Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2265
Title: Ortaöğretim öğretmenlerinin eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algıları ( Denizli ili Acıpayam ilçe örneği )
Authors: Bala, Hasan Fatih
Keywords: Eğitim Yöneticisi
Öğretmen
Denizli
İletişim Becerileri
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada Denizli ili Acıpayam ilçesinde ortaöğretim öğretmenlerinin eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algıları ve görüşleri incelenmiştir. Araştırmada “betimsel nitelikte tarama tekniği” kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2016–2017 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Acıpayam ilçesinde ortaöğretimde çalışan öğretmenlerden oluşmaktadır. Söz konusu evrendeki 196 öğretmen ve 32 eğitim yöneticisi bulunmaktadır. Araştırma evreninin tamamına ulaşılarak ölçeği eksiksiz dolduran 165 öğretmenden elde edilen veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı olarak likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçme aracının araştırmanın amacını ortaya çıkarmada yeterli olduğu geçerlilik ve güvenirlik düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmada; Araştırmada katılımcılardan 68 katılımcının kadın, 97 katılımcının erkek olduğu, kıdemlerine göre 60 katılımcının 0-10 yıl, 40 katılımcının 11-20 yıl ve 65 katılımcının 21 yıl ve üzeri görev yapmakta olduğu, çalışılan okul türüne göre bakıldığında 66 katılımcının Anadolu lisesi, 74 katılımcının MTAL ve 25 katılımcının Anadolu İHL görev yapmakta olduğu tespit edilmiştir. Denizli ili Acıpayam ilçesinde ortaöğretim öğretmenlerinin eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algıları incelendiğinde “Öğretmenlerini anlamaya çalışır.” önermesine “Katılıyorum” şeklinde en yüksek derecede katılım gösterirken, “Karşısındaki kişiyi dinlerken hayal kurar.” önermesine ise “Hiç Katılmıyorum” şeklinde en düşük düzeyde katılım göstermişlerdir. Genel ortalamanın ise “Katılıyorum” düzeyinde olduğu ve öğretmenlerin eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin genel algılarının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Denizli Acıpayam ilçesinde ortaöğretim öğretmenlerinin eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algılarının cinsiyet ve kıdem değişkenine göre farklılık göstermezken çalışılan okul türüne göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin eğitim yöneticilerinin iletişim becerileriyle öğretmenlerin performansı arasında ilişkiye dair istatistiksel olarak 0,05 manidarlık düzeyinde pozitif, doğru orantılı, orta düzeyde bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algıları ne kadar yüksek ise öğretmenlerin performansına etkisinin de o denli fazla olduğunu düşündükleri ve benzer şekilde öğretmenlerin eğitim yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin algıları ne kadar düşük ise de öğretmenlerin performansının da düşük olacağı algısını taşıdıkları yargısına ulaşılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2265
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasan Fatih Bala.docx309.39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hasan Fatih Bala onay.pdf304.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

196
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.