Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2241
Title: Kronik böbrek yetmezliği hastalarında karotis intima media kalınlığının visseral yağ dokusu ve inflamatuvar sitokinlerle ilişkisi
Other Titles: The relationship of carotis intima media thickness with visseral adipose tissue and inflammatory cytokine for the patients with chronic kidney failure
Authors: Güçlü, Aydın
Advisors: Belda Dursun
Keywords: Adiponektin
Adiponectin
Adipoz Doku
Adipose Tissue
Böbrek Yetmezliği-Kronik
Kidney Failure-Chronic
Karotis Intima Media
Carotid Intima Media
Nefroloji
Nephrology
Pentraksin 3
Pentraxin 3
Sitokinler
Cytokines
Viscera
İç Organlar
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) bireylerin yaklaşık olarak %50 sinde mortalite kardiyovasküler nedenlere bağlıdır. Giderek artan kanıtlar İnflamasyon, oksidatif stres, vasküler kalsifikasyon gibi geleneksel olmayan risk faktörlerinin özellikle KBY hastalarında KVH gelişmesinde geleneksel risk faktörlerine göre daha önemli olduğunu göstermektedir. Adipoz doku kitlesinin artışı direkt olarak sistemik inflamasyonun artışı ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar artmaktadır. Bizim bu çalışmada amacımız kronik böbrek yetmezliğinde hızlanmış ateroskleroz sürecinde visseral yağ dokusu ve visseral yağ dokusu kaynaklı inflamatuvar sitokinlerin ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışma yaş ve cinsiyet dağılımı açısından uyumlu kontrol, prediyaliz ve diyaliz hastalarından oluşan toplam 150 denekle yapıldı. Serum Adiponektin (µg/mL), IL-1beta (pg/mL), IL 6 (pg/mL), Visfatin (ng/mL), Pentraksin (ng/mL), Leptin (ng/mL), IL-1RA (pg/mL) ELISA yöntemi ile çalışıldı. Prematür aterosklerozun bir göstergesi olan karotis intima-media kalınlıgı (IMK) ölçümünde Toshiba aplio XY yüksek rezolusyonlu B-mod ultrasonografi ve 7,5 mHz lineer prop kullanılmıstır visseral yağ dokusunun ölçümğnde ise Toshiba aplio XY yüksek rezolusyonlu B-mod ultrasonografi ve 3,5 mHz konveks prob kullanılmıştır. Çalışmamızda Karotis intima media (IMK) kontrol hastalarında 0,66 mm prediyaliz hastalarında 0,76 mm diyaliz hastalarında 0,84 mm olarak tespit edildi. Prediyaliz, diyaliz ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p=0,0001). Diyaliz ve prediyaliz arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p=0,006). Tüm kohortta IMK ile yaş, VKİ, CRP, visseral yağ dokusu arasında pozitif korelasyon, kreatinin klerensi ile negatif korelasyon tespit edildi. Kontrol grubu visseral yağ dokusu 51,25 mm prediyaliz hastalarında 63,06 mm diyaliz hastalarında 63,78 mm olarak ölçüldü. Kontrol hastaları ile prediyaliz ve diyaliz hastaları arasında istatistiksel düzeyde anlamlı farklılık tespit edildi (p=0,004). Tüm kohortta visseral yağ dokusu ile VKİ, CRP, İMK arasında pozitif korelasyon, kreatinin klirensi ile negatif korelasyon tespit edildi. Çalışmamızda adiponektin düzeyi kontrol hastalarında 6,17 µg/mL prediyaliz hastalarında 11,5 µg/mL diyaliz hastalarında 10,4 µg/mL olarak tespit edildi. Kontrol hastaları diyaliz ve prediyaliz hastaları ile karşılaştırıldığında adiponektin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Kontrol grubunda PTX-3 düzeyi 0,36 ng/mL prediyaliz grubunda 0,79 ng/mL diyaliz grubunda ise 0,96 ng/mL olarak tespit edildi (p=0,0001). Kontrol grubu ile prediyaliz ve diyaliz grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. Serum CRP düzeyleri kontrol grubunda 0,42 mg/dl, prediyaliz grubunda 1,11 mg/dl, diyaliz grubunda ise 1,71 mg/dl olarak tespit edildi. Prediyaliz ve diyaliz grubunda istatistiksel olarak anlamı daha yüksek tespit edildi (P=0,037). Tüm kohortta CRP ile İMK, visseral yağ dokusu, pentraksin-3, İL-6 arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Tüm kohortta pentraksin-3 ile visseral yağ dokusu, CRP, VKİ arasında pozitifkorelasyon, kreatinin klirensi ile negatif korelasyon tespit edildi. Leptin prediyaliz ve diyaliz hasta grubunda renal fonksiyon bozukluğu olmayan kontrol grubuna göre anlamlı farklılık saptanmamıştır. Visfatin, leptin, İL-1 ß ve İL-6 ve prediyaliz ve diyaliz hasta grubunda renal fonksiyon bozukluğu olmayan kontrol grubuna göre anlamlı Sonuçlarımız KBY' de subklinik inflamatuvar bir sürecin olduğuna ve bu süreçte rol oynayan inflamatuvar sinyallerin visseral yağ dokusu ile ilişkili olduğuna dikkat çekmektedir. Visseral yağ dokusu ile IMK arasındaki pozitif ilişki muhtemel visseral yağ dokusundan kaynaklanan inflamatuvar sitokinlerin hızlanmış aterosklerozda rol oynadığına işaret etmektedir. KBY' de hızlanmış ateroskleroz patogenezinde visseral yağ dokusu ve inflamasyon ilişkisinin ortaya çıkarılması gelecekte bu hastalardaki en önemli sorun olan yüksek kardiyovasküler mortalitenin önlenmesi için tedavide yeni yaklaşımlara ışık tutabilir.
