Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2135
Title: Denizli Merkez ilköğretim okulu öğretmenlerinin sendikalardan beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri
Other Titles: The expectations of the Denizli Central primary school teachers from the unions and the level of satisfying these expectations
Authors: Konca, Ceyda
Advisors: Muammer Kunt
Keywords: Sendika
Öğretmen Beklentileri
Beklentilerin Karşılanma Düzeyleri
Teacher Union
Teachers' Expectations
Levels of Expectations
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, öğretmenlerin sendikalardan beklentilerini ve üye oldukları sendikaların bu beklentileri karşılama düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında 2010-2011 eğitim öğretim yılında görev yapan 335 sendika üyesi öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplamak için öğretmenlere araştırmacı tarafından geliştirilen 56 sorudan oluşan ölçek uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri, cinsiyet, yaş, medeni durum, hizmet yılı, alan, mezun olunan okul, üye olduğu sendika, sendikaya üyelik yılı, sendikaya üye oluş biçimi gibi değişkenlere göre incelenmiş ve bazı değişkenlere göre bazı beklentiler ve bunların karşılanma düzeyleri arasında farklılık bulunmuştur. Elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: 1) Öğretmenlerin sendikalardan beklentilerinde yönetici niteliklerine ilişkin beklentilerin önem derecesi en yüksek, sosyal beklentilerin önem derecesi en düşüktür. 2) Cinsiyet değişkeni ile özlüksel, mesleki, sendikal yapıya ilişkin ve kadın haklarına ilişkin beklentiler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu beklenti boyutlarının hepsinde kadın öğretmenlerin beklentilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 3) Eğitim-Sen üyesi olan öğretmenlerin siyasi, yönetici niteliklerine ilişkin ve kadın haklarına ilişkin beklentilerinin, Türk Eğitim-Sen ve Eğitim- Bir-Sen üyesi öğretmenlerin beklentilerinden yüksek olduğu görülmüştür. 4) Karşılanma düzeyi en yüksek beklentiler yönetici niteliklerin ilişkin beklentiler en düşük beklentiler ise sosyal beklentilerdir. 5) Kadın öğretmenlerin kadın haklarına ilişkin beklentilerinin karşılanma düzeyinin erkek öğretmenlerinkinden düşük olduğu görülmüştür. 6) Sosyal beklentileri karşılama düzeyi en yüksek sendika Eğitim-Bir-Sen'dir. 7) Yönetici niteliklerine ilişkin beklentileri karşılama düzeyi en düşük sendika Eğitim- Sen'dir. 8) Kadın haklarına ilişkin beklentileri karşılama düzeyi en düşük sendika Türk Eğitim- Sen'dir.
The purpose of this study teachers' expectations and their affiliated teacher unions aimed to determine the levels of teacher unions to meet these expectations. Sample of the research center of Denizli, who served in 2010-2011 academic year 335 primary schools teachers are union members. Consisting of 56 questions was developed by the researcher to collect data from the scale was applied to teachers. Analysis of the data using SPSS software program, the mean, standard deviation, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis test methods were used. Levels of teacher expectations and these expectations are met, gender, age, marital status, years of service, areas of teaching, the alma mater, is a member of the union, membership of a teacher union, teacher union members as a form of existence according to certain variables were examined and in some expectations, according to variables and their difference was found between the levels of meeting. Following are some of the results obtained from; 1) In terms of the expectations of teachers from unions, executive expectations have the highest degree of importance whereas the social expectations have the lowest. 2) There is a signicficant difference between gender, occupational, unions and women's rights related expectations. In all aspects of female teachers had higher expectations. 3) The teacher members of Eğitim-Sen have higher political, executive, and women's right related expectations than the members of Türk Eğitim-Sen and Eğitim-Bir-Sen. 4) Executive expectations have the highest level of meeting the expectaitons whereas social expectations have the lowest. 5) In terms of meeting the expectations about the women's rights, female teachers are less satissfied than the male teachers. 6) Eğitim-Bir-Sen has the highet level of meeting the social expectations. 7) Eğitim-Sen has the lowest level of meeting the executive expectations 8) Türk Eğitim-Sen has the lowest level of meeting the women's rights related expectations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2135
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CEYDA KONCA YL.pdf2.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 6, 2024

Download(s)

42
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.