Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2195
Title: Akut pulmoner tromboemboli olgularında kardiyak biyobelirteçlern ve ekokardiyografik verilerin değerlendirilmesi
Other Titles: Analysis of the cardiac bioparameters and echocardiographic data in patients with acute pulmonary embolism
Authors: Yıldız, Ali İhsan
Advisors: Neşe Dursunoğlu
Keywords: Pulmoner Tromboemboli
Ekokardiyografi
Kardiyak Biyobelirteçler
Trombolitik Tedavi
Acute Pulmonary Embolism
Echocardiographic
Cardiac Bioparameters
Thrombolytic Therapy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Pulmoner tromboembolizm (PTE), pulmoner arter veya dallarının sistemik derin venöz sistemden, çoğunlukla bacak derin venlerinden kaynaklanan trombüs ile tıkanması sonucu oluşan, mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Pulmoner tromboembolili hastalarda prognoz ve PTE türünü (masif/submasif/nonmasif) belirlemede ve tedavi seçiminde Ekokardiyografi (EKO) ile sağ ventrikül fonksiyonel durumunun değerlendirilmesi son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı; PTE tanısı ile kliniğimize yatırılmış hastalarda EKO bulguları ile Heart type fatty acid binding protein (HFABP), N terminal pro-brain natriüretik peptid (NT-proBNP), kardiyak Troponin-T (cTn-T-T), Kreatin Kinaz Myokard Band (CK-MB), Myoglobin (Mb) gibi kardiyak biyobelirteçlerin farklı PTE türlerinde düzeyleri ile kısa dönem mortalite üzerine etkilerinin değerlendirilmektir. Çalışmaya akut PTE tanısı konulan 42 hasta dahil edildi. Hastaların klinik değerlendirilmesi yapılarak HT, DM, KAH ve kanser gibi komorbidite varlığı ile PTE için major risk faktörleri sorgulandı. İlk 2 saat içerisinde AKG, D-dimer, CRP, cTn-T-T, CK-MB, Myoglobin, NT-proBNP ve HFABP analiz edildi ve transtorasik ekokardiyografide hastaların özellikle sağ ventrikül çapları ve fonksiyonları, Triküspit kapak yetmezlikleri, sistolik ve ortalama pulmoner arter basınçları, interventriküler septal hareketleri, ventrikül içi aktif trombus varlığı değerlendirildi. Kardiyak biyobelirteçler ve EKO?ları trombolitik tedavi alan hastalarda 24. saatte ve tüm hastalarda 6 ay sonra tekrarlandı. Tedavinin 6. ayında da tekrarlandı. Sistolik PAB için 47,5mmHg değeri cut-off olarak kabul edildiğinde, %93 sensitivite ve %71 spesifite ile trombolitik tedavi öngörülebilir. PTE hastaları ağırlaştıkça NT-proBNP düzeyleri giderek artmaktadır. NT-proBNP için cut-off değeri 131,4pg/mL kabul edildiğinde %93 sensitivite ve %72 spesifite ile trombolitik tedavi öngörülebilir. Benzer şekilde HFABP düzeyleri en çok masif PTE grubunda artmaktadır ve cut-off değeri 1,4ng/mL kabul edildiğinde %87 spesifite, %88 sensitivite ile trombolitik tedaviyi öngördürebilir. PTE hastalarımızda kısa dönem (6 aylık) toplam mortalite oranı %29,3; PTE?den ölüm oranı %7,3 ve ölüm dışı komplikasyon gelişme oranı ise %12,2 olarak saptanmıştır. PTE'ye bağlı ölüm ve komplikasyonlar en sık masif PTE hastalarında gözlenmiştir.
Pulmonary thromboembolism (PTE) is a disease with high morbidity and mortality caused by occlusion of the pulmonary arteries or their branches by thrombus coming from deep systemic veins generally from deep leg veins. Evaluation of the right ventricular functional status via echocardiography is very important to decide PTE type (massive/submassive/nonmassive), treatment modality and prognosis in patients with pulmonary embolism. Aim of that study is evaluation of cardiac biomarkers such as Heart type fatty acid binding protein (HFABP), N terminal pro-brain natriüretik peptid (NT-proBNP), cardiac Troponin-T (cTn-T-T), Creatinine Kinase Miocardial Band (CK-MB), Myoglobin (Mb) and their effects on short term mortality in different types of PTE together with echocardiographic data in PTE patients hospitalised to our clinic. 42 patients with PTE were included into the study. Clinical evaluation was made and comorbidies such as hypertension, diabetes mellitus, coronary artery disease, cancer were questioned together with major risk factors for PTE. Arterial blood gases, D-dimer, CRP, cTn-T-T, CK-MB, Myoglobin, NT-proBNP and HFABP were analysied in first 2 hours and right ventricul diameter and functions, tricupid valvular insufficiency, systolic and mean pulmpnary pressures, interventriculer septal movements and active thrombus in the ventricle were all analysed via echocardiography. These cardiac biomarkers and echocardiography were repeated in 24 th hour in patients having thrombolytic therapy and in all patients after 6 month. If cut-off point accepted as 47,5 mmHg for systolic PAB, thrombolytic therapy could be predicted with 93% sensitivity and 71% spesificity. NT-proBNP levels gradually increases as PTE severity increases. If cut-off point accepted as 47,5 mmHg for systolic PAB, thrombolytic therapy could be predicted with 93% sensitivity and 71% spesificity. If cut-off point accepted as 131,4pg/mL for NT-proBNP, thrombolytic therapy could be predicted with 93% sensitivity and 72% spesificity. Similarly, HFABP increases mostly in massive PTE group, and if cut-off point accepted as 1,4ng/mL, it could predict thrombolytic therapy with 88% sensitivity and 87% spesificity. Short term (6 months) mortality was 29.3% and mortality rate was 7.3% and complication risk out of mortality was 12.2% in our PTE patients. Complications and mortality were all seen in massive PTE cases.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 17.05.2011 tarih ve 2011TPF007 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2195
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALİ İHSAN YILDIZ.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

92
checked on May 27, 2024

Download(s)

54
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.