Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2229
Title: Ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları (Denizli ili örneği)
Other Titles: Organizational silence perceptions of teachers working at secondary schools (Denizli, sample)
Authors: Aslan, Yusuf Bahri
Keywords: Ortaokul
Öğretmen
Örgütsel
Sessizlik Algılan
Secondary School
Teacher
Organizational
Perception of Silence
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada. Ortaokullarda Görev Yapan öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Algıları incelenmiştir. Araştırmanın ömcklcmini, Denizli il genelinde belirlenen 15 ortaokulda görev yapan 110 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kahveci ve Demirtaş (2013) tarafından geliştirilen örgütsel Sessizlik Ölçeği (ÖSÖ) kullanılmıştır. Ölçme aracından elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Bulgular, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin cinsiyet, yaş, branş, mesleki kıdem, halen çalışmakta okluğu okuldaki hizmet süresi değişkenleri ile örgütsel sessizlik algıları arasında anlamlı fark bulunmadığı görülmüştür. Cinsiyete göre sessizliğin kaynağı alt boyutu arasında anlamlı bir fark vardır. Bu veriden hareketle erkek öğretmenlerin yaşanan örgütsel olaylara karşı daha sessiz kaldıkları görülmektedir. öğretmenlerin mesleki kıdemleri De duygu alt boyutu arasında olumlu ve kuvvetli bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmen algılannın halen çalışılan okuldaki süreleri ile duygu alı boyutu arasmdu olumlu ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Yine halen çalışılan okuldaki süreleri ile İzolasyon alt boyutu ile de olumsuz orta düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. öğretmenlerin yönetici vc izolasyon alt boyutlardaki örgütsel sessizlik algıları üzerinde, branşlar farklılık ya da değişkenlik göstermemektedir. Fakat öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının “Duygu" alt boyutundaki değerlerine bakıldığında teog ders öğretmenleri ile diğer ders öğretmenlerinin algılan arasında anlamlı bir fark vardır. Bu farkın kimin lehine olduğuna bakıldığında diğer ders öğretmenlerinin daha yüksek algıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular, eğitimsel açıdan değerlendirilmiş, eğitimcilere vc eğilim yönetimi utanında çalışma yapan araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
In this research, the organizational silence perceptions of teachers who work in secondary schools arc examined. The sample of the study consisted of 110 teachers working in 15 secondary schools in Denizli. Organizational Silence Seale (ÖSÖ) developed by Kahveci and Demirtaş (2013) was used as data collection tool in the research. SPSS17.0 package program was used to analyze the data obtained from the measurement tool. It was observed that there was no significant difference between the variables of gender, age, branch, occupational seniority, service duration in school and organizational silence perceptions. There is o meaningful difference between the source sub-dimension of silence and sex. It is seen that nuilo teachers arc quieter with living organizational events. It has been found that there is a positive and strong relationship between the professional seniority of tire teachers and the emotional sub-dimension. According to the results of the research, ft is seen that the perceptions of the teachers haw a positive and moderate relation between the durations of the schools in which they are currently working and the emotional sub-dimension. It is also seen that there is a negative intermediate relation with the duration of the school that is still working and the Isolation sub-dimension. On the teachers' perceptions of organizational silence in the managerial and isolation subdimensions, the branches do not show any difference or variability. However, there is a significant difference between the perceptions of tcoguc teachers and the other teachers when the values of teachers' organizational silence perceptions of "emotion" sub-dimension are examined, it is understood thut other teachers have a higher perception when it comes to who is in favor of this difference. Findings obtained in the research were evaluated from an educational point of view, and proposals were made to researchers working in the field of education and education management.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2229
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yusuf Bahri Aslan.pdf16.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 27, 2024

Download(s)

8
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.