Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2237
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSelçuk Yüksel-
dc.contributor.authorÇolpan Yurdakul, Ayşe-
dc.date.accessioned2017-12-22T13:32:05Z
dc.date.available2017-12-22T13:32:05Z
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2237-
dc.description.abstractİdrar kaçırma çocukluk döneminin sık karşılaşılan sorunlarından biridir. Olguların büyük çoğunluğu fonksiyonel tip idrar kaçırma ile ifade edilirler ve bu çocukların sadece küçük bir kısmında nörolojik, yapısal ya da diğer nedenler bulunur. Bu çalışmanın amacı Denizli'de 6-15 yaş arasındaki okul çağı çocuklarında gündüz idrar kaçırma (GİK) ve işeme bozukluğu prevelensı ile bu durumu etkileyen risk faktörlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla GİK ve işeme bozukluğunun tanımlanması için, Uluslararası Çocuk Kontinans Derneği (ICCS) ölçütleri ve İşeme Bozukluğu Semptom Skoru (İBSS) kullanılmıştır. Çalışmamızda sorgulama formu üç tabakalı örneklem yöntemiyle seçilen 4668 öğrenciye uygulandı, %86 başarı elde edildi. Nörolojik ya da ürolojik problemi olan çocuklar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya katılan öğrenciler arasında gündüz idrar kaçırma prevelansı %25,4, işeme bozukluğu prevalansı %9,3 saptandı. Anne ve baba yaşı, eğitim düzeyi, kardeş sayısı, odabaşına düşen kişi sayısı, pozitif aile öyküsü, geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu işeme bozukluğunu etkileyen risk faktörleri olarak saptandı (p<0.05). İşeme şekli ile işeme bozukluğu sıklığı karşılaştırıldığında, çömelerek işeyen kız çocuklarında işeme bozukluğu prevelansının daha yüksek olduğu görüldü (p=0,01). Aşırı aktif mesane prevelansı ise %20,6 oranında, kız çocuklarında ve idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olanlarda artmış sıklıkta saptandı (p<0,001). Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında Denizli ilindeki okul çağı çocuklarında işeme bozuklukğu, gündüz idrar kaçırma ve aşırı aktif mesanenin yaygın birer sağlık problemi olduğunu belirledik. Bu hastalıkların saptanması ve tedavi edilmesine yönelik olarak okul yöneticileri, öğretmenler ve aile ile işbirliği yapılmalıdır. Böylece çocukların ileriki yaşamlarında üriner sistemle ilgili karşılaşabilecekleri olası komplikasyonların önüne geçilebilir.en_US
dc.description.abstractUrinary incontinence is one of the common problems of childhood. The majority of patients is referred to `functional urinary incontinence? and neurological, structural or other reasons exist only in a small part of these children. The purpose of this study is to determine the prevalence of daytime urinary incontinence and voiding dysfunction, and the risk factors affecting the situation. For this purpose; for the identification of daytime urinary incontinence and voiding dysfunction, the International Children's Continence Society (ICCS) criteria and Voiding Disorder Symptom Score were used. A questionnaire was performed to 4668 students selected by using a three-layered sampling method. 86% of people were available and children with neurological or urological problems were excluded. The prevalence of daytime urinary incontinence 25.4% and voiding dysfunction was found as 9.3% among students participating in the study. Mother and father's age, education level, number of siblings, number of persons per room, a positive family history, previous urinary tract infection were detected as risk factors affecting voiding dysfunction (p <0.05). Comparing the voiding shape with the frequency of voiding dysfunction, there was a higher frequency of voiding dysfunction in girls pissing by squatting (p=0.01). The prevalence rate of 20.6% for overactive bladder was detected in increased frequency, in girls and patients with a history of urinary tract infection (p <0.001). According the results of our study, voiding disorders, daytime urinary incontinence and overactive bladder are a common health problem in school-aged children in the province of Denizli. For detecting and treating these diseases; there must be a cooperation with school administrators, teachers and family. Thus possible complications related to urinary tract, that children can experience in their future life can be prevented.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlt Üriner Sistem Semptomlarıen_US
dc.subjectİdrar Kaçırmaen_US
dc.subjectAşırı Aktif Mesaneen_US
dc.subjectOkul Çağı Çocuklarıen_US
dc.subjectLower Urinary Tract Symptomsen_US
dc.subjectUrinary Incontinenceen_US
dc.subjectOveractive Bladderen_US
dc.subjectThe School-Aged Childrenen_US
dc.titleDenizli ilinde 6-15 yaş arası okul çocuklarında işeme bozukluğu prevelansı ve eşlik eden faktörleren_US
dc.title.alternativeVoiding disorder prevalence and associated factors in school-aged children between the ages of 6-15 in Denizlien_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.authorid44240-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid309966en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept14.02. Internal Medicine-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AYŞE ÇOLPAN YURDAKUL.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

516
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.