Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2157
Title: Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin form bilgilerinin eserleri icra etme üzerinde etkisi
Other Titles: Faculty of Education, Department of Fine Arts, Department of Music Education students perform the form information have an impact on his work
Authors: Çalışkan, Hakan
Advisors: Fatih Yayla
Keywords: Müzik
Müzik Teorisi
Müzik Formu Bilgisi
Form Analizi
Çalgı İcrası
Music
Music Theory
Knowledge of Musical Form
Form Analysis
Instrument Performance
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin müzik form bilgi düzeylerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Amaç, öğrencilerin form bilgisindeki yeterliliklerini saptamaktır. Öğrencilerin, form bilgilerini nitelikli bir icra düzeyine ulaşabilmek için kullanmaları beklenmektedir. Bir etüt veya eser çalışması sırasında icra edilen yapıların formu hakkında düzeyli bilgi sahibi olunduğunda daha etkili performans elde edileceği varsayımından hareket edilmiştir. Öğrencilerin teknik olarak çalgıya hâkimiyeti kadar, eseri doğru icra etmesinde form bilgisi de önem taşımaktadır. Form bilgisi düzeyi etkili bir icra için belirleyici olmakla birlikte, teorik olarak yapılacak her türlü analiz, çalgıda yorum ve ifade gücünün icrayı olumlu yönde etkileyeceğinden üzerinde durulması son derece önemlidir. Araştırmada, problemin çözümüne yönelik kaynak tarama ve betimsel tarama yöntemiyle uzman görüşleri alınarak, araştırmanın evrenini oluşturan üniversitelerde müzik bölümü öğrencilerine "Bilgi Testi" ve "Tutum Ölçeği" uygulanmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin form bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olmadığı ve analiz sırasında zorlandıklarını göstermektedir. Öğrencilerin yeterli düzeyde form bilgisi olmadığından dolayı, bireysel çalgı derslerindeki müzikal prosedürlerin değerlendirilebilmesi için detaylı form bilgisinin öğretilmesi son derece önemlidir.
This study is carried to find out the level of music form knowledge of students in Music Teaching at the Faculty of Education. It aims to define the students form knowledge. The impact of from knowledge of music students on performing a music piece. It is presumed that while exercising or working on a musical work, a higher level of efficiency will be achieved if the musical form of the work is studied beforehand. Form knowledge carries as much importance as the technical ability of the student in a performance. Form knowledge is desicive on an efficient performance; moreover any kind of theoric analysis is really important as it will have positive effects on how powerful the interpretation and expression of the instrument would be. In this paper literature review, descriptive research methods are used to learn expert reviews and attitude scale questioning and knowledge test are given to students of music teaching at universities who is the subject of the research. The results from the research shows that students form knowledge is not sufficient enough and they had difficulties during the analysis. Since the students don't have enough form knowledge on the works that they perform, it's really important to give detailed form structure teaching in order to assess musical prosedures of the studies and works in individual instrument lessons.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2157
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hakan ÇALIŞKAN YL.pdf4.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

926
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.