Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2208
Title: Yüz yerleşimli lezyonlarda dermoskopik bulgular
Other Titles: Dermoscopic findings in facial lesions
Authors: Araz, Emre
Advisors: Nida Kaçar
Keywords: Dermoskopi
Yüz
Bazal Hücreli Karsinom
Skuamöz Hücreli Karsinom
Aktinik Keratoz
Dermoscopy
Facial
Basal Cell Carcinoma
Squamous Sell Carcinoma
Actinic Keratosis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Farklı biyolojik karakterde lezyonlar yüzde sıklıkla benzer klinik görünümde prezente olur. Bu durum klinik olarak tanı koymada güçlüklere yol açar. Dermoskopi benign, malign; pigmente ve pigmente olmayan deri lezyonlarının ayırıcı tanısında sık kullanılan non invaziv bir tanı yöntemidir. Sıklıkla yüz yerleşimli birçok deri lezyonu için dermoskopik bulgular tanımlanmıştır. Tanı için histopatolojik inceleme altın standart olarak kabul edilmesine rağmen dermoskopik incelemenin gereksiz biyopsileri azalttığı gösterilmiştir. Bu nedenle bu araştırmada tanısal ya da kozmetik amaçlı histopatolojik inceleme yapılan yüz yerleşimli deri lezyonlarında dermoskopik bulgular değerlendirilerek benign ve malign lezyonlar arasında dermoskopik bulgular açısından farklıklıklar olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Çalışmaya yüz yerleşimli histopatolojik tanı almış, 97 hastaya ait 110 lezyon alındı. Olguların 60’ını (%61,8) kadınlar, 37’sini (%38,1) erkekler oluşturmaktaydı. Lezyonların en sık yanak bölgesi yerleşimli (n=49; %44,5) olduğu görüldü. Malign lezyonlar da en sık yanak bölgesi yerleşimliydi. Bu açıdan malign ve benign grup arasında benzerlik bulunmaktadır. Kırmızı renk, kırmızı patlayan yıldız paterni ve ülserasyon (öz. merkezi ülserasyon) malignite lehine dermoskopik bulgular olarak saptandı. Keratinositik neoplaziler (n=23) bazoskuamöz karsinom (BSK) haricindeki diğer yüz lezyonları (n=76) ile kıyaslandığında, aşikar foliküller, skuam/keratin (öz. sarı-kahve renkli) ve artmış vasküler ağ bulgusunu keratinositik neoplazi lehine, ülserasyon bulgusu keratinositik neoplazi dışı yüz lezyonu lehine dermoskopik bulgular olarak olarak saptandı. Bazal hücreli karsinomlar (BHK) (n=26) BSK haricindeki diğer tüm yüz lezyonları (n=73) ile kıyaslandığında kırmızı ve beyaz renkler, kırmızı patlayan yıldız paterni, ülserasyon (hem merkezi hem ekzantrik), yapısız alan, büyük mavi-gri oval yuvalar, multipl mavi-gri odaklanmış noktalar ve dallanan damarlar BHK lehine, açık kahve rengi ise BHK dışı lezyon lehine dermoskopik bulgular olarak saptandı. Sadece malign yüz lezyonları göz önüne alındığında keratinositik neoplaziler (n=23) BSK haricindeki diğer malign yüz lezyonları (n=37) ile karşılaştırıldığında aşikar foliküller, skuam/keratin (öz. sarı-kahve skuam), artmış vasküler ağ bulgusu keratinositik neoplazi lehine; yapısız alan ve ülserasyon ise keratinositik neoplazi dışı malignite lehine dermoskopik bulgular olarak saptandı. BHK’ler (n=26) BSK haricindeki diğer malign yüz lezyonları (n=34) ile kıyaslandığında kırmızı ve beyaz renk, kımızı patlayan yıldız paterni, ülserasyon (öz. merkezi), yapısız alan, büyük maviIX gri oval yuvalar ve dallanan damarlar BHK lehine iken açık kahve renk ve romboid yapılar BHK dışı malignite lehine dermoskopik bulgular olarak saptandı. Çalışmamızda genel olarak literatürle uyumlu bulgular elde ettik. Bulgularımız doğrultusunda kırmızı renk, kırmızı patlayan yıldız paterni ve ülserasyon saptanan yüz lezyonlarında ön planda malignite akla gelmelidir. Dermoskopik muayene yüz lezyonuna tanısal yaklaşımda non invaziv tanı yöntemi olarak katkı sağlamaktadır.
Lesions with different biologic features often present in a similar clinical appearance. This leads to clinical difficulties in diagnosis. Dermoscopy is a noninvasive diagnostic method commonly used in the differential diagnosis of benign, malign, pigmented and nonpigmented skin lesions. Dermoscopic findings for many facial skin lesions are defined. Histopathologic examination for diagnosis is considered to be the gold standard, but it has been shown that dermoscopic examination reduces unnecessary biopsies. Therefore, it was aimed to investigate whether there are any differences between the benign and malign lesions in terms of the dermoscopic findings. We evaluated 110 lesions of 97 patients with histopathologic diagnosis. Sixty cases (61.8%) were women and 37 (38.1%) were males. It was seen that the lesions were most requently located in the cheek area (n = 49; 44.5%). Malignant lesions were also most frequently involved in the cheek area. In this respect, there is a similarity between the malignant and benign group. Red color, red starburst pattern, and ulceration (especially central ulceration) were found to be dermoscopic findings in favor of malignant lesions. When keratinocytic neoplasias (n = 23) were compared with other facial lesions (n = 76) except basosquamous carcinomas (BSCs), evident follicles, scale/keratin (especially yellow-brown colored) and increased density of the vascular network findings were found to be favorable for keratinocytic neoplasia; but ulceration for a diagnosis other than keratinocytic neoplasia. When basal cell carcinomas (BCCs) were compared with other facial lesions (n = 73) except BSCs (n = 26), red and white colors, red starburst pattern, ulceration (both central and eccentric), structureless area and large blue-gray ovoid nests, multiple blue-gray dots and arborizing vessels were found to be favorable for BCC; but light brown color for a diagnosis other than BCC. Keratinocytic neoplasias (n = 23) were compared with other malignant facial lesions (n = 37) except BSC it was determined that evident follicles, scale/keratin (especially yellow-brown colored), increased density of the vascular network were in favor of keratinocytic neoplasia, ulceration and structureless area were in favor of malignancy other than keratinocytic neoplasia. When BCC (n=26) was compared with other malignant facial lesions except BSC (n = 34), red and white color, red starburst pattern, ulceration (especially central), structureless area, large blue-gray ovoid nests and arborizing vessels were found to be favorable for BCC; but light brown color and rhomboidal structures for a malignancy other than BCC. In our study, we generally obtained findings consistent with the literature. Malignancy should be considered in the forefront in facial lesions exhibiting red color, red starburst pattern and ulceration in the direction of our findings. Dermoscopic examination provides a non-invasive diagnostic method for the facial lesion in the diagnostic approach.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 22.12.2016 tarih ve 2016TPF030 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2208
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emre Araz.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,128
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.