Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2149
Title: Müzik eğitiminde materyal geliştirme
Other Titles: Material development in music education
Authors: Dalmışlı, Fatmagül
Advisors: Ayşegül Atak Yayla
Keywords: Müzik
Eğitim
Tutum
Başarı
Materyal
Music
Education
Attitude
Achievement
Material
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, ilköğretim okulları müzik dersinde materyal kullanımıyla ilgili durum tespitinde bulunarak, 4. Sınıflarda geleneksel öğretim yöntemi ile materyallerle desteklenerek yapılan öğretim arasında oluşan farklılıkları inceleyip, müzik derslerinde materyal kullanımının öğrencilerin müzik dersine karşı olan tutumlarına ve müzik başarısına etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada genel tarama modeli ve deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem gurubunu Denizli merkez Doğan Demircioğlu Emsan İlköğretim Okulu 77 dördüncü sınıf öğrencisi ve Denizli ili merkez İlköğretim okullarında görev yapmakta olan 63 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Öğrenciler ile yapılan uygulama süresi 6 haftadır. Araştırmaya deney grubunda 37, kontrol grubunda 40 olmak üzere 77 öğrenci katkıda bulunmuştur. Araştırmacı tarafından deney grubuna sadece bu araştırma için geliştirilen öğretim materyalleri kullanılarak; kontrol grubuna ise geleneksel müzik öğretim yöntemiyle müzik dersi verilmiştir. Araştırmanın bu bölümünde ön test-son test kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Denel işlemler sonucunda derslerde materyal kullanarak yapılan öğretimin, öğrencilerin müzik başarısı bakımından, geleneksel yönteme göre daha etkili olduğunu, öğrencilerin müzik dersine karşı olan tutumlarında da bir değişiklik olmadığını ortaya koymuştur. Araştırmada, problem durumunu açığa kavuşturmak üzere ilköğretim okulları müzik dersindeki materyal kullanımıyla ilgili durum tespitine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla Denizli ili merkez İlköğretim okullarında görev yapmakta olan 63 müzik öğretmeni tarafından anket cevaplanmış elde edilen veriler istatistiksel işlemlerle incelenmiştir. Buna göre; öğretmenlerin yaklaşık %90'ının, Materyal Geliştirmeyle ilgili hizmet içi seminerlere katılmadığı, org ve blok flütün müzik derslerinde öğretmenler tarafından kullanılan en yaygın çalgılar olduğu tespit edilmiştir.
This case study identifying the material usage in Music lessons at Primary schools- is conducted to measure the impacts of material usage in music lessons on the students' attitudes to music lessons and their success by analyzing the differences between the traditional teaching method and the method supported by materials in the 4th grades/ In this study screening model and experimental method are used to obtain the data. The sample group of the study is consisted of 77 4th grade students attending to Dogan Demircioglu Emsan Primary School and 63 music teachers working at primary schools in Denizli city center. The application period of the study with students is six weeks. Totally 77 students; 37 of whom are in the experimental group and 40 of whom are in the control group, contributed to the study. Music lessons are given to experimental group by using educational materials specifically developed for this study; whereas they are given to the control group by using the traditional training methods. In this part of the study, pre-test and post-test designs are used .The experimental procedures revealed that the education made using materials is more effective in terms of students' musical achievement rather than the traditional method while they suggested that there is no change in students' attitudes to music lessons. In the study, to shed light on the problem status, indicating the status is needed relevant to material usage in music lessons at Primary schools. And with this aim, the questionnaires are replied by 63 music teachers working at Primary schools in the center of Denizli and the data obtained is analysed using statictical methods. As regards to the data obtained; it is detected that approximately 90% of the teachers have not participated in inservice seminars related to Material Developmant and besides keyboard and block flute are identified as the widely used materials in music lessons by the teachers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2149
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatmagül Dalmışlı YL.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

188
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,208
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.