Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2202
Title: Sıçanlarda oluşan kemik defektinde kalsiyum fosfat çimentosu ve metotreksatın kollajen membranlı ve membransız uygulanmasının doku iyileşmesi üzerine etkisinin araştırılması
Other Titles: Examination of the effect of calcium phosphate cement and methotrexate with collegene membrane and without membrane application on tissue healing created on bone defects of guinea pigs.
Authors: Uzun, Anıl Selim
Advisors: Alp Akman
Keywords: Kalsiyum Fosfat Çimentosu
Metotreksat
Kollagen Membran
Yumuşak Doku İyileşmesi
Calcium Phosphate Cement
Methotrexate
Collagen Membrane
Soft-Tisue Healing
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Kalsiyum fosfat çimentosu porozitesi biyolojik olarak kabul edilebilirliği, biyoindirgenmesi ve osteokondüktif özelliklerine bağlı olarak ilaç salınım sistemi taşıyıcısı olarak kemik defektlerinde kullanılmıştır. Antibiyotik yüklenmiş kalsiyum fosfat çimentoları osteomiyelit tedavisinde ve önlenmesinde geniş kullanım alanı bulmuş ve kemik tümörlerinin lokal rekürresini kontrol altına almada ve kemoterapiye bağlı sistemik toksik etkilerin azaltılması amacıyla antitümör ilaçların bir taşıyıcısı olarak ta kullanılabileceği fikrini akla getirmiştir. Metotreksat folik asidin bir analoğudur. Dihidrofolat redüktaza Metotreksat bir antimetabolit olarak geri dönüşümlü olarak bağlanarak inaktive eder. Bunun neticesinde homosisteinin metionine, glisinin serine dönüşümü, timidilat ve inosilik asit sentezi bozulur ve bunun sonucunda protein sentezinde hasar oluşur. Metotreksatın ortaya çıkarttığı bu etkiler sonucunda tömür hücrelerinin etkinliği bozulur. Çalışmada 8-12 haftalık 36 adet Wistar-Albino cinsi dişi sıçan kullanıldı. Kullanılan CPC' nin sıvı ve toz fazı vardı. Sıvı toz oranı 0,4 `dü. Elli gram kalsiyum fosfat çimentosuna sırasıyla 0, 100 ve 250 mgr MTX solüsyonu eklenerek %2 ve %5'lik MTX CPC karışımları oluşturuldu. Otuz altı sıçandan rastgele 6 grup oluşturuldu. Tüm sıçanlarda kırık femurlar bir kırık boşluğu bırakılarak intramedüller k-teli ile stabilize edildi. Bu grupların üçünde kırık boşluğunu doldurmak için CPC, ikisinde ise %2 ve % 5 CPC MTX karışımı kullanıldı. Bir grupta kırık boşluğu çevresine yalnızca kollajen membran sarıldı. Kalan iki grupta %2 ve %5 CPC MTX karışımı ile boşluk doldurularak etrafı kollajen membran ile sarıldı. Bu araştırmanın ana amacı MTX'in çevre yumuşak doku üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmaktır. CPC MTX üzerine kollejen membran uygulanması, doku iyileşmesi üzerine negatif etkileri ortadan kaldırıp, pozitif etki yaptığını bulduk. Diğer hiçbir uygulamada bu etki yoktur
Calcium Phosphate Cement has been used as a drug carrier in many instances depending on it's biological acceptability, porosity, biosolubility and osteoconductivity. Antibiotic loaded Calcium Phosphate Cement has been largely used before for osteomyelitis prevention and treatment. As a result of it?s success, the idea of it's use as chemoterapeutic carrier for prevention of local recurrences and for prevention of chemoterapeutic's systemic side-effects has been emerged. Methotrexate is an analogue of folic acid. As an anti-metabolite, it's inactivates dihydrofolate reductase by reversible binding. As a result of this binding, the conversation of homocystein into methionine, the conversation of glycine into serine, the production of thymidilate and inocyclic acid is distrupted. These results in damage ın the protein synthesis. The effects of methotrexate leads into distruption of tumor cell's activity. We used 8 to 12 weeks aged 36 Wistar-Albino rats. The calcium phoshate cement that has been used is composed of powder and liquid components. The liquid-powder ratio was 0,4. 100 and 250 mgr methotrexate solutions was added to 50 gr CPC mixtures and %2 and %5 CPC-MTX mixtures had been preparated respectively. 36 rats randomly grouped into 6. In all rats, fractured femurs stabilized by intramedullary K-wires with leaving a fracture gap. In 3 of these groups, CPC is used to fill fracture gap. But in 2 group, %2 and %5 CPC-MTX mixture has been used. In one group only collagen membrane wrapped around the fracture gap. In the remaining 2 group %2 and %5 CPC-MTX mixtures used for gap filling but, they were also wrapped with collagen membrane. The effects of methotrexate into soft-tisue healing was the main objective of the experiment. The main finding in the histological evaluation was the enhancing effect of CPC-MTX mixtures that has been wrapped with collagen membrane, in regard with soft tissue healing. This was true with %2 and %5 CPC-MTX groups, but not with the rest.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 2011TPF039 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2202
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anıl Selim Uzun.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

158
checked on May 27, 2024

Download(s)

194
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.