Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2199
Title: Ratlarda deneysel siyatik sinir tam kat kesisinde senteteik vasküler greft ve kök hücre uygulamasının nöral doku iyileşmesi üzerine etkileri
Other Titles: The effects of synthetic vascular graft and stem cell application to neuronal tissue recovery of expremental full layer cut of sciatic nerve
Authors: Yılmaz, Ali
Advisors: Bayram Çırak
Keywords: Siyatik Sinir
Vasküler Greft
Kök Hücre
Sciatic Nerve
Vascular Graft
Stem Cell
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Periferik sinir yaralanmalarının sebepleri ve tedavi şekilleri hakkında çok sayıda deneysel çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Ne yazık ki sinir yaralanması halen çok önemli bir sağlık ve sosyoekonomik sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz bu çalışmamızda sentetik vasküler greft ve insan kordon kanından elde edilmiş kök hücreyi birlikte kullanarak bu soruna alternatif bir tedavi geliştirmeyi amaçladık. Çalışmamızda 21 adet Wistar tipi dişi sıçan kullanıldı. Ketamin anestezisi kullanıldı ve tüm gruplarda sağ arka extremite de çalışıldı. Grup 1 de sağ siyatik sinire tam kat kesi yapıldı. Grup 2 de sağ siyatik sinire tam kat kesi yapıldı ve kesi bölgesi sentetik vasküler greft ile sarıldı. Grup 3 de sağ siyatik sinire tam kat kesi yapıldı kesi bölgesi kök hücre uygulanmış vasküler greft ile sarıldı. Postoperatif 12 hafta sonunda deneklere EMG yapıldı. EMG sonucunda sağlam taraf ve dejenere tarafta amplütüt değerleri karşılaştırıldığında; sağlam taraf amplütüt değerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken, dejenere taraf amplütüt değerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Daha sonra her üç grubunda kesi bölgesi tekrar açılarak siyatik sinirler kesi alanı ortada olacak şekilde çıkarıldı ve elelktron mikroskobisi yapıldı. Sonuçlarına bakıldığında kök hücre uygulanan grupta hem akson hem de myelin klıf dejenerasyonunu önlediği görüldü. Bu çalışmada ilk kez periferik sinir rejenerasyonunda sentetik vasküler greft ve kordon kanı kökenli Cd34+ kullanılmıştır. Elektron mikroskobik olarak incelen dokularda Cd34 hücreler kesi yarası oluşturulan grupta hem akson hem de myelin klıf dejenerasyonunu önlediği gösterilmiştir. Sinir dokusunun kontrole yakın bir görünüm sergilediği ve hasarın oldukça aza indiği izlenmiştir. Bu iyileştirici etkinin mekanizması bilinmemekle birlikte ileri çalışmalarda moleküler teknikler yardımıyla açıklığa kavuşturulacaktır.
There are many trials concerning peripheral nerve damage causes and treatment options. Unfortunately, nerve damage is still a major problem regarding health, social and economic issues. On this study, we used vascular graft and human cord blood derived stem cells to find an alternative treatment solution to this problem. We used 21 female Wistar rats on our study. They were anesthetized with ketamine and we studied right hind limbs. On Group 1, we did a full layer cut on the right sciatic nerve. On Group 2, we did a full layer cut on the right sciatic nerve, and we covered synthetic vascular graft on cut area. On Group 3, we did a full layer cut on right sciatic nerve, and we covered the area with stem cell applied vascular graft. At the end of postoperative 12 weeks, we performed EMG on the rats. When we compared healthy and degenerated areas as a result of EMG, we found significant amplitude differences between the groups on healthy areas whereas there was no significant difference on degenerated areas between the groups. Then we re-opened the operated area again to reveal the sciatic nerve cut area, and we performed electron microscope evaluation. On the stem cell group, we observed that both the axon and the myelin sheet prevented degeneration. This study is a first on using synthetic vascular graft and cord blood derived CD34+ cells in peripheral nerve degeneration. On the tissues that were examined with electron microscope, we observed that CD34+ cells prevented both axonal and myelin sheath degeneration. Nerve tissue showed similar results to the control group, and the damage was minimal. This recovery effect mechanism is not fully understood, further studies with the help of molecular techniques should be done addressing this issues.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2199
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali YILMAZ.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 27, 2024

Download(s)

72
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.