The mortality of almost 50% percent of recent patients with chronic kidney failure (CKF) is related to cardiovascular reasons. Increasing evidences indicate that nontraditional risk factors such as inflammation, oxidative stress, vascular calcification are more important than the traditional risk factors particularly among CKF patients? KVH growth. The evidences indicating that the increasing of adipose tissue bulk is directly related to the increasing of systemic inflammation are increasing. The aim of our study is to investigate the relationship of visseral adipose tissue and inflammatory cytokines in CKF patients originating from visseral adipose tissue and accelerated atherosclerosis. The study included 150 subjects similar in terms of age and sex distribution as control, predialyis and dialysis groups. The method of serum Adiponektin (µg/mL), IL-1beta (pg/mL), IL 6 (pg/mL), Visfatin (ng/mL), Pentraksin (ng/mL), Leptin (ng/mL), IL-1RA (pg/mL) ELISA was used. The indicator of Premature atherosclerosis carotis intima-media thickness Toshiba aplio XY high resolution B-mod ultrasonography and 7,5 mHz linear probe were used. For the measurement of visseral adipose tissue, Toshiba aplio XY high resolution B-mod ultrasonography and 3,5 mHz convex probe were used. In our study carotis intima media was found out as 0,66 mm in the control patients, 0,76 mm predialysis patients and 0,84 mm in the dialysis patients. A statistically significant differences were found out in the predialysis, dialysis and control patients (p=0,0001). There was also a statistically significant difference between the dialysis and predialysis patients (p=0,006). İn analysis of whole cohort IMT shoved positice corelation with age, BMI, CRP, visceral adipose tisue and negatively correlated with creatinine clearance. The visseral adipose tissue was measured as 51,25 mm in the control group, 63,06 mm in the predialysis group and 63,78 mm in the dialysis group. A statistically significant difference was found out between the control patients and predialysis and dialysis patients (p=0,004). ). İn analysis of whole cohort visceral adipose tissue shoved positice corelation with BMI, CRP, IMT and negatively correlated with creatinine clearance. Adiponectin levels of control, predialysis and dialysis patients were 6,17 µg/mL, 11,5 µg/mL and 10,4 µg/mL respectively. When the control patients were compared with dialysis and predialysis patients, a statistically significant difference was found in terms of adiponectin levels. PTX level was found as 0,36 ng/mL in the control group, 0,79 ng/mL in the predialysis group and 0,96 ng/mL in the dialysis group (p=0,0001). . Serum CRP levels of control, predialysis and dialysis groups respectively were 0,42 mg/dl, 1,11 mg/dl and 1,71 mg/dl. analysis of whole cohort pentraksin-3 shoved positice corelation with visceral adipose tissue, CRP, BMI and negatively correlated with creatinine clearance were determined. In the patients with CKF, CRP was statistically different when compared with control group (p=0,009). İn analysis of whole cohort CRP shoved positice corelation with, IMT, visceral adipose tissue, pentraksin-3, IL-6. Visfatin, leptin, IL-1ß, IL-6 levels were not different among the grups. Our results show that there is a subclinical inflammatory process in CKF and the inflammatory signals playing a role during this period mau have a relationship with visceral adipose tissue. The positive relationship visseral adipose tissue and IMT indicate that inflammatory cytokines and adipokines possibly originating from visceral adipose tissue may play a role in the acceleratedstherosclerosis. The detection of a relationship between visceral adipose tissue and inflammatory cytokines in the pathogenesis of premature atherosclerosis in CKF could shed light to new approaches to treat and prevent high cardiovascular mortality in these patients.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2241
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aydın Güçlü 2012.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

122
checked on May 27, 2024

Download(s)

24
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.