Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2256
Title: Uyku apne sendromu olan kalp yetmezliği hastalarında kardiyovaskuler hasar biyobelirteçlerinin (CRP, adiponektin,H-FABP, HMGB1, NT-probnp) NIMV tedavisine yanıtlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of cardiovasculary demage biomarkers (CRP, adiponecin, H-FABP, HMGB1, NT-probnp) after NIMV therapy ın patients with obstructive sleep apnea and heart failure
Authors: Erkan Aydoğan, Belgin
Advisors: Sibel Özkurt
Keywords: Uyku Apne Sendromu
Kalp Yetmezliği
Noninvaziv Mekanik Ventilasyon
Kardiyovaskuler Hasar Biyobelirteçleri
Sleep Apnea Syndrome
Heart Failure
Noninvaziv Mechanical Ventilation
Cardiovasculary Damage Biomarkers
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Erişkinlerde uyku bozukluklarının sık görülmekte ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Erişkin yaştaki erkeklerin yaklaşık %1-5?inde, kadınların ise %1,2-2,5?inde Obstruktif Uyku Apne Sendromu görülmektedir. Uyku Apne Sendromu (UAS) ile kardiyovasküler (KV) hastalıkların birlikteliği sıktır ve bu hastalardaki apne periyotları sırasındaki hipoksi nedeniyle KV olaylar görülmekte, morbidite ve mortalite üzerine olumsuz etkiler yapmaktadır. Kalp yetmezliği (KY) ve UAS birlikteliği olan hastarda kardiyak hasarın serumdaki biyobelirteçlerinde yükselme olmaktadır. UAS'nun tedavisi olan noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) tedavisinin bu hastaların medikal tedavilerine eklenmesi ile bu belirteçlerde iyileşme görülmektedir. Çalışmamızın amacı KY ve UAS olan hastaların NIMV tedavisi ile kardiyovaskuler hasar biyobelirteçlerindeki değişimini değerlendirmektir. Çalışmamızda KY (EF<%50) hastaları UAS açısından sorgulandı. Semptomatik olanlara PSG yaptırıldı. Hastalardan PSG öncesi venöz kanları alındı. PSG sonuçlarına göre UAS olan hastalara uygun NIMV tedavileri başlandı. 3 ay boyunca düzenli NIMV kullanan 9 hasta KY+UAS grubunu oluşturdu ve 3 ay sonra kontrol kanları alındı. PSG'si yapılan KY hastalarından basit horlaması olan 9 hasta KY grubunu oluşturdu. Kontrol grubuna da 9 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Her üç grup da 2 kadın, 7 erkek hastadan oluşmaktaydı. KY+UAS grubunun min. ve ort. oksijen saturasyonları KY grubundan anlamlı derecede düşüktü, serum CRP, NT-proBNP ve HMGB1 değerleri KY grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. KY+UAS grubunda 3 aylık NIMV tedavi sonrası CRP, HMGB1 ve NT-proBNP düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düşme olduğu, adiponektin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu görüldü. HFABP düzeylerinde de tedavi sonrası düşme olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. KY+UAS hasta grubundaki hastaların EF değerleri ile AHI değerleri ve santral apne sayıları arasında kuvvetli negatif korelasyon vardı. UAS olan kalp yetmezliği hastalarının uygun NIMV ile tedavisi kardiyovaskuler hasarı azaltır, bu nedenle KY hastaları UAS açısından dikkatli bir şekilde sorgulanmalı, riskli hastalara PSG yaptırılmalı ve UAS tespit edilen hastalarda uygun NIMV tedavisine başlanmalıdır.
Sleep disorders in adults is common and affects the quality of life. Obstructive sleep apnea (OSA) is seen %1-5 for men and % 1.2-2.5 for women. OSA and hearth failure (HF) accompany frequently. Cardiovasculary events can be observed during periods of apnea because of hypoxia, and has negative impact on morbidity and mortality in patients with HF and sleep apnea (SA). In Theese patients cardiovasculary biomarkers levels increase in serum and can be improved with NIMV therapy. We aimed to evaluate cardiovasculary biomarkers in patient HF and sleep apnea afer NIMV therapy. HF patients (EF<%50) were questioned about sleep apnea syndrome and PSG was performed for the patients who had suspicious sleep apnea. NIMV therapy was offered the patients had sleep apnea and HF (HF and SA group, n=9). The HF patients with simple snoring were the second group (HF group, n=9). And the third group was kontrol group (n=9). All of the patients serum biomarkers were analysied. For, HF and SA group after using NIMV for 3 mounts serum biomarkers were analysied for the second time. Patients' in HF and SA group, minimum and mean oxygen saturaions were statisticaly lower and serum CRP, NT-proBNP and HMGB1 levels were statisticaly high than HG group. After 3 mounts of NIMV therapy CRP, NT-proBNP, HMGB1 and adiponectin levels were improved in HF and SA group. EF was highly negative corelated with AHI and santral apne numbers. Treatment of SA in heart failure patients with NIMV, reduces cardiovascular damage. Therefore, patients with HF should be evaluated carefully in terms of SA, identified and must use NIMV.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 19/07/2011 tarih ve 2011TPF029 nolu kararı ile desteklenmiştir
URI: https://hdl.handle.net/11499/2256
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BELGİN ERKAN AYDOĞAN.pdf1.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 6, 2024

Download(s)

70
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.