Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2142
Title: Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin yeterlilikleri (Manisa ili Sarıgöl, Alaşehir ilçeleri örneği)
Other Titles: Classroom management competencies of teachers (Mani?sa province Sarıgöl, Alaşehi?r towns model)
Authors: Erol, Emine
Advisors: Hüseyin Kıran
Keywords: Sınıf Yönetimi
Yönetim Yeterliliği
Sınıf Öğretmeni
Classroom Management
Management Competence
Classroom Teacher
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırmanın amacı; Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde bulunan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için Manisa ili evren olarak seçilmiş ve burada görev yapan 250 sınıf öğretmeni ve 74 yönetici üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların, öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterlilikleri ile ilgili her bir yargıya ilişkin görüşleri frekans ve yüzde dağılımları alınarak betimlenmiştir. Ayrıca katılımcıların, öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin, demografik özelliklere ve gruplara göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği Kruskal Wallis Test'i yapılarak incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark gözlenmiştir. Öğretmenlerin her konuda kendilerini yöneticilere göre daha yeterli buldukları gözlenmiştir. Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerinin; meslek, cinsiyet, yaş, kıdem ve mezuniyet durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği fakat çalışılan yere göre anlamlı bir fark göstermediği görülmüştür. Araştırma bulgularının; sınıf öğretmenlerine, etkili ve verimli bir öğretme- öğrenme süreci sağlamaları ve sınıf yönetimini oluşturan boyutlara ilişkin yeterliliklerini arttırmaları yolunda yardımcı olacağı umulmaktadır.
The purpose of this study is to determine opinions of administrators and teachers in classroom management for the competence of classroom teachers located at Sarıgöl and Alaşehir towns in Manisa province. In order to accomplish this goal, the universe selected as Manisa province and a survey conducted on 250 classroom teachers and 74 administrators who work here. SPSS program was used for the analysis of the research. In the study, taking frequency and percentage distributions of participants' judicial opinions are depicted respect to the competence of teachers in classroom management. In addition, participants' views on the competence of teachers' classroom management, demographic characteristics differed significantly according to the groups were examined with the Kruskal-Wallis test. According to the findings; a significant difference has been observed between opinions of administrators and teachers for the teachers' classroom management competence. It is observed that teachers find themselves more competence than administrators in every subject. Opinions of administrators and teachers regarding classroom management competence of teachers showed a significant difference according to the occupation, gender, age, seniority, and the condition of graduation; but study showed there is not statistically significant difference according to the work places. Research findings is hoped to help increasing proficiency of classroom teachers as providing an effective and efficient teaching-learning process and classroom management.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2142
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMİNE EROL YL.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 6, 2024

Download(s)

786
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.