Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2180
Title: İdiopatik tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda etyolojiye yönelik endometriyal reseptivitenin klinik, immunohistokimyasal ve elektron mikroskobik yöntemlerle karşılıklı değerlendirmesi
Other Titles: Comperative assesment of etiologic factors on endometrial receptivity of idiopathic recurrent pregnancy loss groups by incorporating clinical, immunohistochemical and electron microscopy techniques
Authors: Şahin, Banuhan
Advisors: Süleyman Erkan Alataş
Keywords: İdiopatik Tekrarlayan Gebelik Kaybı
Endometriyal Reseptivite
Pentraxin
Pinopod
Vitamin D
Idiopathic Recurrent Pregnancy Loss
Endometrial Receptivity
Pinopode
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Tekrarlayan gebelik kaybı arka arkaya 2 veya daha fazla gebelik kaybı olarak tanımlanır. Tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan çiftlerin yarısında bir neden bulunmamaktadır. İdiyopatik olarak adlandırılan bu hastalarda implantasyon penceresinde endometrial reseptivite cevabının bozuk olduğu tahmin edilmektedir. Çalışmada amacımız idiopatik tekrarlayan gebelik kayıpları olan hasta grubu ile doğurgan olduğu bilinen sağlıklı gönüllü grubunun endometriumlarının implantasyon penceresinde endometrial reseptivite açısından klinik, immuno-histokimyasal ve elektron mikroskobisi yöntemleri ile karşılaştırmalı değerlendirilip etyolojik faktörlerin saptanmasıdır. İdiyopatik tekrarlayan gebelik kaybı ve sağlıklı gönüllü grubunda endometriyal reseptivite tayini için ovulasyon tespitinden altı gün sonra implantasyon penceresinde endometriyumun ultrasonografi ile kalınlık ölçümü, tiplendirmesi ve skorlanması değerlendirilmiş; alınan endometriyal biyopsi örneğinin immunohistokimyasal yöntemle annexin, pentraxin, osteopontin ile boyanması incelenmiş; alınan endometriyal biyopsi örneğinin scanning elektron mikroskobik yöntemle pinopod dağılımı ve morfolojisi tayin edilmiş; serum 25-OH-Vitamin D düzeyi ölçülmüş; histeroskopik gözlemle gland açılımları ve damar yapıları incelenmiştir. Hasta ve kontrol grubun yaş ve VKİ ortalamaları benzer bulunmuştur. Yapılan istatistiksel yöntemlerle gruplar arasında ultrasonla ölçülen endometriyum kalınlığının, endometriyal biyopsi örneğinin immunohisto kimyasal olarak pentraxinle boyanmasının, serum progesteron düzeyinin, scanning elektron mikroskop ile değerlendirilen pinopod yoğunluğunun ve morfolojisinin, histeroskopik gözlemle değerlendirilen endometriyal gland açılımlarının ve damar yapılarının, serum vitamin D düzeylerinin farklılık gösterdiği bulunmuştur. İnfertilite, tekrarlayan implantasyon başarızlığı, tekrarlayan gebelik kaybında implantasyon penceresinde defektif endometriyumun varlığı yapılan çalışmalarla kanıtlanmış olsa da ideal belirteç konusunda spekülasyonlar vardır. Endometriyal kalınlık, pentraxinle boyanabilirlik, pinopod dağılımı ve morfolojisi, histeroskopik gözlem, serum vitamin D düzeyi idiopatik tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda endometriyal reseptivitenin tayininde kullanılabilir birer belirteç olabilirler.
Recurrent pregnancy loss is defined as the loss of 2 or more pregnancies consecutively. Half of the couple has not a cause of recurrent pregnancy loss. It is estimated that endometrial receptivity reply is defective in these patients who are entitled as idiopathic. In this study our aim was to evaluate the implantation window of endometrium in comparison with clinical, immuno-histochemical and electron microscopy methods in terms of endometrial receptivity and to determine the etiologic factors in patients group with idiopathic recurrent pregnancy loss and healthy volunteers group with childbearing is known. Endometrium was evaluated with ultrasound for measurement of the thickness, score and type; endometrial biopsy specimens were examined immuno-histochemical staining of annexin, pentraxin and osteopontin; endometrial biopsy specimens were determinated the pinopodes distribution and morphology with scanning electron microscopic method; serum 25-OH-vitamin D levels were measured; gland openings and vascular structures were investigated with hysteroscopic observations for evaluating endometrial receptivity in patients group with idiopathic recurrent pregnancy loss and healthy volunteers group, in implantation window, six days after detection of ovulation. The mean age and BMI were similar in patients and control groups. It was found that ultrasound measurement of endometrial thickness, pentraxin staining of endometrial biopsy immunohistochemically, serum progesterone levels, evaluation of pinopodes density and morphology with scanning electron microscope, investigation of endometrial glands opening and vascular structures with hysteroscopic observation, serum vitamin D levels were different between the groups with statistical methods. Although, defective endometrium in the window of implantation was proven by studies in infertility, recurrent implantation fail, recurrent pregnancy loss; there has been speculations about the existence of an ideal marker. Endometrial thickness, staining with pentraxin, pinopodes distribution and morphology, hysteroscopic observation, serum vitamin D levels can be used as a marker for determination of endometrial receptivity in idiopathic recurrent pregnancy loss patients.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi?nin 11.04.2014 tarih ve 2014TPF012 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2180
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BANUHAN ŞAHİN.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on May 6, 2024

Download(s)

64
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.