Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2264
Title: Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yöneticilere bakışları (Denizli Sarayköy örneği )
Other Titles: The ıdeas of the teachers about the dırectors who work at nursery schools, prımary schools, secondary schools and hıgh schools (Denizli Sarayköy example)
Authors: Aktaş, Mehmet Emin
Metin Yaşar
Keywords: Öğretmen
Yöneticilik
Denizli
Sarayköy
Teacher
Management
Denizli
Sarayköy
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yöneticilere bakışları (Denizli Sarayköy Örneği) ve bu bakışlarının farklı değişkenlere göre ilişkisi incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2014–2015 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Sarayköy ilçesinde görev yapan 415 öğretmenden oluşmaktadır. “Rastgele örnekleme” yöntemiyle seçilen 180 öğretmene ulaşılarak anket sorularının tamamına cevap veren 136 öğretmenden veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı; “Kişisel Bilgiler” ve “Yönetici Davranışları Formu” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 55,1’inin kadın; % 44,9’unun erkek olduğu görülmektedir. Buna göre katılımcıların büyük kısmının kadın olduğu, araştırmaya katılan öğretmenlerden en fazla katılımcının 70 katılımcı ile ( % 51,5 ) 30-39 yaş aralığında olduğu ve bunu 36 katılımcı ile ( % 26,5) 20-29 yaş aralığında olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 7 katılımcı ile (% 5,1 ) 50-59 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Katılımcı öğretmenlerin büyük çoğunluğunun orta yaşlarda olduğu, araştırmaya katılan öğretmenlerden en fazla katılımcı olarak 122 katılımcının (% 89,7) lisans mezunu olduğu ve bunu 12 tane ile (% 8,8) lisansüstü düzeyde eğitim aldığı en az katılımcının ise 2 kişi ile ( % 1,5) önlisans düzeyinde eğitim mezunu olduğu görülmektedir. Böylelikle katılımcı öğretmenlerin büyük kısmının lisans mezunu olduğu ve genel olarak eğitim düzeyinin yüksek olduğu, araştırmaya katılan öğretmenlerden en fazla katılımcının 51 katılımcı ile ( % 26,5 ) 6-10 yıl aralığında mesleki kıdeminin olduğu ve bunu 33 katılımcı ile ( % 24,3) 0-5 yıl aralığında mesleki kıdemi olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 5 katılımcı ile (% 3,7 ) 26 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olanların olduğu görülmüştür. Katılımcı öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 0-10 yıl aralığında mesleki kıdemi olduğu, araştırmaya katılan öğretmenlerden 115 katılımcının (% 84,6) evli, 21 katılımcının (% 15,4) bekâr olduğu, araştırmaya katılan öğretmenlerden en fazla katılımcı olarak 49 katılımcının (% 36,0) ilkokullarda çalıştığı, 39’ar katılımcının (% 28,7) ortaokul ve liselerde çalışmakta olduğu görülürken 9 katılımcının (% 6,6) anaokullarında çalışmakta olduğu görülmüştür. Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Öğretmenlerin Yönetici Davranışları Ölçeğinde en az katılım gösterdikleri önermenin “ Karizmatik olma ” göstergesine “Çoğu zaman” şeklinde görüş bildirdikleri görülürken en fazla katılım gösterdikleri önermenin ise “ Güvenilir olma ” göstergesine “ Her Zaman ” derecesinde olduğu görülmüştür. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin yönetici algıları cinsiyet ve okul türü değişkeni arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark görülürken yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, hizmet süresi değişkenleri arasında istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
At this research “ The ideas of the teachers about the directors who work at nursery schoools, primary schools, secondary schools and high schools (Denizli Sarayköy Example) and the relationship of this views have been examined according to different variables. “Survey model” was used in the research. The universe of the research consists of 415 teachers working in Sarayköy district of Denizli province in 2014-2015 academic year. 180 teachers selected by "random sampling" method were reached and data were collected from 136 teachers who answered the questionnaire completely. Data collection tool used in research; "Personal Information" and "Manager Behavior Form". 55.1% of the teachers participating in the survey were female; 44.9% are male. It was found that the majority of the participant teachers were female participants (70%), aged between 30-39 years (51.5%), followed by 36 participants (26.5%) who were between 20-29 years of age and less participants were in the age range of 50-59 with 7 participants (5.1%). The majority of the participating teachers were in the middle ages and that 122 participants (89.7%) had a bachelor's degree as the maximum number of participants participating in the survey, and 12 participants (8.8%) had at least 2 participants (% 1,5) associate degree education. Thus, it was found that the majority of participant teachers had undergraduate degrees and that the level of education in general was higher than that of the teachers participating in the survey, with 51 participants (26.5%) with professional attendance at 6-10 years and 33 participants (24.3% At the time of 0-5 years, it was seen that those with professional seniority followed, while the participants with at least 5 participants (3.7%) were found to have 26 years and above occupational seniority. Of the teachers participating in the survey, 115 participants (84.6%) were married and 21 participants (15.4%) were single. 0) were working in primary school and 39 participants (28.7%) were working in junior high school and high school, while 9 participants (6.6%) were working in nursery school. As a result of the analysis, it was seen that the Teachers' Minimum Attendance Scale indicated that they were participating in the "Most of the time" and the "Most Reliable" indicator was "Always". While there was a statistically significant difference between the gender and school type variables of the teachers working in nursery school, primary school, secondary school and high school, there was a statistically significant difference between the variables of age, education level, marital status and duration of service statistically at a level of 0,05 managements it has been determined that there is no difference.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2264
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Emin Akraş.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Mehmet Emin Aktaş onay.jpg2.58 MBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

26
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.