Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2160
Title: Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between teachers' perceived organizational justice and organizational cynicism
Authors: Bölükbaşıoğlu, Kevser
Advisors: Türkay Nuri Tok
Keywords: Öğretmen
Örgütsel Adalet
Örgütsel Sinizm
Teacher
Organizational Justice
Organizational Cynicism
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada çalışanların örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, Denizli il merkezinde 2011-2012 eğitim öğretim yılında 18 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 375 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada örgütsel adalet ve örgütsel sinizm ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde parametrik dağılımlarda yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi (independent sample t test) ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmış, ANOVA analizlerinin anlamlı çıktığı durumlarda homojen varyanslarda Scheffe testi kullanılmıştır. Ayrıca non-parametrik dağılımlarda Kruskall Wallis H testi kullanılmış, Kruskall Wallis H analizinin anlamlı çıktığı durumlarda ise Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Analizler bilgisayar ortamında ve SPSS 16.0 paket programı yardımıyla ve .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.Demografik özelliklerden (cinsiyet, branş, okul tipi, eğitim durumu, mezun olunan okul) ile algılanan örgütsel adalet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Ancak yaş ve algılanan örgütsel adalet arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Demografik özellikler (yaş, cinsiyet, branş, okul tipi, eğitim durumu, mezun olunan okul) ile algılanan örgütsel sinizm arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm algıları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
In this study, the relationship between perceived organizational justice perceptions of employees' with organizational cynicism is examined. The research was done with 375 class and subject teachers who work in 18 different Primary Schools in centrum, Denizli in the Education year of 2011-2012. In the data analysis, percentage, frequancy, mean, standard deviation,independent sample t test and one way ANOVA have been applied for parametric distributions and in the cases when ANOVA analyses have been significant, Scheffe test has been applied for homogeneous variations. And also Kruskall Wallis H test has been applied for non-parametric distributions and in the cases when Kruskall Wallis H test has been significant, Mann Whitney-U test has been applied. Data analysis were conducted with SPSS 16.0 statistical package program in .05 significance level. It is observed that there is no significant difference between demographic characteristics (gender, branch, school type, edicational status, graduated school) and perceived organizational justice. And also It is observed that there is significant difference between age and perceived organizational justice. It is observed that there is no significant difference between demographic characteristics (age, gender, branch, school type, edicational status, graduated school) and perceived organizational cynism. According to the findings in this research there is a negative relationship between teachers' organizational justiceperceptions and Organizational Cynisme perceptions .
Description: Bu çalışma BAP tarafından 2012SOBE006 no'lu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2160
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kevser Bölükbaşıoğlu YL.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

188
checked on May 6, 2024

Download(s)

144
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.