Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2242
Title: Behçet hastalarında QT dispersiyonunun ve miyokard performans indeksinin değeri
Other Titles: The value of QT dispersion and myocardial performance index in behçet's patients
Authors: Güçlü, Aydın
Advisors: Veli Çobankara
Keywords: QT Dispersiyonu
QT Dispersion
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Behçet hastalığı oral ve genital ülserlerle karakterize multisistemik bir hastalıktır. Kardiyak komplikasyonlar Behçet hastalarında prognozu etkileyen ve mortaliteyi artıran önemli sebeplerdendir. Bu hastalarda ventriküler aritmi ve ani ölüm riski artmıştır; bununla birlikte ventriküler aritmi artışının mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. MPİ kardiyak hastalıkların sonuçlarını gösteren iyi bir prediktör olarak değerlendirilmesine rağmen Behçet hastalarında ventriküler fonksiyonlarla ilgili sınırlı sayıda çalışılmıştır. Bu çalışmada Behçet hastaları ile sağlıklı kontroller arasındaki QT dispersiyonu ve MPİ ilişkisi araştırıldı. Çalışmaya 25 behçet hastası ve 25 sağlıklı kontrol dahil edildi. Tüm hastaların elektrokardiogramları çekildi. QT değerleri ve düzeltilmiş QT değerleri hesaplandı. Olguların hepsinin transtorasik ekokardiyografik incelemeleri yapıldı ve MPİ hesaplandı. Behçet hastaları ile sağlıklı kontroller karşılaştırıldığında QT dispersiyonu ve düzeltilmiş QT dispersiyonu Behçet hastalarında anlamlı bir şekilde daha uzun olarak bulundu. (p< 0,05) Behçet hastalarında hastalık süresi 10 yıldan uzun olanlarda hastalık süresi 10 yıldan kısa olanlarda min QT, max QT, QTd, QTdc değerleri daha uzun olarak bulundu. Üveiti olan Behçet hastalarında QTd ve QT dc değerleri üveiti olmayan hastalara göre daha uzun bulundu. Behçet hastalarında RV MPİ değerleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Behçet hastalarında miyokardiyal mikrosirkülasyondaki anormalliklere bağlı olarak fibrozis gelişmektedir. Özellikle sağ ventriküler fibrozis ventriküler repolarizasyon bozukluğuna ve aritmilere neden olur. Çalışmamızda RV MPİ' nin sağlıklı vakalara göre belirgin olarak artmış olması RV fibrozise bağlı olabilir ve bu da Behçet hastarında artmış aritminin bir göstergesi olarak QT dispersiyonunda uzama ile sonuçlanabilir. Sonuç olarak bizim bulgularımız QT dispersiyonunun ve MPİ' nin Behçet hastalarının risk gruplandırılmasında ve takip sıklığının düzenlenmesinde etkin şekilde kullanılabileceğini düşündürmektedir.
Behçet's disease is a multisystem inflammatory disease with oral and genital ulcers. Morbitity and mortality are significantly increased due to cardiac complications in patients with Behçet's disease. There is an increased risk of ventricular arrhythmias and sudden cardiac death, however, the underlying mechanism has not been clearly defined yet. Despite myocardıal performance ındex has been considered a good predictor for adverse results in cardiac diseases, ventricular functions has been studied in a limited number of patients with Behçet's disease. We aimed to investigate the value of QT dispersion and MPI in patients with Behçet disease. Twenty-five healthy subjects and 25 patients with Behçet?s disease were included in the study. ECG recordings were obtained from all of the subjects. QT dispersion and corrected QT dispersions were calculated. MPI values calculated in all of the patients from the data obtained from tissue Doppler echocardiography. QT dispersion and corrected QT dispersion were significantly longer in patients with Behçet's disease compared with the values in healthy controls (p< 0,05). Min QT, max QT, Qtd, QTdc were longer in patients with a disease duration longer than 10 years compared to patients with disease duration less than 10 years. In patients with uveitis QTd and Qtdc were longer than in patients withouth uveitis. RV MPI measurements were significantly higher in Behçet's patients comparing with control groubs.Abnormalities in the microcirculation causes myocardial fibrosis in Behçet's patients. Particularly fibrosis in the right ventricle leads to ventricular repolarization abnormalities and arrhytmias. Increased RV MPI values in the patient group in our study may be a result of right ventricular fibrosis which may cause prolonged QT dispersion, a predictor of arrhythmia. As a result, our findings suggest routine use of QT dispersion and MPI in Behçet?s disease for risk stratification and to determine followup frequency.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2242
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AYDIN GÜÇLÜ 2008.pdf333.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 6, 2024

Download(s)

38
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.