Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2236
Title: Denizli ili kırsal alanda astım semptom prevalansı ve risk faktörleri
Other Titles: Symptom prevalence and risk factors for asthma at the rural area of Denizli
Authors: Uğurlu, Erhan
Advisors: Sevin Başer Öncel
Keywords: Astım
Asthma
Denizli
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Standart bir yöntem (ECRHS anketi) kullanılarak Denizli ili kırsal alanında 18 yaş üstü erişkinlerde astım semptom prevalansını ve astım için risk oluşturabilecek faktörleri değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Temmuz 2009-Eylül 2009 tarihleri arasında, Bekilli İlçesi, Süller Beldesi ve Bükrüce Köyü'nde kesitsel nitelikte bir çalışma yüz yüze anket kullanılarak yürütüldü. Katılımcılara solunum fonksiyon testleri uygulandı. Bulgular: Çalışma grubu 764 kadın (% 56,9) ve 579 erkekten (% 43,1) oluşmakta idi. Yaş ortalamaları 52,45±16,13 yıl (18-89 yıl) idi. Denizli ili kırsal alanında, şimdiki astım prevalansı, astım benzeri semptom prevalansı, ve allerjik rinit prevalansı sırasıyla %5,9, %34,0 ve %2,5 olarak tespit edildi. Son bir yıl içinde astım benzeri semptomlardan; hışıltı (wheezing), bu hışıltı ile eş zamanlı nefes darlığı, soğuk algınlığı olmadığı halde hışıltı, nefes darlığı ile uyanma, öksürük nöbeti ile uyanma prevalansları sırasıyla %12,7, %10,3, %9,7, %20,5, ve %19,9 olarak rapor edildi. Kadın cinsiyet, evde hamamböceği olması, ailesel atopi öyküsü ve allerjik rinit astım ve astım benzeri semptomlar için risk faktörü olarak saptandı. Sonuç: Astım sadece kentsel alanda değil kırsal alanda da sıklıkla karşımıza çıkan önemli bir hastalıktır. Kırsal alanda astım ve astım benzeri semptomlar için risk faktörleri kentsel alana göre kimi farklılıklar gösterebilmektedir. Kent/kır farklılıklarının belirlenebilmesi için kırsal alanda daha çok araştırmanın yapılmasına gerek olduğunu düşünüyoruz.
Aim: The aim of this study was to determine the prevalence of asthma sypmtoms and evaluate the risk factors for asthma among adults older than 18 years-old living at the rural area of Denizli by using a standart method (ECRHS quesionnaire). Methods: Between July 2009 and September 2009, a cross-sectional study was conducted by a questionnaire applied person to person at Bekilli, Süller towns and Bükrüce village. Pulmonary function tests were performed to participants. Results: Study group consisted of 764 women (56,9%) and 579 men (43,1%). Mean age was 52,45±16,13 years (18-89 years). The prevalences of current asthma, asthma like symptoms, and allergic rhinitis were found 5,9%, 34,0% and 2,5%, respectively at the rural area of Denizli. The prevalances of asthma like symptoms in last year such as; wheezing, wheezing with breathlessness, wheezing without cold, woken up with shortness of breath and woken up with coughing were reported 12,7%, 10,3%, 9,7%, 20,5%, and 19,9% respectively. Female gender, presence of cockroach at house, history of family atopy and allergic rhinitis were detected as risk factors for asthma and asthma like symptoms. Conclusion: Asthma is an important disease that may occur not only in cities but also at country sides. In rural areas risk factors for asthma and asthma-like symptoms compared to urban areas may show some differences. İn rural areas, more studies should be conducted to determine urban/rural differences.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2236
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ERHAN UĞURLU.pdf602.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 6, 2024

Download(s)

30
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.