Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2278
Title: Kritik bacak iskemisi tanısı ile infrapopliteal baypas uygulanan hastalarda greft açıklık oranlarına etki eden faktörlerin karşılaştırılması
Other Titles: With the diagnosis of critical limb ischemia in patients undergoing infrapopliteal bypass comparison of the factors affecting the graft patency rates
Authors: Gökhan Önem
Ocak, Erkin
Keywords: İnfrapopliteal
Distal Baypas
Otojen Safen Ven
Greft Açık Kalma
Autogenous Saphenous Vein
Graft Patency
Issue Date: 2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Kritik bacak iskemisine yol açan ve ekstremiteyi tehdit eden infrainguinal aterosklerotik tıkayıcı hastalığın tedavisinde popliteal ve infragenual arterlere baypas yapılması damar cerrahisi uygulamasında önemli bir yere sahiptir. Hastanın semptomlarının iyileşmesi veya ekstremitenin kurtarılması için en iyi yöntemin, uygun distal patent arterin akımının yeniden sağlanması olduğu gösterilmiştir. Bu da popliteal arter, anterior tibial arter, tibio-peroneal trunk, posterior tibial arter ve peroneal arterlere baypas uygulaması ile gerçekleştirilmektedir. Biz bu çalışmamızda kritik bacak iskemisi tanısı ile infragenual baypas yapılan hastalarda, greft açıklık oranlarına etki eden faktörleri retrospektif olarak analiz etmeyi amaçladık. Çalışmamızda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Biriminde 2006-2011 yılları arasında kritik bacak iskemisi tanısı ile infragenual baypas operasyonu uygulanan 28 hasta retrospektif olarak incelendi. Akut iskemisi olup, embolektomi ya da trombektomi sonrası ekstremite iskemisi devam etmeyen hastalar, supragenual müdahaleler ile iskemi bulguları düzelen hastalar ve yeterli takip süresine ulaşamadan eks olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmamızda; operasyon sonrası medikal tedavi düzenlenerek, 6 aylık aralarla greft açıklığı yönünden takip edilmiş olan hastaların 1. yıldaki açıklık oranları değerlendirildi. Greft açıklığının değerlendirilmesinde doppler ultrasonografi kullanıldı. İstatistiksel analiz için SPSS (10.0 versiyon) programı kullanıldı. Kullanılan greftlerin açık kalma oranlarının belirlenmesi ve karşılaştırılması için Fisher ki-kare testi kullanıldı ve p<0.05 anlamlı kabul edildi. Çalışmamızda yer alan 26 olgunun kadın sayısı 4 (%15.4), erkek sayısı 22 (%84.6), ortalama yaş 66.96 (dağılım 28-88) idi. İnflow bölge olarak en sık (%53.6) ana femoral arter eksplore edildi. Distal anastamoz 11 hastada (%42.3) anterior tibial artere, 15 hastada (%57.7) posterior tibial artere yapıldı. Hastaların 20'sinde (%76.9) otojen revers safen ven kullanılırken, 6 hastada politetrafloroetilen (PTFE) greftler tercih edildi. 5 hastaya (%19.2) greft yetmezliği nedeniyle trombektomi uygulandı. 1 yıllık açık kalma oranları otojen safen ven greftinde %90, sentetik greftlerde %50 bulundu (p<0.05). 5 olguda (%19.2) majör amputasyon gerekti. Femorodistal baypas cerrahisinde infrapopliteal bölgedeki tibioperoneal arterlerin tümü outflow bölgesi olarak kullanılabilir. İnfrapopliteal baypas uygulamalarında ilk tercih edilmesi gereken greft otojen safen ven greftidir.
Leading to critical limb ischemia and limb-threatening disease, the treatment of infrainguinal occlusive atherosclerotic popliteal arteries and bypass infragenual made in vascular surgery has an important place. The patient's symptoms, the best method for healing or limb salvage, has been show to provide the appropriate distal patent artery flow again. This is the popliteal artery, anterior tibial artery, tibio-peroneal trunk, posterior tibial artery and peroneal artery bypass performed with the application. We study the critical leg ischemia in patients with a diagnosis infragenual bypass, graft patency rates were retrospectively sought to analyze the factors that affect. In our study, Pamukkale University Faculty of Medicine, Cardiac and Vascular Surgery Unit between the years 2006-2011 with the diagnosis of critical limb ischemia in 28 patients were analyzed retrospectively applied infragenual bypass operation. Acute ischemia, embolectomy or thrombectomy in patients who do not attend post-extremity ischemia, signs of ischemia with supragenual interventions improved patients and patients who died before reaching adequate follow-up period were excluded. In our study, editing, post-operative medical treatment, the patients were followed up 6-month intervals in terms of graft patency 1 year patency rates were evaluated. Doppler ultrasonography was used to assess graft patency. For statistical analysis, SPSS (10.0 version) program was used. Patency rates of grafts used for the identification and comparison of Fisher's chi-squaretest was used and p <0.05 was considered significant. In this study appeared in 26 patients. These, 4 of them (15.4%) women, 22 of them (84.6%) were male, mean age 66.96 (range 28-88), respectively. Inflow in the region the most frequent (53.6%), common femoral artery were explored. The distal anastomoses in 11 patients (42.3%) anterior tibial artery, 15 patients (57.7%) were the posterior tibial artery. In 20 patients (76.9%) using autogenous reverse saphenous vein, in 6 patients polytetrafluoroethylenen(PTFE) grafts were preferred. 5 patients (19.2%) thrombectomy was performed due to graft failure. Autogenous saphenous vein grafts 1-year patency rates of 90% and 50% found synthetic grafts (p<0.05). In 5 cases (19.2%) required major amputation. All of tibioperoneal arteries in femorodistal bypass surgery can be used as the outflow region. Infrapopliteal bypass graft autogenous saphenous vein graft to be the first choice applications.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2278
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Erkin Ocak.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.