Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2143
Title: İlköğretim 8. sınıf görsel sanatlar dersinde kavramsal sanat uygulamalarına ilişkin algılar (Denizli ili örneği)
Other Titles: Elementary school 8th grade conceptual art practices in the visual arts lesson detects (Denizli province example)
Authors: Yıldım, Emre
Advisors: Bekir İnce
Keywords: Kavramsal Sanat
Görsel Sanatlar
Sanat Eğitimi
Algı
Görsel Beğeni
Conceptual Art
Visual Arts
Education of Art
Perception
Visual Appreciation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Denizli İli ve ilçelerinde öğrenim gören ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kavramsal sanat uygulamalarına ilişkin algılarını ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Öğrencilere gösterilen kavramsal sanat örnekleri yaş ve algı düzeyleri gözetilerek uzmanlar tarafından belirlenmiştir. Örneklem, Denizli İli genelinde 8. sınıf öğrencilerinden oluşan evreni temsil etmektedir. Denizli ili ve ilçelerinde toplamda 142 öğrenciden tarama (survey) yoluyla veri toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak, Kavramsal Sanat Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüş/Görüşme Anketi, Öğrenci Öz Değerlendirme Formu, Öğretmen Görüşme Formu ve Uzman Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımı, T testi, scheffee testi gibi istatistiksel teknikler ve betimsel içerik (nitel) analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; kavramsal sanatla ilgili seçili görsellerin beğenilme oranları değişiklik göstermektedir. Beğenilerin video ve üç boyutlu çalışmalarda yoğunlaştığı saptanmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu, kavramsal sanat uygulamalarını emek yoğun çalışmalar oldukları için sanat eseri olarak görmektedirler. Öğrencilerin gördüklerini anlatma çabası içinde oldukları ve soyut duygu ifadeleri içeren kavramları kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin kavramsal sanat örneklerini gördükten sonra resim ve sanata yönelik görüşleri olumlu yönde değişmiştir, görsel sanatlar dersinde çizgisel ve renkli mekân düzenlemeleri, üç boyutlu çalışmalar ve video çalışmaları yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Kız öğrencilerin beğeni ve görüş toplam puanları, erkek öğrencilere göre daha yüksektir. Okullara göre beğeni ve görüş puanları değişiklik göstermektedir. Genelde gelir durumu yükseldikçe görsel beğeni ve görüş toplam puanları yükselmiştir. Ailesi sanat eğitimi alan öğrencilerin görüş puanları, ileride görsel sanatlar eğitimi almak isteyen öğrencilerin ise hem beğeni ve hem de görüş puanları daha yüksektir. Görseller hakkında bilgi sahibi olduktan sonra öğrencilerin beğeni ve görüş toplam puanları yükselmiştir. Deney grubu öğrencilerinin yaratıcı ve özgün çalışmalar üretmelerine karşın, malzeme ve teknik düzeyde genelde zayıf kaldıkları fakat anlatım bakımından kavramsal sanata yaklaşan örnekler ortaya koydukları saptanmıştır. Öğretmenler; kavramsal sanat uygulamalarını faydalı bulduklarını, Görsel Sanatlar eğitimine katkı sağlayacağını, öğrencinin bakış açısını genişleteceğini ve yeni açılımların yararlı olacağını, öğretim programında yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
The purpose of this research is to determine the perceptions of eight grade students who have been studying in Denizli province and its districts and views of teachers and experts about conceptual art practices. The patterns of conceptual art which were shown to students had been determined by the experts by considering the age of students and the level of their perceptions. The sample represets the universe which consists of eight grade students throughout Denizli Province. The data was collected from 142 students through survey in Denizli province and its districts. As data collection tools, related with conceptual art practices, student view/interview survey, student self-assessment form, teacher interview form and expert evaluation form were used. In the analysis of data, statistical techniques and descripive content (qualitative) analysis such as average, standard deviation, frequency and percentage distribution, T-test and scheffe test were used. According to the research results, the rates of appreciation of selected visuals related with the conceptual arts show diversity. It was detected that the appreciations intensified on videos and three-dimensional works. The majority of the students see the conceptual art practices as the works of art because they are labor-intensive activities. It was detected that the students had been in the effort of explaining what they see and had used abstract concepts containing emotion expression. After seeing the patterns of conceptual art, the views of students about picture and art changed in a positive way. They stated that they want to make linear ad colorful place arrangements, three-dimensional works and video works in their art lessons. The total points of girl' opinions and appreciations are higher than the boys'. The points of appreciation and opinion show diversity according to the schools. Generally, as the income status increased , the total points of visual apprection and opinion increased. The opinion points of the students whose parents have art education, both the opinion and appreciation points of students who want to have visual art education in thefuture are higher. After having some idea about visuals, the appreciation and opinion total points of students increased. Although the students in the experimental group produced creative and original works, they were usually weak in the material and technical level. Homever it was determined that they revealed similar patterns of conceptual art in the terms of expression. Teachers stated that they find useful the conceptual art practices, they can contribute to visual arts education, extend a student's point of view, should be given place in curriulum and new initiatives will be.
Description: Bu çalışma PAÜ BAP tarafından 1667 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2143
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emre Yıldım YL.pdf5.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 6, 2024

Download(s)

368
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.