Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2250
Title: Hemşirelere verilen bir günlük kardiyopulmoner resüsitasyon eğitiminin uzun dönem etkilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of long term effect of cardiopulmonary resuscitation knowledge level of nurses after one day of training
Authors: Bülent Erdur
Bukıran, Aytaç
Keywords: Kardiyopulmoner Reanimasyon
Cardiopulmonary Resuscitation
Ventriküler Fibrilasyon
Ventricular Fibrillation
Issue Date: 2009
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Çalışmamızda hemşirelerin TYD ve İKYD konuları hakkındaki bilgi düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri saptamak, eğitim sonrası yapılan posttestler ile de eğitimin kısa ve uzun dönemdeki etkilerini öğrenmek amaçlandı. Bu kesitsel çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapmakta olan 225 hemşire alındı. Katılımcılara eğitim öncesindeki bilgi düzeylerini ölçmek için 25 soruluk çoktan seçmeli bir test yapıldı. Verilen tek günlük teorik ve pratik eğitim sonrası, 6. ve 12. aylarda uygulanan posttestlerle eğitimin kısa ve uzun dönemdeki etkinliği karşılaştırıldı. Katılımcıların eğitim öncesinde genel olarak soru gruplarının hemen hemen hepsinde önemli derecede eksikliklerinin olduğu, eğitim sonrasında ise bilgi düzeylerinde eğitim öncesine göre anlamlı oranda artışının olduğu tespit edildi. Özellikle Acil servis ve yoğun bakımlarda çalışanların, meslekte çalışma süresi 10 yıl ve üzerinde olanların, daha öncesinde KPR eğitimi almış olanların eğitim öncesinde diğerlerine göre daha başarılı oldukları görüldü (sırasıyla p=0,018, p=0,02, p=0,01). Yaş, cinsiyet ve medeni hallerinin ise hemşirelerin bilgi düzeyleri üzerine etkisinin olmadığı tespit edildi (sırasıyla p=0,24, p=0,19 ve p>0,05). Katılımcıların eğitim sonrası 6. ve 12. aylardaki bilgi düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma olmasına rağmen; 12. aydaki bilgi düzeylerinin bile eğitim öncesine göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Hemşirelerin TYD ve İKYD konularındaki bilgi ve becerileri hizmet içi eğitim programlarıyla geliştirilmeli, eğitim sonrasında belirli periyotlarla bilgilerin güncel tutulması sağlanmalıdır.
In our study we aimed to identify knowledge of nurses about BLS and ACLS the factors affecting this and with posttest to learn short and long term effect. 225 Nurses joined this cross sectional study whose working in Pamukkale University Faculty of Hospital. Before training participants tested with multiple choice 25 questions test to measure their knowledge. After the one-day theoretical and practical training, posttest applied in 6 and 12 months compared short and long term effectiveness. Genellary before training of participants ready all of question group had significantly deficiencies, after training significantly their knowledge level increasement was detected. Especially Emercency medicine, intensive care more then 10 years nurses and trained before about CPR are more succesfull then others (respectively p=0,018, p=0,002, p=0,002). There was no effect of age, gender, marital status to their knowledge was detected (respectively p=0,24, p=0,19 and p>0,05). Despite statisically significant decrase of knowledge in 6. and 12. month after training; compared to their level of knowledge, 12.month level are too high than before training was detected. Knowledge and skill of nurses about BLS and ACLS should be develope with training programs during working years, after training information should be kept up to date with certain.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2250
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aytaç Bukıran.pdf498.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.