Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2279
Title: Hiperoksik akciğer hasarı oluşturulmuş yenidoğan ratlarda resveratrolün akciğerdeki histopatolojik ve biyokimyasal etkileri
Other Titles: Histopathological and biochemical effects of resveratrol on hyperoxic lung injury in neonatal rats
Authors: Gözkeser, Ersin
Advisors: Özmert Muhammet Ali Özdemir
Keywords: Akciğer
Lung
Akciğer Hastalıkları
Lung Diseases
Biyokimya
Biochemistry
Bronkopülmoner Displazi
Bronchopulmonary Dysplasia
Histopatoloji
Histopathology
Nitrik Oksit
Nitric Oxide
Resveratrol
Resveratrol
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bronkopulmoner displazi (BPD) prematüre bebeklerde önemli morbidite ve mortalite nedeni olan kronik akciğer hastalığıdır. BPD patogenezinde inflamasyon ve oksidatif hasar önemli rol oynamaktadır. Günümüzde etkinliği kanıtlanmış bir tedavi modeli bulunmamaktadır. Çalışmamızda hiperoksik akciğer hasarı ile BPD modeli oluşturulan yenidoğan ratlarda resveratrolün biyokimyasal ve histopatolojik etkileri araştırıldı. Postnatal üçüncü günde başlayıp 13. güne kadar devam eden deneyde yenidoğan rat yavruları randomize olarak 4 gruba ayrıldı: Grup 1 (oda havası+salin, n=10), Grup 2 (oda havası+resveratrol, n=11), Grup 3 (hiperoksi+salin, n=6) ve Grup 4 (hiperoksi+resveratrol, n=7). Resveratrol 30 mg/kg/gün dozunda intraperitoneal olarak uygulandı. Resveratrolün akciğer dokusunda histopatolojik etkileri; alveol yüzey alanı, fibrozis ve düz kas aktin (SMA) skoru olarak, biyokimyasal etkileri ise interlökin 1-beta (IL-1ß), IL-6, IL-10, tümör nekroz faktör-alfa (TNF-?), glutatyon (GSH), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon redüktaz (GSH-Rd), süperoksid dismutaz (SOD), malondialdehid (MDA), myeloperoksidaz (MPO), nitrik oksit (NO) ve nükleer faktör kappa B (NF?B) düzeyleri ile değerlendirildi. Çalışma sonunda, oda havası grubu ile karşılaştırıldığında hiperoksi grubunda alveol yüzey alanı, fibrozis, SMA skoru, IL-10 ve NO düzeylerinde belirgin artış olduğu görüldü (p<0.05). Ayrıca, hiperoksi grubunda resveratrol tedavisinin SMA skoru, TNF-?, MDA ve NO düzeylerini belirgin olarak azalttığı, GSH ve SOD düzeylerini ise belirgin olarak arttırdığı saptandı (p<0.05). Sonuç olarak, hiperoksik akciğer hasarlanmasında NO ve oksidan hasarın etiyopatogenezde önemli rolünün olduğu, resveratrolün ise hem antienflamatuvar hem de antioksidan etkileriyle hiperoksik akciğer hasarını önlemede etkili olduğu gösterildi
Bronchopulmonary dysplasia (BPD) is a chronic lung disease that causes significant morbidity and mortality in premature infants. Inflammation and oxidative injury play an important role in the pathogenesis of BPD. At present, there is no proven effective treatment modality for BPD. In our study, histopathological and biochemical effects of resveratrol on hyperoxic lung injury model of BPD in neonatal rats were investigated. The experiment was performed on newborn rat-pups from the 3rd to 13th postnatal days and they were randomly divided into four groups: Group 1 (room-air+saline, n=10), Group 2 (room-air+resveratrol, n=11), Goup 3 (hyperoxia+saline, n=6), and Group 4 (hyperoxia+resveratrol, n=7). Resveratrol was administered at a dose of 30 mg/kg/day, intraperitoneally. Histopathologic effects of resveratrol on lung tissue were assessed by alveolar surface area, fibrosis, and smooth muscle actin (SMA) score, and its biochemical effects on lung tissue were assessed by interleukin 1-beta (IL-1ß), IL-6, IL-10, tumor necrosis factor-alpha (TNF-?), glutathione (GSH), glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GSH-Rd), superoxide dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA), myeloperoxidase (MPO), nitric oxide (NO) and nucleer factor kappa B (NF?B) levels. According to the results, median alveolar surface area, fibrosis, SMA score, IL-10, and NO levels were found to be significantly higher in the hyperoxia group compared with the room-air group (p<0.05). In addition, it was found that resveratrol treatment was significantly reduced SMA score, TNF-? , MDA and NO levels and increased GSH and SOD levels in the hyperoxia group (p<0.05). In conclusion, this study showed that NO and oxidative stress play an important role in the etiopathogenesis of hyperoxic lung injury, and that resveratrol is effective on preventing hyperoxic lung injury due to its antiinflammatory and antioxidant effects.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 13.01.2012 tarih ve 2012TPF005 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2279
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ERSİN GÖZKESER.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 6, 2024

Download(s)

44
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.