların, çalışan insana yönelik algılarının sınırlı olduğu, gelecek ile ilgili kurdukları hayallerin bir kısmının gerçeklikten uzak, bir kısmının ise iyi bir eğitim alarak meslek sahibi olmaya yönelik olduğu görülmüştür. Kadınların en çok çalıştıkları meslek alanlarına yönelik algılarının ev hanımlığı gibi kavramları kapsadığı belirlenmiştir. Ayrıca kız çocukların ileride yapmak istedikleri meslekler, çevrelerinde sıklıkla gördükleri öğretmenlik, polislik ve Güç Koşullardaki Bireyler Federasyonu'nda aldıkları spor eğitimleri nedeniyle antrenörlüktür. Kız çocukların kompozisyon kurgularında ise en dikkat çekici unsurlar mekân kullanımında ve şema oluşturmada detay eksikliği ve sınırlı renk kullanımıdır. Çocukların kendi sosyal çevrelerinde sıklıkla gördükleri şemalara ilişkin detaylı bir anlatım sergilerken, kendilerinden uzak, ya da ulaşılamaz gördükleri unsurlara ilişkin daha az detay gösterme eğilimi sergiledikleri saptanmıştır. Çocukların resimlerinde, bulundukları hayat şartlarıyla bağlantılı olarak yaşamı algılayış biçimlerinin de oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Ancak kendilerine sunulan olanaklar bağlamında algılarını geliştirmeye meyilli oldukları da söylenebilir.
This study has been done to designate the future expectations, profession perceptions of future, working human and distinct differences between editing of composition in the drawings of the girls at risk aged between 10 to 14. This study using qualitative research method, has been carried out with 12 girls at risk living in Yenidoğan district who were registered with communication information at Federation of People at Difficult Conditions located in Ankara. Research is limited with three drawings which are painted by using A4 papers and magic marker. The model of research is "Case Study". In this research data has been collected by observations, interviews and documents. For the resolution and interpretation of the collected data four experts other than researcher have been consulted to find out different views, different indicators and meanings. And for the analysis of data the support of two experts has been taken. According to results of research; girls are observed to have a limited perception of people working, to have dreams of future some far from reality and some taking a good education to have a nice job. They are observed to have a perception containing concepts like housewife, about the fields those women mostly work. Additionally the professions which the girls want to acquire in the future most are schoolteaching, which they see around very often, policing; and coaching which is because of the training course they take at Federation of People at Difficult Conditions. The most remarkable elements of editing of composition for girls are lack of details and limited usage of colours at organising place and constituting a scheme. Children are observed to present a detailed expression for the schemes they see in their social environment very often; but a tendency for less detailed expression for the elements they think as unreachable or very far from themselves. It is observed that, in the drawings of children their form of perceiving the life is quite limited as relevant to conditions existing in their lives. On the other hand children can be said to be prone to improve their perceptions related with possibilities being presented to them.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2134
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceren TEKİN KARAGÖZ YL.pdf3.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 6, 2024

Download(s)

466
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.