Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2136
Title: Ortaokul öğretmenlerinin okullarındaki kültür tiplerine ve bu kültür tiplerinin kendi performansları üzerindeki etkisine ilişkin algıları
Other Titles: The perceptions of the secondary school teachers related to the culture types and the effects of these culture types on thei?r performances i?n the schools they work
Authors: Abdurrahman Tanrıöğen
Doğan, Hatice
Keywords: Örgüt Kültürü
Sethia and Von Glinow
Makine Kültürü
Organizational Culture
Excating Culture
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Denizli ili merkez ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin Sethia ve Von Glinow'un dört kültür türüne ve bu kültür türlerinin kendi performansları üzerindeki etkisine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Denizli il merkezinde yer alan resmi ve özel ortaokullarda çalışan 2072 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrende bulunan öğretmenler arasından "tabakalı tesadüfi örnekleme" ile seçilen 324 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen 39 maddeden oluşan "Örgüt Kültürü Türleri Ölçeği (ÖKTÖ)" kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Denizli ili, resmi ve özel ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, okullarda yaygın olarak görülen örgüt kültür türünün Sethia ve Glinow'un kültür türlerinden "makine kültürü" olduğu belirlenmiştir. 2. Denizli ilindeki resmi ve özel ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre, okullarda yaygın olarak görülen örgüt kültür türlerinden ikincisi bütünleştirici kültür, üçüncüsü koruyucu kültür ve dördüncüsü umursamaz kültürdür. 3. Denizli ilindeki resmi ve özel ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları okulun örgüt kültürüne ilişkin algıları arasında cinsiyet, branş, kıdem ve mezun olunan okul türü, çalıştıkları okul türü, okuldaki çalışma yılı, örgüt kültürünü destekleyici etkinliklerin varlığı, okuldaki maddi sembollerin varlığı, okuldaki kararlara öğrenci/veli katılımı değişkenlerine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.
This study aims for identifying perceptions of teachers who work for the state and private schools in the center of Denizli about Sethia and Von Glinow's four culture type and how these culture types affect their performances. The sample of study consists of 324 teachers who work in state and private schools in the center of Denizli in 2012 and 2013 education year. In the study Organizational Culture Types Scale (OCTS) including 39 items developed by the researcher was used as a means of collecting data. The findings in the research indicate the results below: 1. According to the perceptions of teachers who work for the state and private schools in Denizli, it was found that the most widespread organizational culture type in the schools is excating culture. 2. According to the perceptions of teachers who work for the state and private schools in Denizli of the organizational culture types which are widespread in the schools, the second one is integrative culture and the third one is caring culture and the fourth one is apathetic culture. 3. It was found that there is no meaningful difference in gender, major, seniority, the type of the school the teachers graduated, the type of the school they are working how long they work in the particular school, the existence of the activities which support organizational culture and visuals in the school related to organizational culture according to the perceptions of the teachers who work in the state and private schools in Denizli about the organizational culture types in the school.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2136
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Doğan YL.pdf3.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.