Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2179
Title: İleri evre akciğer kanserli hastalarda yaşam kalitesi ve solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Quality of Life and Pulmonary Function Test Assesment in Patients With Advanced Lung Cancer
Authors: Atay Yayla, Bedriye
Advisors: Sevin Başer Öncel
Keywords: Akciğer Kanseri
Yaşam Kalitesi
Solunum Fonksiyon Testleri
Yaşam Kalitesini Etkileyen Parametreler
Lung Cancer
Quality of Life
Pulmonary Function Test
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser haline gelmiştir. Akciğer kanseri tedavisinde katedilen gelişmelere rağmen sağkalım oldukça düşüktür. Yapılan çalışmalarda sağkalım oranı bu denli düşük olan akciğer kanserinin tedavi sonrası yanıt değerlendirme aşamasında radyolojik yanıtın yanı sıra yaşam kalitesi değerlendirmesinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışmamızın amacı, ileri evre akciğer kanseri tanılı hastalarda yaşam kalitesi ve SFT, MBS, CRP, periferik oksijen saturasyonu ve hemogram değerlerinin yaşam kalitesine etkisini değerlendirmektir. Çalışmamızda yeni tanı almış, Evre IIIB ve IV akciğer kanseri tanılı 35 hasta değerlendirildi. Hastaların tanı sırasında, tedavi ve takip sırasında olmak üzere toplam 3 kez yaşam kalitesi anketleri dolduruldu. SFT, periferik oksijen saturasyonu ölçümü, MBS, CRP ve hemogram tetkikleri yapıldı. Performans skoru ve yaşam kalitesi anketlerinde izlem boyunca kötüleşme izlendi. SFT, MBS, periferik oksijen saturasyonu, Hemogram ve CRP değerleri ile EORTC-C30 ve LCSS anketleri arasında anlamlı korelasyon saptandı. Akciğer kanseri tanılı hastaların takiplerinde yaşam kalitesi anketleri ile değerlendirme önemli bir yere sahiptir ve SFT, MBS, periferik oksijen saturasyonu, hemogram ve CRP değerleri ile korelasyon göstermektedir.
Although at the beginning of the 20th century lung cancer was seen rearly, the incidence of the disease has increased due to the rise of smoking habits and became the most common cancer in the world. Despite progress in the treatment of lung cancer, survival is very low. İn current studies, it has been emphasized that the assesment of quality of life should be evaluated as well as radiological response. The aim of our study was to evaluate the quality of life and pulmonary function tests, MBS, CRP, peripheral oxygen saturation, and blood count values and their affect s on quality of life in patients with advanced lung cancer. In our study, 35 patients newly diagnosed with stage IIIB and IV lung cancer were enrolled. Patients filled the quality of life questinnaire for 3 times as at diagnosis, during treatment and in follow-up period. PFT, MBS, CRP, peripheral oxygen saturation measurement and complete blood count were performed. Performance status and quality of life questionnaires worsened during follow-up. PFT, MBS, peripheral oxygen saturation, blood count and CRP values were correlated with the EORTC-C30 and LCSS questionnaires. Evaluation of quality of life questionnaires is very important for the follow-up of patients with lung cancer and PFT, MBS, peripheral oxygen saturation, blood count and CRP values.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2179
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BEDRİYE ATAY YAYLA.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

192
checked on May 27, 2024

Download(s)

62
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.