Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2292
Title: Klinik materyallerden izole edilen staphylococcus aureus suşlarında makrolid, linkozamid ve streptogramin B direncinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması
Investigation of macrolide, lincosamide and streptogramin B resistance in staphylococcus aureus clinical isolates by phenotypic and genotypic methods
Other Titles: Investigation of macrolide, lincosamide and streptogramin B resistance in staphylococcus aureus clinical isolates by phenotypic and genotypic methods
Authors: Aydeniz Ozansoy, Fatma
Advisors: Nural Cevahir
Keywords: S. Aureus
MLSB Direnci
ErmA
ErmB
ErmC
MsrA
MsrB
MLSB Resistance
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Klinik Materyallerden İzole Edilen Staphylococcus aureus suşlarında Makrolid, Linkozamid ve Streptogramin B Direncinin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması Dr. Fatma AYDENİZ OZANSOY Staphylococcus aureus, insanda toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyon etkeni olarak en sık izole edilen mikroorganizmalardandır. Stafilokoklar geçmişten günümüze dek gelen süreçte önce penisilinlere ardından metisilin ve glikopeptidler olmak üzere çok sayıda antibiyotiğe direnç geliştirmelerinden ve epidemilere yol açabilmelerinden dolayı önemli bir sorun haline gelmiştir. Metisilin direnci, makrolidler gibi alternatif antibiyotiklerin kullanımına neden olmuştur. Ancak tüm dünyada gelişen makrolid direnci bu antibiyotiklerin kullanımını sınırlamıştır. Makrolid direnci, hedef bölge değişikliği (MLSB fenotipi, erm genleri tarafından kodlanır), aktif atım pompası (efluks) (MS fenotipi, msrA/B genleri tarafından kodlanır) veya hücre duvar geçirgenliğinin azalması şeklinde oluşabilir. Bu çalışmada, çeşitli klinik örneklerden izole edilen S. aureus suşlarının MLSB direncinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır. Toplam 404 S. aureus suşu çalışmaya alınmıştır. Suşlarda MLSB direncinin fenotipik araştırılmasında çift disk sinerji testi (D-test), genotipik araştırılmasında ise PZR yöntemi kullanılmıştır. Tüm stafilokok suşlarına çift disk sinerji testi (D-test) yapılarak 19 suşta yapısal (cMLSB), 111 suşta indüklenebilir (iMLSB) klindamisin direnci, 5 suşta MS fenotipi ve 268 suşta S fenotipi saptanmıştır. Çalışmaya alınan 404 suşun 136 (%33.6)'sında fenotipik olarak MLSB direnci saptanmıştır. Genotipik olarak 136 suşun %77.9'unda ermA, %2.9'unda ermB, %14.7'sinde ermC, %11.0'ınde msrA ve %2.9'unda msrB geni saptanmıştır. Sonuç olarak S.aureus izolatlarında MLSB direncinin araştırılmasının bu bakteriyle gelişen enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik seçimi yapılırken yönlendirici olacağı kanısındayız.
Investigation of macrolide, lincosamide and streptogramin B resistance in Staphylococcus aureus clinical isolates by phenotypic and genotypic methods Dr. Fatma AYDENİZ OZANSOY Staphylococcus aureus is one of the most common causes of both community- and healthcare- associated infection. Staphylococci have become a major problem since from past to nowadays owing to the fact that they have been developed against resistance to various antibiotics, first to penicillins, then to methicillin and especially to glycopeptides and they are able to make epidemies. Methicillin resistance comes the use of alternative antibiotics like macrolides; but worldwide development of macrolide resistance limits the use of these antibiotics. Macrolide resistance occurs either through target site modification (MLSB phenotype, encoded by erm genes), efflux (MS phenotype, encoded by msrA/B genes) or decreased cell wall permeability. In this study, the research of MLSB resistance of S. aureus isolates which are isolated from various clinical samples is aimed with phenotypic and genotypic methods. Totaly 404 S. aureus isolates have been included. The double disc synergy test (D-test) for the phenotypic research and PCR method for genotypic research of MLSB resistance of isolates. Constitutive (cMLSB) on 19 isolates, inducible (iMLSB) clindamycin resistance on 111 isolates, MS phenotype on 5 isolates and S phenotype on 268 isolates were determined by the double disc synergy test ( D-test) in all Staphylococci. MLSB resistance were determined as phenotypic on 136 (%33.6) of 404 isolates which were included in this study. As genotypic 77.9% ermA, 2.9% ermB, 14.7% ermC , 11% msrA and 2.9% msrB genes of 136 isolates were determined. The research of MLSB resistance on S. aureus isolates when choosing the drugs to treath infections caused by S. aureus will lead for the future.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 27.05.2011 tarih ve 2011TPF012 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2292
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FATMA AYDENİZ OZANSOY.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

96
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.