Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2253
Title: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde erişkin hematolojik kanserli febril nötropenik hastalarda kan dolaşımı infeksiyonlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of bloodstream infections in febrile neutropenic patients with adult hematologic malignancy in Pamukkale University Hospital
Authors: Kartal, Ayşegül
Advisors: Şerife Akalın
Keywords: Febril Nötropeni
Kan Dolaşım İnfeksiyonları
Antimikrobiyal Duyarlılık
Risk Faktörleri
Febrile Neutropenia
Bloodstream Infections
Antimicrobial Susceptibility
Risk Factors
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Febril nöropenik hastalarda infeksiyonların uygun ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesi morbidite ve mortaliteyi etkilemektedir. Kan dolaşım infeksiyonları febril nötropenik hastalarda sık görülür. Febril nötropenik hastalarda genellikle kültür sonucu beklenmeksizin ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Bu yüzden bu olgularda, kan dolaşım infeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların ve duyarlılıklarının erken belirlenmesi etkin tedavi için önemlidir. Çalışmamızın amacı hematolojik maligniteli febril nötropenik hastalarda gözlenen kan dolaşımı infeksiyonlarını, risk faktörlerini, izole edilen etkenleri, etkenlerin antimikrobiyal duyarlılıklarını ve tedavi başarısını etkileyen faktörleri belirlemektir. Çalışmamızda, 93 febril nötropenik hastanın 132 kan dolaşım infeksiyonu değerlendirildi. En sık görülen mikroorganizmalar, özellikle gram-negatif etkenlerdi. Gram-negatif etkenlerden Esherichia coli gram-pozitif etkenlerden koagülaz- negatif stafilokoklar daha fazlaydı. Mortalitede de gram-negatif etkenler daha fazlaydı. Kandidemilerin hepsi mortalite ile sonuçlandı. E. coli'lerde karbapenem direnci yoktu. Gram-pozitiflerin hepsi vankomisine duyarlıydı. Düşük MASCC skoru, organ disfonksiyonu, hipotansiyon, fokal nörolojik bulgular, septik şok ve trombositopeni, kan dolaşım infeksiyonlarında tedavinin başarısızlığı için istatiksel olarak anlamlı risk faktörleriydi. Sonuç olarak, febril nötropenik hastaların ampirik tedavisinin lokal epidemiyolojik verilerle elde edilen sonuçlara göre izole edilen mikroorganizmaların sıklığı ve duyarlılık profillerine göre düzenlenmesi en doğru ve akılcı yaklaşım olacaktır.
Appropriate and prompt treatment of infections in patients with febrile neutropenia influences the morbidity and mortality. Bloodstream infections (BSIs) are frequent infectious complications in neutropenic patients. Empirical antimicrobial therapy is usually started in febrile neutropenic patients without having culture results. Therefore, earlier detection and susceptibility testing of microorganisms causing BSIs may lead to optimization of antimicrobial therapy. The aim of our study was observed the bloodstream infections in febrile neutropenic patients with hematologic malignancies, risk factors, isolated agents, susceptibility to antimicrobial agents and to determine the factors affecting the success of treatment. In our study, 132 bloodstream infections in 93 patients with febrile neutropenia were evaluated. The most frequently isolated microorganisms were especially gram negative agents. 'Esherichia coli' of gram-negative agents and 'koagülase negative staphylococcus' of gram-positive agents were most frequently isolated. Mortality rate of gram-negative was more than the mortality rate of gram-positive. All of the candidemia resulted with mortality. Carbapenem resistance was detected in none of the E. coli. All gram-positive bacteria were sensitive to vancomycin. Low MASCC score, organ dysfunction, hypotension, focal neurological signs, septic shock and thrombocytopenia were statistically significant risk factors for treatment failure in bloodstream infections. As a result, it is most suitable and rationalist approach that ampiric treatment of febrileneutropenic patients is manage according to results of local epidemiolgic data, frequency and susceptibility pattern of isolated microorganisms.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin 21.07.2009 tarih ve 2009TPF006 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2253
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşegül Kartal.pdf25.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 6, 2024

Download(s)

28
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.