Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2154
Title: Argümantasyon temelli fen öğretiminin bilimin doğasına ilişkin görüşler ve epistemolojik inançlar üzerine etkisi
Other Titles: The effect of argumentation based science instruction on views of nature of science and epistemological beliefs
Authors: Hüseyin Bağ
Boran, Gül Hanım
Keywords: Argümantasyon
Bilimin Doğası Görüşü
Epistemolojik İnanç
Fen Eğitimi
Öğretmen Eğitimi
Argumentation
Nature of Science Views
Epistemological Beliefs
Science Education
Teacher Education
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı argümantasyon temelli fen dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik görüşleri ve epistemolojik inançları üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi içerisinde kullanılan stratejilerden karma yapı kullanılmıştır. Çalışma Pamukkale Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalına kayıtlı yirmi fen bilgisi öğretmen adayı ile 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın veri kaynakları bilimin doğasına ilişkin görüşler anketi-C, epistemolojik inançlar ölçeği, ilgili yarı yapılandırılmış mülakatlar ve ses kaydına alınmış görüşmelerdir. Haftada bir gün ikişer saat süren uygulamalar toplamda on dört hafta devam etmiştir. İlk ve son haftalarda katılımcılar bilimin doğasına ilişkin görüşler anketi ve epistemolojik inançlar ölçeğini doldurmuşlar ardından ilgili yarı yapılandırılmış mülakatlara katılmışlar ve ilk görüşmelerini gerçekleştirmişlerdir. Araştırmanın uygulama safhası 14 hafta sürmüştür ve bu safhada argümantasyon temelli fen derslerine her hafta bir senaryo dahil edilmiştir. Araştırma bulguları argümantasyon temelli fen eğitiminin üç katılımcıdan ikisinin bilimin doğasına yönelik görüşlerinde ve epistemolojik inançlarında gelişme olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular doğrultusunda en çok gelişen bilimin doğası boyutları olarak; bilimin sosyal ve kültürel doğası ve bilimin yaratıcı doğası boyutları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların gelişme gösterdiği iki epistemolojik inanç boyutları; bilginin tek olduğuna inanç boyutu ve öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç boyutudur. Gelecekte katılımcıların bilimin doğası görüşlerini geliştirmesi amacıyla yapılması planlanan araştırmacılara öncelikle katılımcıların önceki bilimin doğası görüşlerinin etkisinin incelenmesi önerilebilir.
The aim in conducting this study is to explore the effect of an argumentation based science instruction on preservice science teachers' views of nature of science and epistemological beliefs. Mixed form which is administered in qualitative research metodology is used fort his study. The study is conducted with 20 preservice science teachers enrolled in Science Education Department of Pamukkale University in 2011-2012 fall semester. Data sources of this research includes an open-ended queationaire; views of nature of science questionaire,epistemological beliefs survey and audio-taped interviews. The courses were held weekly in 2 hour sessions, and covered a 14 week period. First 3 week participants complated VNOS-C, epistemological beliefs survey and interviews. The intervention phase of the study was conducted over an 11 week period. Last week participants took part in a final interview and complate the VNOS-C and epistemological beliefs survey. Analysis of the findings revealed that the argumentation based instruction was effective in 2 of 3 participants' views of nature of science and epistemological beliefs to be improved. According to the results 2 aspects of nature of science were the most developed aspects of nature of science assessed in this study are the social and cultural and the creative and imaginative nature of science. For the future studies designed with the aim of improving participants' nature of science views and epistemological beliefs should investigate the influence of participants' previous knowledges.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2012SOBE008 no’lu Doktora Tez Projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2154
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gül Hanım Boran DR.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on May 29, 2023

Download(s)

22
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.