Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2286
Title: İlk trimester spontan ve rekürren abortus materyallerinde Kİ-67, Bcl-2, Bax ekspresyonu ile proliferasyon ve apoptotik aktivitenin değerlendirilmesi
Other Titles: Determination of the proliferation and apoptotic activity in the first trimester spontaneous and recurrent abortion materials with ki-67, bcl-2 and bax
Authors: Kelten, Esra Canan
Advisors: Ender Düzcan
Keywords: Kİ-67
BCL-2
BAX
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Abortus, 20. gebelik haftasından önce sonlanan gebelik ürünleri için kullanılan bir terminolojidir, istenilmeden yapılan düşükler spontan abortus olarak adlandırılır ve genellikle irnplantasyondan klinik olarak tanımlanabilir gebeliğe kadar geçen ilk trimester süreci içinde gerçekleşir. Spontan abortusların kesin mekanizması hala anlaşılabilmiş değildir. Ancak erken gebelik kayıp miktarının %50 oranlarında olması ve bunun neden olduğu manevi ve ekonomik kayıplar nedeniyle foto-maternal dokular üzerinde yoğunlaşan çalışmalar ilgi çekicidir. Bu çalışma, düşük materyallerinde, fötal trofoblastlarda ve maternal desiduada, immünhistokimyasal olarak proliferasyon belirleyicisi (Ki-67) ve apoptozisle ilgili belirleyiciler (bcI-2, bax) arasındaki ilişkileri değerlendirerek, spontan ve rekürren abortus olgularında, benzer ya da farklı mekanizmaların varlığım araştırmak amacıyla planlandı. Histopatolojik olarak değerlendirilen küretaj materyallerinde "Arias-Stella reaksiyonu gösteren desidua ve koryon villusları" veya "gebelik ürünü" tanısı almış 65 hastaya ait 80 olgu çalışmaya alındı. Olgulara ait histopatolojik ve klinik veriler, hastalara ait patoloji raporları, hasta dosyalan ve hastalara telefonla ulaşılarak temin edildi. Tüm olgulara ait Hematoksilen - Eosin boyalı kesitler tekrar değerlendirilerek seçilen kesitlere Ki-67, bcl-2 ve bax immünohistokimyasal boyama yöntemi uygulandı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 10.00 istatistiksel package 'de yapıldı. Abortus olgularında, hem desiduada hem de koryon villuslarını döşeyen sitotrofoblastik hücrelerde Ki-67 ile değerlendirilen proliferasyon miktarı tahliye küretaj olgularından anlamlı olarak daha düşük saptandı. Abortus olgularında koryon vuruşlarını döşeyen sinsityotrofoblastlarda eksprese edilen bcl-2 yaygınlığı, tahliye küretaj olgularına göre azalmış izlendi. Spontan ve rekürren abortus olguları arasında ne desidua ile koryon vuruşlarında Ki-67 ile değerlendirilen proliferasyon oram ne de villusları döşeyen sinsityotrofoblastlarda eksprese edilen bcl-2 yaygınlığı arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Bax ile az sayıda abortus olgusunda desiduada düşük düzeyde ekspresyon saptandı. Çalışmamızda, abortus olgularında, normal gebeliklerden farklı olarak, fötal villöz sitotrofoblastlar ve maternal desidual dokularda proliferasyon oranının azaldığı sonucuna vardık. Koryon villuslarını döşeyen sinsityotrofoblastlarda bcl- 2 ekspresyon kaybının bir grup olguda abortusa yol açabileceğini düşündük. Bununla birlikte, spontan ve rekürren abortus olgularında elde edilen bulgular bu iki grupta farklı mekanizmaların geçerli olabileceği görüşünü destekler nitelikte değildi.
The term abortion is used to describe the end of pregnancy before the 20th week. Abortion without outside interference is called spontaneous abortion and usually occurs in the first three months of pregnancies that extends from implantation to the clinically recognizable pregnancy. The mechanisms of spontaneous abortion still remain unclear. However, due to high percentage of (50 %) of fetal loss, its financial costs, and other aspects have been increased the interest into the research on mechanisms of abortion by using feto-maternal tissues. In this study, we aimed to investigate similar or different possible mechanisms of recurrent and spontaneous abortion with immunohistochemical staining using proliferation marker Ki-67, and apoptosis markers bcl-2 and bax in the fetal trophoblast and maternal deciduas from abortion material. 80 samples which have chorion villous and Arias-Stella reaction in deciduas from 65 abortion patients were included in the study and evaluated histopathologically. The histopathological reports, clinical data and hospital files were asked from patients. Hematoxylin-Eosin stained sections from all cases were re-evaluated and further stained immunohistochemically using antibodies against Ki-67, bcl-2 and bax. Data were analysed in SPSS 10.0 statistical package. The amount of proliferation is measured by Ki-67 antibody was found significantly lower in abortion cases both in cytotrophoblastic cells and decidua comparing to those of material obtained from induced abortion. The extent of Bcl-2 expression in syncytiotrophoblastic cells covering villous stroma was also decreased in spontaneous abortion cases. There were no significant differences in between spontaneous and recurrent abortion in terms of expression of bcl-2 extent in syncytiotrophoblasts and Ki-67 evaluated proliferation both in cytotrophoblastic cells and decidua. Bax staining showed minimal expression in abortion deciduas of a few cases. 43 In our study, we suggest that Ki-67 evaluated proliferation is decreased in fetal villous eytotropfaohlasts and maternal deciduas in abortion cases which is differing from normal pregnancies. Also we proposed that, the loss of Bel-2 expression in syncytiotrophoblasts may cause abortion in a group of cases. However, the data from spontaneous and recurrent abortion may probably not support different mechanisms for abortion in those cases.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2286
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra Canan Kelten.doc4.07 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

142
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.