Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2289
Title: Retinal ven tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tedavisinde intravitreal aflibercept ve deksametazon implant uygulamasının etkinliklerinin karşılaştırılması
Comparison of the effectiveness of intravitreal aflibercept and dexamethasone implant implementation in the treatment of macular edema due to retinal vein occlusion
Other Titles: Comparison of the effectiveness of intravitreal aflibercept and dexamethasone implant implementation in the treatment of macular edema due to retinal vein occlusion
Authors: Özbakış, Fatih
Advisors: Avni Murat Avunduk
Keywords: Retinal Ven Tıkanıklığı
Aflibercept
Deksametazon İmplantı
VEGF
Retinal Vein Occlusion
Aflibercept
Dexamethason Implant
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Çalışmamızda retina ven tıkanıklığına bağlı maküla ödeminin tedavisinde intravitreal vasküler endotelial büyüme faktörü (VEGF) inhibitörü aflibercept ile deksametazon implantının etkinliğinin karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Bu amaçla kliniğimiz retina biriminde Ocak 2014- Ekim 2016 tarihleri arasında retina ven tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tanısı alarak takip edilen ve intravitreal aflibercept enjeksiyonu ve deksametazon implantı uygulanan hastaların klinik kayıtları ve optik kohorens tomografi (OCT) görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Görme keskinliği, santral maküla kalınlığı, göz içi basınç değerleri ve katarakt gelişimi kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 43 hastanın 44 gözüne ait dosyalar retrospektif olarak incelendi. Çalışmada 24 göze aflibercept, 20 göze ise deksametazon implantı uygulandı. Aflibercept grubu için yaş ortalaması 67,95±11,89 yıl idi. %30'u kadın, %70'i erkekdi. Ortalama takip süresi 15,05 ±2,43 ay, ortalama enjeksiyon sayısı 3,6±1,09 ve ortalama enjeksiyon aralığı ise 2,28 ay olarak bulundu. Deksametazon grubu için ise yaş ortalaması 70.29±10.87 yıl idi. %33,3'ü kadın, %66,7'si erkekdi. Ortalama takip süresi 16.95±4.38 ay, ortalama enjeksiyon sayısı 2.7±0.85, ortalama enjeksiyon aralığı ise 6,48 ay olarak bulundu. Enjeksiyon öncesi hastaların yaş, cinsiyet, göz tutulumu ve retina ven tıkanıklığının tipi açısından karşılaştırıldığında fark gözlenmedi (p>0.05). Enjeksiyon sonrası her iki grubun görme keskinliği ve santral maküla kalınlığına bakıldığında; grup içi aylara göre karşılaştırmada intravitreal aflibercept enjeksiyonu sonrası son kotrolde (ortalama 15,05 ±2,43 ay )görme keskinliğinde iyileşme; santral maküla kalınlığında ise birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, altıncı ay, onikinci ay ve son kontrolde anlamlı gerileme gözlendi (p<0.05). İntravitreal deksametazon implantı sonrası ise birinci ay,ikinci ay,üçüncü ay ve altıncı ayda görme keskinliğinde anlamlı iyileşme; santral maküla kalınlığında ise birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, altıncı ay, onikinci ay ve son kontrolde(ortalama 16.95±4.38 ay) anlamlı düşüşler gözlendi (p<0.05). Gruplar arası görme keskinliğinde istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05 ). Gruplar arası santral maküla kalınlığı karşılaştırıldığında üçüncü ayda aflibercept uygulanan grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla azalma saptanmıştır(p<0.05). Göz içi basıncına etkilerine bakıldığında; deksametazon implant uygulananlarda 3 gözde birinci hafta yükselme Aflibercept enjeksiyonu uygulananlarda ise göz içi basınç artışı gözlenmedi (p>0.05). Katarakt oluşumu ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Retina ven tıkanıklığına bağlı maküla ödemi tedavisinde hem intravitreal ranibizumab ve hem de intravitreal deksametazon implantı tedavilerinin görme keskinliğini anlamlı dercede artırdığı ve santral maküla kalınlığında anlamlı düşme sağladığı, ancak üçüncü ayda iki tedavi arasında santral maküla kalınlığında anlamlı farklılık görüldü. Diğer taraftan Deksametazon implantının özellikle erken dönemde göz içi basıncını yükselttiğinden dikkatli kullanılması gerekti sonucuna da ulaşıldı.
Purpose: We aimed to compare the efficacy of intravitreal vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitor aflibercept and intravitreal dexamethasone implant in the treatment of macular edema due to retinal vein occlusion. Methods: We retrospectively reviewed the clinical files and optic cohorence tomography (OCT) records of the patients followed between January 2014 - November 2016 in our retina clinic due to macular edema secondary to retinal vein occlusion and treated with intravitreal aflibercept injection or dexamethasone implant. Visual acuity, central macular thickness, intraocular pressure and cataract development were recorded. Results: Forty-four eyes of 43 patients included into the study were examined retrospectively. In the study, 24 eyes received aflibercept, 20 eyes received dexamethasone implant. The mean age was 67.95±11.89 years, 30% were male and 70% were female, the mean follow up was 15.05±2.43 months in aflibercept group and the mean injection number was 3.6±1.09 and the mean injection interval was 2,28 months. The mean age of the patients in dexamethasone group was 62.00±11.76 years, 54.5% were female, 45.5% were male, mean follow up time was 16,95±4.38 months, mean injection number was 2.7±0.85, and the mean injection interval was 6,48 months. There was no difference between the groups with regard to age, sex, laterality and the retinal vein occlusion types (p>0.05). After the aflibercept injection, the significant increase in visual acuity at the last check (mean 15.05±2.43 months), and the significant decrease in central macular thickness at the first,2nd, 3rd, 6th,12th months and last check were observed (p<0.05). Intravitreal dexamethasone implant increased visual acuity at first ,2nd, 3rd, 6th month and decreased macular thickness significantly at first, second, third, sixth, twelveth months and last check (mean 16.95±4.38 months) There were no difference between the groups with regard to visual acuity (p>0.05). When the central macular thickness was compared between the groups, there was a statistically significant decrease in the level of aflibercept in the third month (p<0.05). Intraocular pressure increased significantly in dexamethasone group at the first week in 3 eyes (p<0.05). Cataract development was not significant statistically (p>0.05). Aflibercept group showed no intraocular pressure increase. Conclusion: Our study demonstrated that both drugs contributed significantly to increase in visual acuity and decrease in central macular thickness in the treatment of macular edema due to retinal vein occlusion, but there was a significant difference in central macular thickness between the two treatments at the third month. On the other hand, the study revealed that dexamethasone implant should be used carefully since it can be cause intraocular pressure increase, especially in early period after the treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2289
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatih Özbakış.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on May 6, 2024

Download(s)

294
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.