Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2221
Title: Farklı kitap okuma tekniklerinin 48-66 ay grubu çocuklarının dil gelişimine olan etkileri
Other Titles: The effects of different book reading techniques to the language development of 48-66 months children
Authors: Şimşek, Zeynep Ceren
Advisors: Nesrin Işıkoğlu Erdoğan
Keywords: Diyaloğa Dayalı Okuma
e-Kitap
Geleneksel Okuma
Dil Gelişimi
Dialogic Reading
e-Book
Traditional Reading
Language Development
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı farklı kitap okuma tekniklerinin 48-66 ay grubu çocukların dil gelişimine olan etkilerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Denizli il merkezinde Mili Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim bünyesinde yer alan anaokuluna devam eden 3 farklı sınıftaki 48-66 ay grubunda 56 çocuk oluşturmaktadır. Okuldaki bu 3 sınıf rastgele (random) yöntemiyle üç deney grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden ‘yakınsayan paralel karma yöntem’ kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında yarı deneysel desen olarak kabul edilen öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu desen kullanılırken nitel kısmında ise uygulamalar sırasında elde edilen video kamera kayıtları içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Deney gruplarından ilkine diyaloğa dayalı yöntemle araştırmacı tarafından kitap okunurken; diğer deney grubuna e-kitaplar izletilmiş ve son grupta yer alan çocuklara ise yine kendi sınıf öğretmenleri tarafından geleneksel yöntemle kitap okunmuştur. Öğretmenlere hikâye öncesinde, hikâye sırasında ve hikâye sonrası etkinliklerde müdahalede bulunulmamıştır. Uygulamalar sırasında her 3 gruba da haftada 3 kez olmak üzere 10 haftada toplam 24 hikâye kitabı okunmuştur. Deney ve kontrol gruplarında yer alan çocukların tamamına çalışmaya başlamadan önce TEDL-3 testi ön test uygulanmış ve doğal dil örneği alınarak OSU değerleri belirlenmiştir. 10 hafta süren uygulamanın ardından her 3 gruptaki çocukların tamamına tekrar aynı testler sontest olarak uygulanmış ve aradaki fark belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca uygulamaların tamamı video kamera ile kayıt altına alınarak öğretmenlerin hikâye okuma etkinliği sırasında kullandıkları sınıf içi iletişimin dli içerik analizi yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar diyaloğa dayalı yöntemle kitap okunan çocukların alıcı, ifade edici ve toplam dil gelişimi puanlarında istatiksel olarak anlamlı bir artışın olduğunu göstermektedir. E-kitap uygulaması yapılan grupta dil gelişimi öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmezken; geleneksel yöntemle kitap okunan gruptaki çocukların alıcı dil gelişimi olumlu yönde artış göstermiştir. Ayrıca yapılan içerik analizi göstermektedir ki; öğretmenler hikâye okuma etkinliği sırasında çoğunlukla hikâyeyi tanıtıcı ve karakterleri hatırlatıcı kapalı uçlu sorular sormakta ve bu durum çocukların dil gelişim seviyelerini etkilemektedir. Araştırma diyaloğa dayalı yöntemin dil gelişim alanlarına yaptığı olumlu katkı ve geleneksel okumanın alıcı dil gelişimi üzerindeki katkısının belirlenmesi ve birbirinden farklı 3 kitap okuma tekniğinin birbiriyle kıyaslanması yönüyle de literatüre katkı sağlamaktadır.
The aim of this study is to examine the effects of different book reading techniques on language development of children of 48-66 months group. The study group of the study consisted of 56 children in the 48-66 month group of three different classes in the kindergarten which is located in the primary school attached to the Ministry of Education in the province of Denizli. These three classes in the school were determined as three experiments group by random method. Convergent parallel mixed research method was used to structure the study. In the qualitative part of the study, pretest-posttest paired control group pattern which is accepted as semi-experimental design was used whereas video camera records obtained during the applications were analyzed by content analysis method. While the first experimental group was read a book by the researcher based on the dialogic reading; e-books were displayed in the other experimental group, and children in the control group were read a book by their classroom teacher in a traditional way. Teachers did not intervene any of before-reading, during-reading, and after-reading activities. During the exercises, a total of 24 story books were read in three groups every three weeks in ten weeks. Before beginning of the research, all the children in the experimental and control groups were applied the TEDL-3 test pre-test and OSU values were determined by taking a natural language sample. Following the 10-weeks-application, same tests were applied to all the children in all three groups, and the difference was tried to be determined. In addition, by recording all of the applications, the classroom communication language that teachers used during story reading activity was determined by means of language content analysis. The results obtained from the research show that the children who were read the book in the dialogic reading method have a significant increase in both the receptive and expressive as well as total language development scores. While there was no significant difference between the language development pre-test and post-test scores in the e-book application group, the language acquisition of the children in the group who were read the book in the traditional way increased in positive direction. In addition, the content analysis shows that; teachers often ask for closed-ended questions about the narrator and character reminders during the story reading activity, which affects children's language development levels. The research contributes to the literature by determining the positive contribution of dialogic reading to language development areas and the contribution of traditional reading to the recipient language development and comparing three different reading techniques to each other.
Description: Bu çalışma PAU/BAP tarafından 2014 EĞBE 008 nolu Doktora tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2221
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeynep Ceren Şimşek.pdf12.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

588
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,770
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.