Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2219
Title: Okul müdür yardımcılarının empatik eğilimlerinin incelenmesi ( Denizli Pamukkale ilçe örneği )
Other Titles: Survey of emphatic tendency of school director assistants
Authors: Mulcar, Mehmet
Keywords: Empati
Empatik Eğilim
Empatik Beceri
Yönetici
Emphati
Emphatic Tendency
Emphatic Ability
Director
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Mevcut yapısı itibariyle okul müdür yardımlılarının empatik beceri düzeylerini ölçmek ve gerek öğretmenlerimizin gerekse idarecilerimizin hem birbirleriyle hem de öğrencileriyle olan iletişimlerine katkıda bulunma amacını taşıyan bu araştırma, farklı okul türlerindeki okul müdür yardımlılarının empatik beceri düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim yılında Denizli ili Pamukkale İlçesinde bulunan okul müdür yardımcıları oluşturmuştur. Araştırmaya ilişkin verilerin toplanabilmesi amacıyla; yönetici ve öğretmenlere yönelik bilgileri içeren “Kişisel Bilgi Formu”, yönetici ve öğretmenlerin empatik beceri düzeylerini belirlemek amacıyla “Empatik Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzdelik dağılımlar, “t” testi, Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmış olup, p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olmadığı vurgulanmıştır. Yönetici ve öğretmenlerin empatik beceri düzeylerinin cinsiyet, mezuniyet durumu, mesleki deneyim, medeni hal, gelir düzeyi ve mesleki kişisel gelişim değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir.
This survey in its contemporary form aims at measuring the emphatic ability levels of director assistants . It not only tries to contribute to the relations of the school directors with each other and with the students ; but it also tries to compare the emphatic ability levels of school directors from different school types .For the purpose of gathering data about the survey ; a "personal information form" which includes the information abaout the teachers and directors and a "emphatic tendency scale " which aims at defining the emphatic ability levels of both the teachers and the directors were used . The data gathered during the survey was evaluated with the help of SPSS 24.0 packet programme . In the analysis of the data gathered; frequency and percentage disributions, "t" test ,"one way variance analysis "( ANOVA ) were used .0.05 was used as the meningfulness level and so it was emphasized that when p<0.05 there was a meaningful difference and when p>0.05 there was not such a meaningful difference. It has been seen that the emphatic ability levels of the teachers and directors don't differ menaingfully according to their sex, educational level , working experience, marital status , income level or personal professional imprevoments.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2219
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet MULCAR.pdf785.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 6, 2024

Download(s)

248
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.