Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2245
Title: İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda serum leptin, adiponektin, resistin ve ghrelin düzeylerinin yaşam kalitesi ile ilişkisi
Other Titles: The relationship with quality of life and serum levels of adiponectin, resistin, leptin, ghrelin in advanced non-small cell lung cancer patients
Authors: Demiray, Atike Gökçen
Advisors: Arzu Yaren
Keywords: Adiponektin
Adiponectin
Adipoz Doku
Adipose Tissue
Akciğer Neoplazmları
Lung Neoplasms
Ghrelin
Ghrelin
Karsinoma-Küçük Hücreli Olmayan-Akciğer
Carcinoma-Non Small Cell-Lung
Kaşeksi
Cachexia
Leptin
Rezistin
Resistin
Yaşam Kalitesi
Quality of Life
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Malignensilerin en sık etkilerinden biri olan kanser kaşeksisi, kansere bağlı ölümlerin %20 sinden fazlasından sorumlu olabilir ve kötü prognozla ilişkilidir. Kanser kaşeksisi, artmış iskelet kası ve yağ dokusu kaybına sekonder kilo kaybı ve anoreksiyi içeren kompleks, multifaktöryel metabolik bir durumdur. Birçok sitokinin ve akut faz proteinlerinin bu katabolizmada rolü olmasına rağmen, kanser kaşeksi patogenezi henüz tam anlamıyla açıklanmamıştır. Serum adipokin düzeyleri kanser kaşeksisi ve yaşam kalitesi ile ilişkilidir fakat rolleri henüz kanıtlanmamıştır. Çalışmamızın amacı ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda kanser kaşeksisi, serum adiponektin, resistin, leptin, ghrelin düzeyi, beslenme durumu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Altmış yedi hasta (62 erkek ve 5 kadın) ile 20 sağlıklı gönüllü (16 erkek ve 4 kadın) çalışmaya dahil edildi. İki grubta demografik, antropometrik,labaratuar verileri ve serum adipokin düzeyleri ölçüldü. Beslenme durumunu gösteren PG-SGA ve SF-36, EORTC-QLQ-C30, HAD yaşam kalitesi anketleri değerlendirildi. Hastaların kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek serum resistin ve düşük serum leptin düzeyleri vardı. Kilo kaybı olan hastaların anlamlı olarak yüksek serum ghrelin ve düşük serum leptin düzeyleri vardı. Düşük serum ghrelin ve yüksek serum adiponektin düzeyleri yorgunluk ve ağrı ile ilişkiliydi. Yüksek serum resistin düzeylerine sahip olan hastaların yaşam kalitesi düşüktü. LDH, ferritin ve ghrelin yüksekliği progresyon ile ilişkiliydi. Leptin düşüklüğü sağkalım ile ilişkiliydi. Sonuç olarak adipokinlerin kanser kaşeksisinde ve yaşam kalitesindeki rolü gösterildi. Fakat adipokinlerin kanser kaşeksisindeki potansiyel rollerini ortaya koymak için birçok çalışmaya ihtiyaç vardır.
Cancer cachexia is one of the most frequent effects of malignancy, is often associated with poor prognosis, and may account for up to 20% of cancer deaths. Cancer cachexia is a complex, multifactorial metabolic state, involving anorexia and decreasing body weight secondary to accelerated loss of skeletal muscle and adipose tissue. Pathogenesis of cancer cachexia is not clearly explained although several cytokines and acute phase proteins have some roles on this catabolism. Serum levels adipokines are strongly associated with cancer cachexia and the quality of life but their roles is not established yet. The aims of our study were to evaluate the relationship with cancer cachexia and serum levels of adiponectin, resistin, leptin, ghrelin and nutritional assesment and quality of life in advanced non-small cell lung cancer patients. Sixty seven patiens (62 male, 5 female) and twenty healhty (16 male, 4 female) volunteers were included in this study. Demographical, anthropometrical, laboratory data and serum levels of adipokines were mesured for two groups. PG-SGA for evaluation of nutrition and the questionnaire of quality of life like SF-36, EORTC QLQ-C30 and HAD were assessed. Patients presented significantly higher serum resistin (p=0.000) and lower serum leptin levels (p=0.025) than controls. Patients with weight loss presented significantly increased serum ghrelin (p=0.009) and decreased serum leptin levels (p=0.044) compared to patients without weight loss. Low serum ghrelin levels and high adiponectin serum levels were associated with fatigue and pain. Patients who had high serum resistin levels had low quality of life. High serum levels of LDH, ferritin and ghrelin were associated with disease progression. Low serum levels of leptin was associated with survival. In conclusion, the role of adipokines in cancer cachexia and quality of life is showed. But further studies are needed to determine its potential role in cancer cachexia.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2245
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ATİKE GÖKÇEN DEMİRAY.pdf748.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 6, 2024

Download(s)

248
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.