Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2165
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAsiye İvrendi-
dc.contributor.authorGüleç, Nafiye-
dc.date.accessioned2017-10-26T11:30:55Z
dc.date.available2017-10-26T11:30:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11499/2165
dc.description.abstractBu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Birinci amaç, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının sayı kavramı ile ilgili becerilerinin onların sosyo-demografik özelliklerine ve öğretmen özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. İkinci amaç ise okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin sınıf içinde matematik etkinliklerine yer verme durumları, öğretmenlerin okul öncesi dönem matematiğine karşı tutumları, öğretmen-çocuk ilişkileri ve çocukların anne babalarının matematik etkinliklerine yer verme durumları ile birlikte 5-6 yaş çocukların sayı kavramı becerileri üzerindeki yordama gücünü incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, Denizli il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi anaokulları, ilkokul ve ortaokullara bağlı anasınıflarına devam eden 199 çocuk, 199 ebeveyn ve 100 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, "Matematik Etkinliklerine Yer Verme Durum Ölçeği", "5–6 Yaş Çocuklarda Sayı ve İşlem Kavramlarının Kazanılmasına İlişkin Başarı Testi", "Okulöncesi Öğretmenlerinin Okulöncesi Matematiğine İlişkin Tutumlarını Belirleme Aracı", "Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği" ve "Anne Babaların Matematik Etkinliklerine Katılımı Ölçeği" aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA), Kruskal Wallis-H Testi, Pearson Momentler Çarpımı ve Çoklu Regresyon Analizi Teknikleri kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, çocukların sayı kavramı ile ilgili becerilerinin anne ve babalarının öğrenim düzeyine, annelerinin yaşına ve ailelerin gelir düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı saptanmıştır. Sayı kavramı becerilerinin babalarının yaşına ve öğretmenlerinin kıdem durumuna göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Aşamalı çoklu regresyon analizi bulgularına göre, sayı kavramı ile ilgili beceriler değişkeninin en güçlü yordayıcısının ailelerin matematik içeriği ile ilgili etkinlikler yapmaları olduğu saptanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis study has two purposes. The first purpose was to determine whether 5-6 years old children's number concept skills differed according to their socio-demographic characteristics (education level of mothers-fathers, age of mother-fathers, and income level of families) and characteristics of teachers. The second purpose was to examine whether early childhood teachers' mathematics activities, their attitudes towards early childhood mathematics, teacher-child relationships and parents' home-based mathematics activities predict 5-6 years of children's number concept skills. The sample of this study, which used survey and quantitative methods, consisted of 199 children who were enrolled in preschools and kindergartens located in elementary and middle schools in the centre of Denizli, their parents, and 100 teachers. Data were gathered "Availability of Teachers' Mathematics Activities Scale", "Achievement Test of 5-6 Years Old Children's Number and Operations Skills" "Attitude of Preschool Teachers' Toward Preschool Mathematics", "Student - Teacher Relationship Scale" and "Participation of Parents in Mathematics Activities". In analyzing the data, One-Way ANOVA, Kruskall-Wallis-H Test, Pearson Product Moment and Multiple Regression Analysis techniques were used. The results of this study showed that 5-6 years old children's number concept skills statistically and significantly differed based on mothers-fathers education level, age and their income level. It was determined that children's number concept skills did not statistically and significantly differ based on their fathers' age and teachers' years of teaching experience. According to the results of stepwise multiple regression analysis, It was found that the strongest predictor of number concept skills was parents' home based content related mathematics activities.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectSayı Kavramı ile İlgili Becerilertr_TR
dc.subjectÖğretmen-Çocuk İlişkileritr_TR
dc.subjectÖğretmen Tutumlarıtr_TR
dc.subjectAilelerin Matematik Etkinlikleritr_TR
dc.subjectNumber Concept Skillstr_TR
dc.subjectTeacher-Child Relationshipstr_TR
dc.subjectTeacher Attitudestr_TR
dc.subjectParents' Mathematics Activitiestr_TR
dc.titleOkul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının sayı kavramı ile ilgili becerilerinin aile ve öğretmen değişkenleri açısından yordanması-
dc.titlePredicting variables in terms of family and teachers related to number concept skills of 5-6 years old children who enrolled in preschool educationtr_TR
dc.title.alternativePredicting variables in terms of family and teachers related to number concept skills of 5-6 years old children who enrolled in preschool educationtr_TR
dc.title.alternativeen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.contributor.authorID47115tr_TR
dc.identifier.yoktezid385665en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nafiye Güleç YL 03.03.2018.pdf3.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

268
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

162
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.